Warunki produkcji i sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1885 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 2 maja 2012 r.
w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Na podstawie art. 75c pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768 i 1783) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa:
1)
warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.
§  2.  [Definicje]
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
producencie tablic - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 75a ust. 3 ustawy;
3)
organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę, Wojewodę Mazowieckiego oraz organy dokonujące rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy;
4)
znakach legalizacyjnych - rozumie się przez to znaki legalizacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych oraz sposób prowadzenia ewidencji

§  3.  [Warunki produkcji tablic rejestracyjnych]
1. 
Tablice rejestracyjne produkuje się w zakładzie, w którym mogą być produkowane także inne tablice i oznaczenia pojazdów.
2. 
Materiałem mającym szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych jest folia odblaskowa, dla której wymagania, parametry i wzory określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
3. 
Przepis ust. 1 nie dotyczy produkcji folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2.
4. 
W zakładzie, w którym produkowane są tablice rejestracyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. 
Do produkcji tablic rejestracyjnych wykorzystuje się wyłącznie maszyny, urządzenia i wyposażenie zapewniające przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
6. 
Producent tablic przeprowadza kontrolę wyprodukowanych tablic rejestracyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
§  4.  [Materiały używane do produkcji tablic rejestracyjnych]
Do produkcji tablic rejestracyjnych używa się wyłącznie materiałów odpowiadających warunkom technicznym określonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
§  5.  [Ewidencje prowadzone przez producenta tablic rejestracyjnych]
1. 
Producent tablic prowadzi, odpowiednio do zakresu wykonywanej produkcji tablic rejestracyjnych, ewidencje, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy.
2. 
W ewidencji materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanej albo sprowadzonej z zagranicy oraz sprzedanej folii odblaskowej.
3. 
W ewidencji przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o:
1)
ilości folii odblaskowej naklejonej na taśmę aluminiową,
2)
ilości folii odblaskowej naklejonej na taśmę aluminiową, przyciętej zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych

- z wyszczególnieniem przetworzonego materiału, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

4. 
W ewidencji wyprodukowanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanych tablic rejestracyjnych:
1)
bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych,
2)
z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi

- z wyszczególnieniem tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.

5. 
W ewidencji sprzedanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości sprzedanych tablic rejestracyjnych:
1)
bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;
2)
z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi.
6. 
Podstawą do zamieszczenia lub zmiany danych zawartych w ewidencji są odpowiednio dokumenty potwierdzające wyprodukowanie, nabycie, sprzedaż lub zniszczenie tablic rejestracyjnych lub folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2, oraz dokumenty potwierdzające przetworzenie lub zniszczenie materiałów, o których mowa w ust. 3.
7. 
Do prowadzenia ewidencji oraz składania i realizacji zamówień, o których mowa w art. 75a ust. 4 i 5 ustawy, wykorzystuje się katalog kodów oznaczeń materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
8. 
Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  6.  [Opakowania tablic rejestracyjnych]
Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent tablic sprzedaje w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę producenta tablic oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość tablic i zakres numerów rejestracyjnych.
§  7.  [Niszczenie tablic rejestracyjnych]
1. 
Producent tablic niszczy, w sposób uniemożliwiający dalsze użycie, i zagospodarowuje zgodnie z przepisami o odpadach:
1)
wyprodukowane tablice rejestracyjne nieodpowiadające wzorom lub wymaganym warunkom technicznym oraz tablice rejestracyjne wyprodukowane niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 4 ustawy;
2)
przetworzone materiały będące folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową lub folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową, przyciętą zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych, nieodpowiadające wymaganym warunkom technicznym lub przetworzone niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 5 ustawy;
3)
wycofane z użytku tablice rejestracyjne, o których mowa w art. 74b ust. 1 ustawy.
2. 
Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.
§  8.  [Dostarczenie tablic rejestracyjnych do organów rejestrujących]
1. 
Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent tablic, z zastrzeżeniem ust. 2, dostarcza w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu do organów rejestrujących.
2. 
Organy rejestrujące, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy, mogą przez upoważnionego przedstawiciela dokonać odbioru tablic rejestracyjnych u producenta tablic, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.
3. 
Producenci tablic ustalają wzajemnie sposób, zasady bezpieczeństwa oraz środki transportu tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych i materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.
4. 
Tablice rejestracyjne, o których mowa w art. 74b ust. 1 ustawy, producent tablic odbiera od organów rejestrujących w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportu.
§  9.  [Zakończenie działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych]
1. 
Producent tablic, który zakończył działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, niszczy albo przekazuje innemu producentowi tablic posiadane tablice rejestracyjne i materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz przetworzone materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.
2. 
Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych, materiałów i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.
3. 
Ewidencje, o których mowa w § 5, przekazuje się właściwemu organowi, o którym mowa w art. 75aa ust. 1 ustawy.

Produkcja i dystrybucja znaków legalizacyjnych

§  10.  [Warunki produkcji znaków legalizacyjnych]
1. 
Producent znaków legalizacyjnych zapewnia przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie znaków legalizacyjnych odpowiadających wzorom i warunkom technicznym, określonym w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.
2. 
W zakładzie, w którym produkowane są znaki legalizacyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. 
Producent znaków legalizacyjnych przeprowadza kontrolę wyprodukowanych znaków legalizacyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.
§  11.  [Opakowania znaków legalizacyjnych]
1. 
Znaki legalizacyjne sprzedaje się banderolowane w opakowaniach zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę ich producenta oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość i zakres numerowy znaków legalizacyjnych.
2. 
Zakresu numerowego znaków legalizacyjnych nie podaje się w przypadku nalepek na tablice rejestracyjne tymczasowe.
§  12.  [Zamówienie na produkcję znaków legalizacyjnych; dostarczenie znaków legalizacyjnych do organów rejestrujących]
1. 
Znaki legalizacyjne są produkowane na zamówienie organów rejestrujących.
2. 
Producent znaków legalizacyjnych dostarcza je do organów rejestrujących w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu.
3. 
Organ rejestrujący może dokonać odbioru znaków legalizacyjnych u producenta tych znaków, przez upoważnionego przedstawiciela tego organu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.
§  13.  [Niszczenie znaków legalizacyjnych]
1. 
Wyprodukowane znaki legalizacyjne nieodpowiadające określonemu wzorowi lub wymaganym warunkom technicznym podlegają zniszczeniu przez ich producenta, w sposób uniemożliwiający ich użycie.
2. 
Producent znaków legalizacyjnych sporządza protokół zniszczenia znaków, o których mowa w ust. 1.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  14.  [Przepis przejściowy]
Ewidencje, o których mowa w § 5, prowadzone w tabelach według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach zachowują ważność.
§  15.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  3

KATALOG KODÓW OZNACZEŃ MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH, PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ TABLIC REJESTRACYJNYCH

Tabela nr 1. Kody oznaczeń materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych
Lp.Rodzaj materiału mającego szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnychKod rodzajuOdmiana tablic rejestracyjnychKod rodzaju i odmiany
1Folia odblaskowa do tablic jednorzędowych101tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

101a

101b

101c

101d

2Folia odblaskowa do tablic dwurzędowych102tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

102a

102b

102c

102d

3Folia odblaskowa do tablic motocyklowych103tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

103a

103b

103c

103d

4Folia odblaskowa do tablic motorowerowych104tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

104a

104b

104c

104d

Tabela nr 2. Kody oznaczeń przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych

Lp.Rodzaj przetworzonego materiału mającego szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnychKod rodzajuOdmiana tablic rejestracyjnychKod rodzaju i odmiany
12345
1Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic jednorzędowych201tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

201a

201b

201c

201d

2Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic dwurzędowych202tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

202a

202b

202c

202d

3Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic motocyklowych203tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

203a

203b

203c

203d

4Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic motorowerowych204tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

204a

204b

204c

204d

5Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych205tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

205a

205b

205c

205d

6Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic dwurzędowych206tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

206a

206b

206c

206d

7Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motocyklowych207tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

207a

207b

207c

207d

8Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motorowerowych208tło białe

tło niebieski

tło żółte

tło zielone

208a

208b

208c

208d

9Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych zmniejszonych209tło białe

tło żółte

tło zielone

209a

209c 209d

Tabela nr 3. Kody oznaczeń tablic rejestracyjnych

Lp.Rodzaj tablic rejestracyjnychKod rodzajuOdmiana tablic rejestracyjnychKod rodzaju i odmiany
12345
1Jednorzędowa bez numerów01tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

01a

01b

01c

01d

2Dwurzędowa bez numerów02tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

02a

02b

02c

02d

3Motocyklowa bez numerów03tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

03a

03b

03c

03d

4Motorowerowa bez numerów04tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

04a

04b

04c

04d

5Samochodowa zwyczajna jednorzędowa112 litery, 5 cyfr

2 litery, 4 cyfry, 1 litera

2 litery, 3 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 5 cyfr

3 litery, 4 cyfry, 1 litera

3 litery, 3 cyfry, 2 litery

11a

11b

11c

11d

11e

11f

11g

11h

11i

11j

11k

11l

11ł

11m

6Samochodowa zwyczajna dwurzędowa122 litery, 5 cyfr

2 litery, 4 cyfry, 1 litera

2 litery, 3 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 5 cyfr

3 litery, 4 cyfry, 1 litera

3 litery, 3 cyfry, 2 litery

12a

12b

12c

12d

12e

12f

12g

12h

12i

12j

12k

12l

12ł

12m

7Samochodowa indywidualna jednorzędowa211 litera, 1 cyfra, 5 znaków

1 litera, 1 cyfra, 4 znaki

1 litera, 1 cyfra, 3 znaki

21a

21b

21c

8Samochodowa indywidualna dwurzędowa221 litera, 1 cyfra, 5 znaków

1 litera, 1 cyfra, 4 znaki

1 litera, 1 cyfra, 3 znaki

22a

22b

22c

9Motocyklowa zwyczajna132 litery, 4 cyfry

2 litery, 3 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery

2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

2 litery, 1 litera, 3 cyfry

2 litery, 2 cyfry, 2 litery

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

2 litery, 2 litery, 2 cyfry

13a

13b

13c

13d

13e

13f

13g

13h

13i

13j

13k

13l

13m

13n

13o

13p

10Motocyklowa indywidualna231 litera, 1 cyfra, 5 znaków

1 litera, 1 cyfra, 4 znaki

1 litera, 1 cyfra, 3 znaki

23a

23b

23c

11Motorowerowa zwyczajna142 litery, 4 cyfry

2 litery, 3 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery

2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

2 litery, 1 litera, 3 cyfry

2 litery, 2 cyfry, 2 litery

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

2 litery, 2 litery, 2 cyfry

14a

14b

14c

14d

14e

14f

14g

14h

14i

14j

14k

14l

14m

14n

14o

14p

12Samochodowa zabytkowa jednorzędowa312 litery, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 cyfra, 1 litera

2 litery, 3 cyfry

3 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 1 cyfra

31a

31b

31c

31d

31e

13Samochodowa zabytkowa dwurzędowa322 litery, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 cyfra, 1 litera

2 litery, 3 cyfry

3 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 1 cyfra

32a

32b

32c

32d

32e

14Motocyklowa zabytkowa332 litery, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 cyfra, 1 litera

2 litery, 3 cyfry

3 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 1 cyfra

33a

33b

33c

33d

33e

15Samochodowa tymczasowa jednorzędowa411 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

41a

41b

16Samochodowa tymczasowa dwurzędowa421 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

42a

42b

17Motocyklowa tymczasowa431 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

43a

43b

18Motorowerowa tymczasowa441 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

44a

44b

19Samochodowa tymczasowa jednorzędowa badawcza511 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B51
20Samochodowa tymczasowa dwurzędowa badawcza521 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B52
21Motocyklowa tymczasowa badawcza531 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B53
22Motorowerowa tymczasowa badawcza541 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B54
23Samochodowa dyplomatyczna jednorzędowa611 litera, 6 cyfr61
24Samochodowa dyplomatyczna dwurzędowa621 litera, 6 cyfr62
25Motocyklowa dyplomatyczna631 litera, 6 cyfr63
26Motorowerowa dyplomatyczna641 litera, 6 cyfr64
27Jednorzędowa zmniejszona bez numerów05tło białe

tło żółte

tło zielone

05a

05c

05d

28Samochodowa zwyczajna jednorzędowa zmniejszona151 litera, 3 cyfry

1 litera, 2 cyfry, 1 litera

1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 2 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 2 litery

1 litera, 2 litery, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera

15a

15b

15c

15d

15e

15f

15g

29Samochodowa tymczasowa dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej451 litera, 3 cyfry

1 litera, 2 cyfry, 1 litera

1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 2 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 2 litery

1 litera, 2 litery, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera

45a

45b

45c

45d

45e

45f

45g

30Samochodowa zabytkowa jednorzędowa zmniejszona351 litera, 3 cyfry

1 litera, 2 cyfry, 1 litera

1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 2 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 2 litery

litera, 2 litery, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera

35a

35b

35c

35d

35e

35f

35g

Objaśnienie:

1) w lp. 5-11 i 28 kod rodzaju i odmiany podany w kolumnie 5 stosuje się dla tablicy z tłem białym; dla tablicy z tłem zielonym w lp. 5-11 i 28 stosuje się kod rodzaju i odmiany utworzony przez dodanie litery "d" do kodu stosowanego dla tablicy z tłem białym;

2) w lp. 15, 16 i 29 kod rodzaju i odmiany podany w kolumnie 5 stosuje się dla tablicy z tłem białym; dla tablicy z tłem żółtym w lp. 15, 16 i 29 stosuje się kod rodzaju i odmiany utworzony przez dodanie litery "c" do kodu stosowanego dla tablicy z tłem białym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  4

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI

1.
Producent tablic prowadzi ewidencje zgodnie z zakresem, o którym mowa w § 5 rozporządzenia.
2.
Ewidencje prowadzi się w tabelach, według poniższego wzoru.
3.
Odpowiednio do zakresu prowadzonej produkcji, w tabelach, o których mowa w pkt 2, producent tablic pomija kolumny, które zgodnie z opisem nie dotyczą zakresu wykonywanej przez niego produkcji.
4.
Przy prowadzeniu ewidencji stosuje się odpowiednio następujące jednostki miary:
a)
metry (m) w przypadku materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych,
b)
sztuki (szt.) w przypadku tablic rejestracyjnych.
5.
W tabeli nr I wpisuje się odpowiednio stan ilościowy: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji i następnie na początek każdego miesiąca.
6.
W tabelach nr II i III odpowiednio jako przychody i rozchody wpisuje się kolejno według dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 6 rozporządzenia, zmiany ilości posiadanych: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych.
7.
W tabeli nr IV wpisuje się odpowiednio stan ilościowy: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, na koniec każdego miesiąca oraz na dzień zakończenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.
8.
W tabelach nr I i IV pola niewypełniane zakreśla się znakiem "X" lub "-".

TABELA NR I. STAN POCZĄTKOWY .................................................

KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCHTablice do zniszczenia
101102103104201202203204205206207208209010203040511151221221323143132333541454243445152535461626364

TABELA NR II. PRZYCHODY

Lp.DataNazwa, nr dok.KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCHTablice do zniszczenia
1011021031042012022032042052062072082090102030405
RAZEM:

TABELA NR III. ROZCHODY

Lp.DataNazwa,

nr dok.

KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCHTablice do zniszczenia
101102103104201202203204205206207208209010203040511151221221323143132333541454243445152535461626364
RAZEM:

TABELA NR IV. STAN KOŃCOWY ................................

KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCHTablice do zniszczenia
101102103104201202203204205206207208209010203040511151221221323143132333541454243445152535461626364
1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktur (Dz.U.2021.937).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U.2002.193.1618), które na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.106.622) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie i tiret trzecie rozporządzenia z dnia 21 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 2023 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a, § 1 pkt 1 lit. b, § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 21 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2023 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 lipca 2024 r. (Dz.U.2024.987) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 2024 r.

4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 2023 r.