Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2324

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Rozporządzenie określa warunki korzystania przez abonenta:
1) publicznie dostępnej usługi telefonicznej z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru;
2) będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru:
a) w ramach istniejącej sieci tego samego operatora,
b) do istniejącej sieci innego operatora;
3) publicznie dostępnej usługi telefonicznej będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej z uprawnienia do wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego usługi są dostępne w połączonych sieciach;
4) publicznie dostępnej usługi telefonicznej będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej z uprawnienia do wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego usługi są dostępne w połączonych sieciach, w przypadku gdy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej "Prezesem UKE", na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne nałoży obowiązek realizacji tego uprawnienia na wyznaczonego operatora o znaczącej pozycji na tym rynku.
2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "ustawie", rozumie się przez to ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Rozdział  2

Zmiana przydzielonego numeru

§  2. 
1.  Abonent publicznie dostępnej usługi telefonicznej występuje do dostawcy usług zapewniającego mu przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej z wnioskiem o zmianę przydzielonego numeru, jeżeli korzystanie z przydzielonego numeru jest dla abonenta uciążliwe.
2.  Abonent składa wniosek w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Wyboru formy złożenia wniosku abonent dokonuje spośród form oferowanych przez dostawcę usług, o którym mowa w ust. 1.
3.  We wniosku abonent wykazuje, że korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe, w szczególności opisuje i wyjaśnia, na czym polega uciążliwość. Jeżeli uciążliwość polega na występowaniu uciążliwych połączeń, to abonent podaje ich przybliżone daty i godziny.
4.  Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 3 podlega rozpatrzeniu i realizacji w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem § 3.
5.  Realizacja wniosku polega na przydzieleniu, zamiast dotychczasowego, nowego numeru i jego uruchomieniu.
6.  Przed uruchomieniem nowego numeru dostawca usług, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia abonenta o przydzieleniu i o terminie uruchomienia nowego numeru.
7.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6, doręcza się abonentowi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
§  3. 
1.  W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku dostawca usług, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiadamia abonenta o odmowie zmiany przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku.
2.  Odmowa zmiany przydzielonego numeru z powodu braku możliwości technicznych może być udzielona abonentowi w przypadku wydania przez Prezesa UKE decyzji, o której mowa w art. 74 ust. 2 ustawy, zwanej dalej "decyzją Prezesa UKE", zawieszającej uprawnienie do zmiany przydzielonego numeru.
3.  Jeżeli w dniu złożenia wniosku toczy się albo w okresie 21 dni od dnia złożenia wniosku zostało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji Prezesa UKE w sprawie zawieszenia uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru, dostawca usług, o którym mowa w § 2 ust. 1, niezwłocznie zawiadamia abonenta o powyższej okoliczności.
4.  Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, dostawca usług, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiadamia abonenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji, o odmowie zmiany przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odmowie określa wynikający z decyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia abonenta do zmiany przydzielonego numeru.
5.  Jeżeli Prezes UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, wyda decyzję odmawiającą zawieszenia uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru, wniosek zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od dnia doręczenia dostawcy usług lub operatorowi tej decyzji. Dostawca usług zawiadamia abonenta w tym terminie o nowym przydzielonym numerze i o terminie jego uruchomienia.
§  4. 
1.  Zawiadomienia, o których mowa w § 2 ust. 6 oraz § 3 ust. 1 i 3-5, dostawca usług, o którym mowa w § 2 ust. 1, doręcza abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej złożony został wniosek.
2.  Na żądanie abonenta wyrażone w momencie złożenia wniosku dostawca usług, o którym mowa w § 2 ust. 1, doręcza zawiadomienia, o których mowa w § 2 ust. 6 oraz § 3 ust. 1 i 3-5, na piśmie na wskazany przez abonenta adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile dostawca usług umożliwia korzystanie z takiego środka.
3.  Żądanie abonenta, o którym mowa w ust. 2, określa jednolity sposób doręczania wszystkich zawiadomień, o których mowa w § 2 ust. 6 oraz § 3 ust. 1 i 3-5.
§  5.  W przypadku zakresów numeracji służących do bezpośredniego połączenia z abonentem sieci wewnętrznej, zwanych dalej "DDI", zmianie podlega zakres 10 numerów lub wielokrotność takiego zakresu, z zachowaniem ciągłości ostatnich cyfr od 0 do 9.

Rozdział  3

Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie lokalizacji

§  6. 
1.  Abonent stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności, zwanych dalej "lokalizacją", występuje do dostawcy usług zapewniającego mu przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora z wnioskiem o przeniesienie przydzielonego numeru do nowej lokalizacji w ramach istniejącej sieci tego samego operatora.
2.  Abonent składa wniosek w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Wyboru formy złożenia wniosku abonent dokonuje spośród form oferowanych przez dostawcę usług, o którym mowa w ust. 1.
3.  Wniosek podlega rozpatrzeniu i realizacji w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem § 7.
4.  Realizacja wniosku polega na przeniesieniu przydzielonego numeru do nowej lokalizacji i jego uruchomieniu.
5.  Przed uruchomieniem przydzielonego numeru w nowej lokalizacji dostawca usług, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia abonenta o przeniesieniu przydzielonego numeru do nowej lokalizacji i o terminie jego uruchomienia.
6.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, doręcza się abonentowi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
§  7. 
1.  W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku dostawca usług, o którym mowa w § 6 ust. 1, zawiadamia abonenta o odmowie przeniesienia przydzielonego numeru do nowej lokalizacji wraz z podaniem uzasadnienia w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku.
2.  Odmowa przeniesienia przydzielonego numeru do nowej lokalizacji może być udzielona abonentowi stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej wyłącznie w przypadku:
1) braku możliwości technicznych, stwierdzonego decyzją Prezesa UKE zawieszającą uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru do innej lokalizacji;
2) gdy nowa lokalizacja abonenta znajduje się:
a) poza obszarem sieci telekomunikacyjnej operatora obsługującego zakończenie sieci abonenta,
b) na obszarze geograficznym innym niż lokalizacja, w której przydzielono abonentowi numer geograficzny.
3.  Jeżeli w dniu złożenia wniosku toczy się albo w okresie 21 dni od dnia złożenia wniosku zostało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji Prezesa UKE w sprawie zawieszenia uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru do innej lokalizacji, dostawca usług, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie zawiadamia abonenta o powyższej okoliczności.
4.  Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, dostawca usług, o którym mowa w § 6 ust. 1, zawiadamia abonenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji, o odmowie przeniesienia przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odmowie powinno określać wynikający z decyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia abonenta do przeniesienia przydzielonego numeru.
5.  Jeżeli Prezes UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, wyda decyzję odmawiającą zawieszenia uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru do innej lokalizacji, wniosek zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od dnia doręczenia dostawcy usług lub operatorowi tej decyzji. Dostawca usług zawiadamia abonenta w tym terminie o nowym przydzielonym numerze i o terminie jego uruchomienia.
§  8. 
1.  Zawiadomienia, o których mowa w § 6 ust. 5 oraz § 7 ust. 1 i 3-5, dostawca usług, o którym mowa w § 6 ust. 1, doręcza abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej złożony został wniosek.
2.  Na żądanie abonenta wyrażone w momencie złożenia wniosku, dostawca usług, o którym mowa w § 6 ust. 1, doręcza zawiadomienia, o których mowa w § 6 ust. 5 oraz § 7 ust. 1 i 3-5, na piśmie na wskazany przez abonenta adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile dostawca usług umożliwia korzystanie z takiego środka.
3.  Żądanie abonenta, o którym mowa w ust. 2, określa jednolity sposób doręczania wszystkich zawiadomień, o których mowa w § 6 ust. 5 oraz § 7 ust. 1 i 3-5.
§  9.  W przypadku zakresów numeracji DDI przeniesieniu podlega zakres 10 numerów lub wielokrotność takiego zakresu, z zachowaniem ciągłości ostatnich cyfr od 0 do 9.

Rozdział  4

Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług zapewniającego przyłączenie

do publicznej sieci telekomunikacyjnej
§  10. 
1.  W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej lub ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej występuje do nowego dostawcy usług, zwanego dalej "nowym dostawcą", z wnioskiem o przeniesienie przydzielonego numeru.
2.  Abonent składa wniosek w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Wyboru formy złożenia wniosku abonent dokonuje spośród form oferowanych przez nowego dostawcę.
3.  W przypadku gdy wniosek składany jest w formie dokumentowej, nowy dostawca utrwala i doręcza abonentowi treść złożonego wniosku na trwałym nośniku.
4.  Wniosek zawiera:
1) w przypadku abonenta będącego konsumentem:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu,
c) adres korespondencyjny, w przypadku złożenia wniosku w formie pisemnej;
2) w przypadku abonenta niebędącego konsumentem:
a) nazwę,
b) numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo innym właściwym rejestrze,
c) siedzibę i adres korespondencyjny - w przypadku złożenia wniosku w formie pisemnej;
3) przydzielony numer lub numery telefonów, o przeniesienie których wnioskuje abonent;
4) firmę lub nazwę dotychczasowego dostawcy usług oraz nowego dostawcy;
5) adres, pod który zostanie przeniesiony numer telefonu - w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej;
6) wybrany przez abonenta sposób poinformowania go o rozpoczęciu świadczenia usług:
a) telefonicznie,
b) za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (sms),
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej,
d) przy użyciu innego środka porozumiewania się na odległość, dostępnego u nowego dostawcy;
7) tryb przeniesienia numeru:
a) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą usług,
b) bez zachowania okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą usług, ze wskazaniem konkretnego terminu przeniesienia, przy czym termin ten nie może przypadać później niż ostatniego dnia okresu wypowiedzenia,
c) na koniec okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych wynikającego z umowy z dotychczasowym dostawcą usług;
8) oświadczenie o świadomości konsekwencji finansowych wynikających z rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług w trybie, o którym mowa w pkt 7 lit. a i b;
9) oświadczenie o udzieleniu nowemu dostawcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru, w szczególności do wypowiedzenia w imieniu abonenta umowy z dotychczasowym dostawcą usług.
5.  W przypadku gdy wniosek nie spełnia warunków określonych w ust. 4, nowy dostawca zawiadamia abonenta o konieczności jego niezwłocznego uzupełnienia wraz z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
6.  Po otrzymaniu informacji o zainicjowaniu procesu przeniesienia numeru przez nowego dostawcę dotychczasowy dostawca usług niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania tej informacji, zawiadamia abonenta o rozpoczęciu procesu przeniesienia numeru przez:
1) wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (sms) na numer podlegający przeniesieniu lub inny numer wskazany przez abonenta do kontaktu, wskazując dane, o których mowa w ust. 4 pkt 4 - w przypadku abonenta będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) wykonanie połączenia telefonicznego na numer podlegający przeniesieniu lub wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (sms) na numer kontaktowy wskazany przez abonenta, o ile wcześniej go podał, wskazując dane, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4 - w przypadku abonenta będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
7.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, w zakresie wykonania połączenia telefonicznego, uważa się za zrealizowany, jeżeli dotychczasowy dostawca usług wykonał co najmniej trzy próby połączenia z abonentem w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania informacji o zainicjowaniu procesu przeniesienia numeru przez nowego dostawcę.
8.  Termin na rozpatrzenie przez nowego dostawcę wniosku wynosi odpowiednio:
1) 6 godzin przypadających w dzień roboczy, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej składa wniosek osobiście w jednostce organizacyjnej nowego dostawcy,
2) 1 dzień roboczy, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej składa wniosek osobiście w jednostce organizacyjnej nowego dostawcy,
3) 3 dni robocze, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej składa wniosek w sposób inny niż określony w pkt 1,
4) 5 dni roboczych, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej składa wniosek w sposób inny niż określony w pkt 2

- od momentu złożenia wniosku.

9.  Nowy dostawca zawiadamia abonenta o terminie przeniesienia przydzielonego numeru lub o przyczynie odmowy przeniesienia numeru.
10.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku nowy dostawca niezwłocznie zawiera z abonentem umowę o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru. Termin rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę powinien być zgodny z terminem rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usług.
11.  Przeniesienie przydzielonego numeru następuje z dniem rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług.
12.  Przeniesienie numeru, na wyraźne żądanie abonenta zawarte we wniosku, następuje nie później niż w terminie:
1) 1 dnia roboczego - w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
2) 7 dni roboczych - w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej

- od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 10, albo w późniejszym terminie w trakcie trwania dotychczasowej umowy, wskazanym przez abonenta.

13.  Przeniesienie przydzielonego numeru nie może powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż:
1) 6 godzin w porze nocnej pomiędzy godziną 0:00 a 6:00 - w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
2) 24 godziny, liczone od określonego w umowie, o której mowa w ust. 10, dnia rozpoczęcia świadczenia tych usług - w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej

- chyba że abonent wyraził w umowie zgodę na dłuższą przerwę, określając czas jej trwania.

14.  Abonent może zrezygnować z przeniesienia przydzielonego numeru najpóźniej w terminie 2 dni przed planowaną datą przeniesienia numeru, składając oświadczenie do dotychczasowego dostawcy usług lub nowego dostawcy.
15.  Nowy dostawca informuje abonenta o rozpoczęciu świadczenia usług w dniu przeniesienia przydzielonego numeru w sposób wskazany we wniosku oraz doręcza abonentowi potwierdzenie przeniesienia tego numeru.
16.  Oświadczenia składane przez nowego dostawcę w imieniu abonenta uznaje się za doręczone dotychczasowemu dostawcy usług w momencie wprowadzenia do systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy.
§  11.  Nowy dostawca niezwłocznie zawiadamia abonenta o odmowie przeniesienia przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia w przypadku:
1) uzyskania informacji o zawieszeniu realizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy;
2) gdy lokalizacja wnioskującego abonenta, będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, znajduje się:
a) poza obszarem sieci telekomunikacyjnej operatora, do którego zapewnia przyłączenie nowy dostawca,
b) na obszarze geograficznym innym niż lokalizacja, w której przydzielono abonentowi numer geograficzny.
§  12. 
1.  Do abonenta korzystającego z usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 1-5, ust. 6 pkt 1, ust. 8 pkt 1 i 3, ust. 9, ust. 13 pkt 1, ust. 14-16 i § 11 pkt 1.
2.  Przeniesienie numeru następuje nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku albo w późniejszym terminie wskazanym przez abonenta.
§  13. 
1.  Zawiadomienia, o których mowa w § 10 ust. 5 i 9 oraz § 11, a także potwierdzenie, o którym mowa w § 10 ust. 15, nowy dostawca doręcza abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej złożony został wniosek.
2.  Na żądanie abonenta wyrażone w momencie złożenia wniosku nowy dostawca doręcza zawiadomienia, o których mowa w § 10 ust. 5 i 9 oraz § 11, a także potwierdzenie, o którym mowa w § 10 ust. 15, na piśmie na wskazany przez abonenta adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile dostawca usług umożliwia korzystanie z takiego środka.
3.  Żądanie abonenta, o którym mowa w ust. 2, określa jednolity sposób doręczania wszystkich zawiadomień, o których mowa w § 10 ust. 5 i 9 oraz § 11, a także potwierdzenia, o którym mowa w § 10 ust. 15.
§  14.  W przypadku zakresów numeracji DDI przeniesieniu podlega zakres 10 numerów lub wielokrotność takiego zakresu, z zachowaniem ciągłości ostatnich cyfr od 0 do 9.

Rozdział  5

Wybór dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych

§  15. 
1.  Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej wybiera dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych przez numer dostępu lub preselekcję.
2.  Abonent dokonuje wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przez numer dostępu, przez wybranie podczas inicjowania połączenia ciągu cyfr zawierającego numer dostępu dostawcy usług, zwany dalej "NDS", zgodnego ze schematem wybierania określonym w planie numeracji krajowej.
3.  Abonent dokonuje wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przez preselekcję, przez złożenie w formie pisemnej zlecenia kierowania wskazanych rodzajów połączeń do wybranego dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych bez konieczności wybierania NDS, zwanego dalej "zleceniem preselekcji".
4.  W przypadku gdy abonent w celu realizacji danego połączenia nie wybierze ciągu cyfr zgodnego ze schematem wybierania określonym w planie numeracji krajowej, dostawca usług zapewniający przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej przekazuje informację słowną o braku możliwości realizacji danego połączenia, wraz z podaniem prawidłowego schematu wybierania.
5.  Przez NDS i zlecenie preselekcji realizowane są następujące rodzaje połączeń telefonicznych:
1) krajowe obejmujące:
a) połączenia miejscowe i strefowe,
b) połączenia międzystrefowe,
c) połączenia z sieci stacjonarnej do sieci ruchomej,
d) inne połączenia lub usługi wykorzystujące techniki komutacji, z wyjątkiem połączeń do numerów alarmowych;
2) międzynarodowe.
6.  W przypadku gdy abonent w celu realizacji danego połączenia nie wybierze dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przez NDS albo zlecenie preselekcji, połączenie jest realizowane przez dostawcę usług zapewniającego przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej.
7.  Wybór przez abonenta dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przez zlecenie preselekcji nie ogranicza możliwości wyboru dowolnego dostawcy tych usług przez NDS, a także może być w każdym czasie przez abonenta zmieniony lub wycofany.
§  16.  W przypadku gdy abonent dla realizacji danego połączenia wybierze przez numer dostępu dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego NDS:
1) nie jest jeszcze uruchomiony przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej - operator ten przekazuje informację słowną o braku możliwości realizacji danego rodzaju połączenia telefonicznego;
2) jest uruchomiony przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej, ale wybrany dostawca nie realizuje połączeń na danym obszarze geograficznym - operator o znaczącej pozycji rynkowej przekazuje informację słowną o braku możliwości realizacji danego rodzaju połączenia telefonicznego.
§  17. 
1.  Abonent wybiera przez zlecenie preselekcji jednego dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych dla połączeń krajowych, z uwzględnieniem przepisu ust. 2, oraz jednego dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych dla połączeń międzynarodowych. Abonent może wybrać tego samego dostawcę usług dla połączeń krajowych i międzynarodowych.
2.  Zlecenie preselekcji dotyczące krajowych połączeń telefonicznych obejmuje wszystkie połączenia telefoniczne oferowane przez wybranego dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych na danym obszarze geograficznym.
3.  Abonent składa w formie pisemnej zlecenie preselekcji do dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Zlecenie preselekcji może być doręczone przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych, na rzecz którego ma być ustanowiona preselekcja.
4.  Zlecenie preselekcji podlega rozpatrzeniu i realizacji w terminie 14 dni od dnia jego złożenia do dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej, z zastrzeżeniem § 18.
5.  Przed zrealizowaniem zlecenia preselekcji dostawca usług zapewniający przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej zawiadamia w formie pisemnej abonenta oraz wybranego przez abonenta dostawcę usług o terminie rozpoczęcia kierowania wskazanych rodzajów połączeń telefonicznych do wybranego dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych.
§  18. 
1.  W przypadku negatywnego rozpatrzenia zlecenia preselekcji dostawca usług zapewniający przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zlecenia, zawiadamia w formie pisemnej:
1) abonenta,
2) wybranego przez abonenta dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych

- o odmowie realizacji zlecenia preselekcji wraz z podaniem uzasadnienia.

2.  Odmowa realizacji zlecenia preselekcji jest udzielana abonentowi wyłącznie w przypadku:
1) braku możliwości technicznych, stwierdzonego decyzją Prezesa UKE zawieszającą uprawnienia do wyboru dostawcy usług;
2) braku punktu styku sieci operatora, o którym mowa w § 15 ust. 1, z siecią, w której realizowane są usługi dostawcy wybranego przez abonenta w drodze zlecenia preselekcji.
3.  Jeżeli w dniu złożenia zlecenia preselekcji toczy się albo w okresie 14 dni od dnia złożenia tego zlecenia zostało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji Prezesa UKE w sprawie zawieszenia uprawnienia do wyboru dostawcy usług, dostawca usług, o którym mowa w § 15 ust. 1, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej abonenta o powyższej okoliczności.
4.  Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, dostawca usług, o którym mowa w § 15 ust. 1, zawiadamia w formie pisemnej abonenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji, o odmowie realizacji zlecenia preselekcji wraz z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odmowie powinno określać wynikający z decyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia abonenta do wyboru dowolnego dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych.
5.  Jeżeli Prezes UKE, w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, wyda decyzję odmawiającą zawieszenia uprawnienia do wyboru dostawcy usług, zlecenie preselekcji złożone przez abonenta zostaje zrealizowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia dostawcy lub operatorowi tej decyzji. Dostawca usług zawiadamia abonenta oraz wybranego przez niego dostawcę usług, w formie pisemnej, w tym terminie o terminie rozpoczęcia kierowania wskazanych rodzajów połączeń telefonicznych do tego wybranego dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych.
§  19. 
1.  Wniosek abonenta o wycofanie zlecenia preselekcji jest realizowany w terminie 14 dni od dnia jego złożenia do dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Wniosek o wycofanie zlecenia preselekcji może być doręczony przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych, z usług którego abonent rezygnuje.
2.  Przed realizacją wniosku dostawca usług zapewniający przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej zawiadamia w formie pisemnej abonenta o terminie realizacji wniosku.
§  20. 
1.  W przypadku rozszerzenia zakresu oferowanych krajowych połączeń telefonicznych wybrany przez zlecenie preselekcji dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zawiadamia o tym rozszerzeniu abonenta w formie pisemnej, wraz z podaniem cennika usług, oraz dostawcę usług zapewniającego temu abonentowi przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej.
2.  Preselekcja dla połączeń telefonicznych nowo oferowanych przez wybranego przez zlecenie preselekcji dostawcę usług jest realizowana w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, chyba że abonent złoży w tym terminie wniosek o wycofanie zlecenia preselekcji do dostawcy usług zapewniającego temu abonentowi przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej.
§  21.  W przypadku wydania przez Prezesa UKE decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 3 ustawy, do wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przez abonenta będącego stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej stosuje się odpowiednio przepisy § 15-20.
§  22. 
1.  Na żądanie abonenta wyrażone w momencie złożenia wniosku, dostawca usług, o którym mowa w § 15 ust. 1, doręcza zawiadomienia, o których mowa w § 17 ust. 5, § 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 3-5, § 19 ust. 2 i § 20 ust. 1, wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile dostawca usług umożliwia korzystanie z takiego środka.
2.  Żądanie abonenta, o którym mowa w ust. 1, określa jednolity sposób doręczania wszystkich zawiadomień, o których mowa w § 17 ust. 5, § 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 3-5, § 19 ust. 2 i § 20 ust. 1.
3.  Jeżeli abonent zażądał przekazania treści zawiadomień, o których mowa w § 17 ust. 5, § 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 3-5, § 19 ust. 2 i § 20 ust. 1, telefonicznie, wskazuje jednocześnie inny sposób zawiadomienia, jaki dostawca usług, o którym mowa w § 15 ust. 1, będzie mógł zastosować w przypadku, gdyby abonent ten nie odbierał połączenia lub z przyczyn technicznych leżących po jego stronie dostawca usług nie mógł nawiązać z nim połączenia.

Rozdział  6

Przepis przejściowy i przepisy końcowe

§  23.  Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  24.  Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. poz. 1670).
§  25.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).