Warunki dotyczące składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.9.97

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 kwietnia 1971 r.
w sprawie warunków dotyczących składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych (Dz. U. z 1951 r. Nr 1, poz. 4 i z 1963 r. Nr 22, poz. 116) zarządza się, co następuje:
Ustala się warunki dotyczące składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych oraz artykułów sanitarnych określone:
1)
w tomie I Farmakopei polskiej, wydanie IV z 1965 r., i w broszurze pod nazwą "Zmiany i uzupełnienia do I tomu",
2)
w tomie II Farmakopei polskiej, wydanie IV z 1970 r. oraz
3)
w zakresie uzupełniającym publikacje, o których mowa w pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem wynikającym z § 2 ust. 2, odpowiednie pozycje (monografie) zamieszczone:
a)
w Farmakopei polskiej, wydanie III z 1954 r., i w trzech suplementach do tego wydania oraz
b)
w Farmakopei polskiej, wydanie II z 1946 r.
c) 1
w Suplemencie I z 1973 r. do Farmakopei Polskiej, wydanie IV.
Dalsze uzupełnienia do Farmakopei Polskiej będą zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
1.
Ustala się warunki dotyczące składu i jakości niektórych leków gotowych nie objętych Farmakopeą polską, określone:
1)
w "Preparatyce niektórych leków gotowych", wydanie II z 1970 r.,
2)
w zakresie uzupełniającym w "Preparatyce niektórych leków gotowych", wydanie I z 1966 r.
2.
W odniesieniu do leków gotowych, których warunki dotyczące składu i jakości są określone w Preparatyce, nie mają zastosowania odpowiednie ustalenia zawarte w Farmakopei polskiej, wydanie II i III.
1.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może zezwolić na wprowadzanie do obrotu zagranicznych środków farmaceutycznych lub artykułów sanitarnych odpowiadających wymaganiom kraju, z którego dane środki lub artykuły pochodzą.
2.
Zezwolenie (ust. 1) może przewidywać szczególne warunki dotyczące ich składu, jakości i metod badania inne niż określone w § 1 lub 2 rozporządzenia.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1966 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych (Dz. U. Nr 28, poz. 170) oraz
2)
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1967 r. w sprawie warunków dotyczących składu i jakości niektórych leków gotowych nie objętych Farmakopeą polską (Dz. U. Nr 14, poz. 64).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 3 lit. c) dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 1975 r. (Dz.U.75.10.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 kwietnia 1975 r.
2 § 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 marca 1975 r. (Dz.U.75.10.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 kwietnia 1975 r.