Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków dotyczących składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.10.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 marca 1975 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dotyczących składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych (Dz. U. z 1951 r. Nr 1, poz. 4 i z 1963 r. Nr 22, poz. 116) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych (Dz. U. Nr 9, poz. 97), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 3 po literze b) dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) w Suplemencie I z 1973 r. do Farmakopei Polskiej, wydanie IV",

2)
po § 1 dodaje się § 1a w następującym brzmieniu:

"§ 1a. Dalsze uzupełnienia do Farmakopei Polskiej będą zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.