Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. - Dz.U.1922.90.839 - OpenLEX

Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.90.839

Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 12 października 1922 r.
o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie podróżnych, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Do obowiązującej od dnia 1 stycznia 1922 r. "Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalno- i szerokotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo" (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 97, poz. 708 i z r. 1922: № 18, poz. 155; № 29, poz. 235; № 39, poz. 333; № 71, poz. 646 i № 82, poz. 737) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

Przepisy Przewozowe wraz z Postanowieniami Wykonawczemi.

1.
W art. 16 "Kontrola biletów i dopłaty do cen za przejazd":
a)
dopłata 1.000 mk., przewidziana w ust. 2 i 3, zmienia się na 2.000 mk.;
b)
dopłata 200 mk., przewidziana w Postanowieniu Wykonawczem III do ust. 3, zmienia się na 400 mk.;
c)
dopłata 500 mk., przewidziana w ust. 6, zmienia się na 1.000 mk.
2.
W art. 24 "Postoje" opłata 15.000 mk., prze widziana w ust. 3, zmienia się na 30.000 mk.
3.
W art. 30 "Określenie" dopłata 200 mk., przewidziana w ust 3, zmienia się na 400 mk.
4.
W art. 36 "Odpowiedzialność" norma od szkodowania 2.000 mk., przewidziana Post. Wyk. I, zmienia się na 4.000 mk.
5.
W art. 37 "Przekroczenie terminu dostawy" norma 30 mk., przewidziana w ust. 2-a, zmienia się na 60 mk., norma 12 mk., przewidziana w ust. 3-a, zmienia się na 24 mk., a norma 18 mk., przewidziana w ust. 3-b - na 36 mk.

Postanowienie Taryfowe.

1.
W rozdziale 1 "Przewóz osób", w dziale A "Opłaty jednostkowe" punkt 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Opłaty jednostkowe wynoszą w pociągach osobowych i mieszanych:

a) w klasie IV na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego za kilometry od 1 do 200 po 16 mk.; za kilometry od 201 do 300 po 12,8 mk., doliczanych do opłaty 3.200 mk., przypadającej za pierwsze 200 km; za każdy dalszy kilometr po 9,6 mk., doliczanych do opłaty 4.480 mk., przypadającej za pierwsze 300 km;

b) w klasie III za kilometry od 1 do 200 po 20 mk.; za kilometry od 201 do 300 po 16 mk., doliczanych do opłaty 4000 mk., za pierwsze 200 km; za każdy dalszy kilometr po 12 mk., doliczanych do opłaty 5,600 mk., przypadającej za pierwsze 300 km.;

c) w klasie II-opłaty są 2 razy, a w klasie I- 3 razy wyższe, niż w klasie III".

2.
Ceny biletów klasy I, II i III, zawarte w tablicy B (a), umieszczonej po punkcie 9 działu A, rozdział I, (załącznik 1 do rozporządzenia z 8 sierpnia 1922 r., Dz. U. R. P. № 71, poz. 646) podwaja się.
3.
Ceny biletów klasy IV na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego zawarte w tablicy B (b), umieszczonej po tablicy B (a), (załącznik II do rozporządzenia z 8 sierpnia 1922 r. - Dz. U. R. P. № 71, poz. 646) podwaja się.
4.
Ceny opłat za miejsca numerowane (plac- karty), zawarte w tablicy B (c), umieszczonej po tablicy B (b), (załącznik III do rozporządzenia z 8 sierpnia 1922 r. Dz. U. R. P. № 71, poz. 646) podwaja się.
5.
W rozdziale I w dziale C "Dopłaty za przejście do klasy wyższej lub do pociągu droższego" opłata 200 mk., przewidziana ust. 3 i 9, zmienia się na 400 mk.
6.
W rozdziale I w dziale D "Bilety okresowe" punkt 3 uzupełnia się słowami: "Bilety okresowe nie dają prawa do nadawania bagażu (Art. 32, ust. 2 Przepisów Przewozowych) ".
7.
Ceny biletów okresowych, wyszczególnione w rozdziale I, dział D "Bilety okresowe", punkt 14,
Odległość w kilometrachMiesięcznychSezonowychRocznych
Klasy
IIIIIIIIIIIIIIIIII
Marek
1 - 1013.5009.0004.50040.50027.00013.500121.50081.00040.500
11 - 2027.00018.0009.00081.00054.00027.000243.000162.00081.000
21 - 3040.50027.00013.500121.50081.00040.500364.500243.000121.500
31 - 4054.00036.00018.000162.000108.00054.000486.000324.000162.000
41 - 5067.50045.00022.500202.500135.00067.500607.500405.000202.500
51 - 6081.00054.00027.000243.000162.00081.000729.000486.000243.000
61 - 7094.50063.00031.500283.500189.00094.500850.500567.000283.500
71 - 80108.00072.00036.000324.000216.000108.000972.000648.000324.000
81 - 90121.50081.00040.500364.500243.000121.5001.093.500729.000364.500
91 -100135.00090.00045.000405.000270.000135.0001.215.000810.000405.000
8.
Ceny uczniowskich biletów miesięcznych klasy III, wyszczególnione w rozdziale I, dział E I "Ulgi taryfowe ze wzglądów społecznych i humanitarnych i. Przejazdy do szkół", punkt 9, zmienia się na:
Odległość w kilometrachCena uczniowskiego biletu miesięcznego klasy III
Marek
1 - 101.125
11 - 202.250
21 - 303.375
31 - 404.500
41 - 505.625
51 - 606.750
61 - 707.875
71 - 809.000
9.
Ceny tygodniowych biletów robotniczych, wyszczególnione w rozdziale I, Dział E III "Dla robotników", punkt A, - a - 12, zmienia się na:
Odległość w kilometrachCena uczniowskiego biletu miesięcznego klasy III
Marek
1 - 10900
11 - 201.800
21 - 302.700
31 - 403.600
41 - 504.500
10.
W rozdziale II "Bilety peronowe", cena biletu peronowego na wstęp jednorazowy 100 mk., przewidziana ustępem 2 (1), zmienia się na 200 mk. a cena miesięcznego biletu peronowego 3000 mk., przewidziana ust. 2 (2), zmienia się na 6.000 mk.
11.
W rozdziale III "Przewóz psów", w punkcie 2 opłata 10 mk. za przechowanie zmienia się na 20 marek za sztukę i każdą rozpoczętą godzinę.
12.
W rozdziale IV "Przewóz bagażu":

A. Punkt 1-szy otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Opłaty jednostkowe za przewóz bagażu wynoszą od każdych zaczętych 10 kg. i od każdego kilometra:

a) w pociągach osobowych i mieszanych za kilometry - od 1 do 200 - 3,00 mk., za kilometry od 201 do 300 - 2,4 mk., doliczane do opłaty 600 mk., przypadającej za pierwsze 200 km., za kilometry dalsze 1,80, doliczane do opłaty 840 mk., przypadającej za pierwsze 300 km.;

b) w pociągach pośpiesznych - o 50% więcej od opłat, podanych w punkcie a);

c) w pociągach luksusowych (expresowych) - o 50% więcej od opłat, przewidzianych dla pociągów pośpiesznych (punkt b)".

B. Punkt 4 otrzymuje brzmienie następujące:

"4. Najniższa należność za przewóz bagażu pociągiem pośpiesznym lub luksusowym (expresowym) równa się opłacie za 100 km., t. j. wynosi w pociągach pośpiesznych 450 mk. a w luksusowych (expresowych) 675 mk., za każde 10 kg.".

C. W punkcie 6 oplata 60 mk. za przechowanie bagażu zmienia się na 120 mk. od sztuki za każdą zaczętą dobę.

D. W punkcie 7 opłaty za przewóz bagażu, zawarte w załączniku IV do rozporządzenia z 17 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. № 39, poz. 333) podwaja się.

13.
W rozdziale V (Przewóz przesyłek nadzwyczajnych):

A. Punkt 1-szy otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Opłaty jednostkowe za przewóz przesyłek nadwyczajnych wynoszą od każdych zaczętych 10 kg. i od każdego kilometra:

a) w pociągach osobowych i mieszanych za kilometry od 1 do 200 - 6 mk., za kilometry od 201 do 300 - 4,80 mk., doliczane do opłaty 1.200 mk., przypadającej za pierwsze 200 km., za kilometry dalsze - 3,60 mk., doliczane do opłaty 1.680 mk., przypadającej za pierwsze 300 km.;

b) w pociągach pośpiesznych - o 50% więcej od opłat, podanych w punkcie a);

c) w pociągach luksusowych - o 50% więcej od opłat, przewidzianych dla pociągów po śpiesznych (punkt b)",

B. Punkt 4 otrzymuje brzmienie następujące:

"4. Najniższa należność za przewóz przesyłki nadzwyczajnej w pociągach pośpiesznych lub expresowych równa się opłacie za 100 km., t. j. wynosi 900 mk. w pociągach pośpiesznych i 1350 mk. w expresowych od każdych zaczętych 10 kg."

C. W punkcie 6 opłaty za przewóz przesyłek nadzwyczajnych, zawarte w załączniku V do rozporządzenia z 17 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. № 39, poz. 333), podwaja się.

14.
W rozdziale VI "Przewóz czasopism, broszur i książek".

A. Punkt 5 otrzymuje brzmienie następujące:

"5. Opłata za przewóz powinna być uiszczona przy nadaniu; wynosi ona od każdych zaczętych 10 kg. i 1 km.: za kilometry od 1 do 200-2.20 mk., za kilometry od 201 do 300-1.80 mk., doliczane do opłaty 440 mk., przypadającej za pierwsze 200 km., za kilometry dalsze - 1.40 mk., doliczane do opłaty 620 mk., przypadającej za pierwsze 300 km.; opłaty oblicza się strefami po 10 km., licząc za pełne strefy. Przypadającą do pobrania należność zaokrągla się do najbliższych pełnych marek wzwyż. Obliczone na zasadach powyższych opłaty podane są pod punktem 8".

B. W punkcie 8 opłaty za przewóz czasopism, broszur i książek, zawarte w załączniku VI do rozporządzenia z 17 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. № 39, poz. 333), podwaja się.

15.
W rozdziale VII "Pociągi nadzwyczajne, wagony osobowe, dla chorych i bagażowe" wszystkie opłaty podwyższa się o 400% w stosunku do opłat, obowiązujących przed 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 97, poz. 708).
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1922 roku.