Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.106.888

Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 czerwca 2005 r.
w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się z dniem 1 lipca 2005 r. państwową wyższą szkołę zawodową pod nazwą "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu", zwaną dalej "Uczelnią".
2.
Siedzibą Uczelni jest miasto Oświęcim.
Ogólnym kierunkiem działalności Uczelni jest prowadzenie kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.