Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.65.395

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1928 r.

USTAWA TYMCZASOWA
z dnia 2 sierpnia 1919 r.
o organizacji władz administracyjnych II instancji. *

Art.  1.

Do czasu wejścia w życie ustawy o ustroju administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się na razie następujące województwa, jako władze administracyjne II instancji, a mianowicie: Warszawskie, Łódzkie, Kieleckie, Lubelskie i Białostockie; stolica Rzeczypospolitej Warszawa stanowi odrębną jednostkę administracyjną.

Podział terytorjalny na poszczególne okręgi II instancji uwidoczniony jest w załączniku 1.

Utworzenie nowych województw lub podział ustalonych tą ustawą województw na województwa mniejsze nastąpić może w drodze ustawy.

Art.  2.

Na czele województwa stoi wojewoda, mianowany przez Naczelnika Państwa na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, uchwalony przez Radę Ministrów.

Wojewoda jest:

a) przedstawicielem Rządu centralnego, sprawującym z jego ramienia władzę państwową i odpowiedzialnym wobec niego za zarząd województwa. Zarząd ten sprawuje wojewoda przy pomocy urzędników, mianowanych dla poszczególnych działów administracji, a to do VII kategorji płac włącznie przez właściwych Ministrów. Urzędników poniżej VII kategorji mianuje wojewoda;
b) odpowiedzialnym wykonawcą zleceń poszczególnych ministrów;
c) zwierzchnikiem władz i urzędów, które mu podlegają (art. 3), tudzież służbowym przełożonym urzędników tychże władz i urzędów.
Art.  3. 1

Do zakresu działania wojewody należą wszelkie sprawy administracji państwowej z wyjątkiem spraw przekazanych administracji wojskowej, sądowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej, górniczej i pocztowo-telegraficznej oraz urzędów ziemskich.

Utworzone na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. Dz. p. p. № 39 poz. 283 okręgowe dyrekcje robót publicznych zatrzymują swój zakres działania-wchodzą atoli w skład województwa.

Art.  4.

Przy wojewodzie czynną jest Rada wojewódzka. Zadaniem Rady jest wydawanie opinji w sprawach, poddanych pod jej obrady przez wojewodę, a nadto podejmowanie uchwał stanowczych w sprawach, przekazanych jej przez ustawy.

Art.  5.

Rada wojewódzka składa się z przedstawicieli sejmików i rad miejskich miast, stanowiących powiaty, a wybieranych na okres urzędowania sejmiku względnie, rady miejskiej po jednym z każdego z tych ciał oraz z przedstawicieli poszczególnych działów administracji, zarówno wyłączonych z pod zwierzchnictwa wojewody, jak i jemu podległych.

Sejmiki i rady miejskie miast, stanowiących powiaty, wybrać mogą przedstawicieli do Rady wojewódzkiej tak z pośród członków tych ciał, jak i z poza swego grona.

Przewodniczącym Rady jest wojewoda lub wyznaczony przez niego zastępca.

Rada wydaje opinje względnie uchwala bądź na posiedzeniach plenarnych, bądź w sekcjach.

W rozpoznawaniu każdej sprawy bierze udział przedstawiciel odnośnego działu administracji.

Bliższe szczegóły co do rodzaju spraw, jakie mają być załatwiane na posiedzeniach plenarnych, a jakie w sekcjach oraz co do organizacji i składu sekcji określi rozporządzenie wykonawcze.

Tak pełna Rada, jak i sekcje winny się składać przynajmniej w połowie z delegatów ciał samorządowych. W posiedzeniach Rady i sekcji winien wśród członków urzędników brać udział przynajmniej jeden urzędnik sędziowski.

Stanowcze uchwały Rady względnie sekcji może wojewoda zawiesić, winien je jednak przedłożyć do rozstrzygnięcia właściwemu ministrowi.

Art.  6. 2

(uchylony).

Art.  7.

Poszczególni ministrowie mogą drogą rozporządzenia przekazywać wojewodzie decyzje, zastrzeżone im dotąd w toku instancji.

Art.  8.

Z chwilą zorganizowania władz administracyjnych II instancji na podstawie niniejszej ustawy, znosi się w obrębie tychże władz wszelkie na rozporządzeniach oparte władze II instancji w zakresie kompetencji wojewody względnie województwa.

Art.  9.

Wykonanie tej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z właściwymi Ministrami.

Art.  10.

Ustawa ta wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Projekt podziału terytorjalnego na województwa.

I.

Województwo Warszawskie.

1. Błonie 140.312

2. Ciechanów 80.061

3. Gostynin 88.405

4. Grójec 144.158

5. Kutno 101.958

6. Lipno 109.388

7. Łowicz 107.598

8. Maków 68.612

9. Mińsk 124.428

10. Mława 114.372

11. Nieszawa 114.542

12. Płock 123.867

13. Płońsk 105.001

14. Przasnysz 79.482

15. Pułtusk 118.864

16. Radzymin 81.896

17. Rawa 90.936

18. Rypin 89.975

19. Sierpce 83.902

20. Skierniewice 70.094

21. Sochaczew 74.557

22. Warszawa 275.178

23. Włocławek 127.640

Ludności 2.515.226

II.

Województwo Łódzkie.

1. Brzeziny 136.102

2. Kalisz 179.301

3. Koło 139.597

4. Konin 119.775

5. Łask 160.580

6. Łódź 577.558

7. Łęczyca 147.601

8. Piotrków 187.704

9. Radomsk 168.625

10. Sieradz 172.052

11. Słupca 122.905

12. Turek 122.015

13. Wieluń 202.895

Ludności 2.436.710

III.

Województwo Kieleckie.

1. Będzin 359.363

2. Częstochowa 220.794

3. Iłża 143.660

4. Jędrzejów 100.138

5. Kielce 179.173

6. Kozienice 137.260

7. Końskie 154.238

8. Miechów 150.414

9. Olkusz 152.013

10. Opoczno 133.072

11. Opatów 173.280

12. Pińczów 138.015

13. Radom 196.468

14. Sandomierz 131.766

15. Stopnica 158.371

16. Włoszczowa 95.123

Ludności 2.623.148

IV.

Województwo Lubelskie.

1. Biłgoraj 118.217

2. Biała 91.457

3. Chełm 179.882

4. Garwolin 150.693

5. Hrubieszów 141.064

6. Janów 137.921

7. Krasnystaw 126.276

8. Konstantynów 81.156

9. Lublin 209.219

10. Lubartów 114.225

11. Łuków 125.764

12. Puławy 173.314

13. Radzyń 103.275

14. Siedlce 96.258

15. Sokołów 80.732

16. Tomaszów 116.697

17. Węgrów 94.393

18. Włodawa 119.933

19. Zamość 146.456

Ludności 2.406.932

V.

Województwo Białostockie.

1. Augustów 89.764

2. Białystok 231.548

3. Bielsk 181.623

4. Kolno 80.517

5. Łomża 124.049

6. Ostrów 100.695

7. Ostrołęka 92.143

8. Sejny 87.579

9. Suwałki 100.701

10. Sokółka 115.155

11. Szczuczyn 72.971

12. Wysoko-Mazow. 86.139

Ludności 1.362.884

* Z dniem 8 marca 1928 r. nin. ustawa utraciła moc obowiązującą w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz.U.28.11.86).
1 Art. 3 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 18 października 1921 r. (Dz.U.21.87.635) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 listopada 1921 r.
2 Art. 6 uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1923 r. (Dz.U.23.91.712) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 września 1923 r.