Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.410

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 czerwca 1922 r.
w przedmiocie organizacji władz administracyjnych Ii instancji na Ziemi Wileńskiej.

Na zasadzie art. 5 i 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 b objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26, poz. 213) zarządza się co następuje:
§  1. Na Ziemię Wileńską rozciąga się moc obowiązującą ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych U instancji (Dz. U. R. P. № 65, poz. 395).
§  2. Ustanowionemu w art. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26, poz. 213) Delegatowi Rządu przysługują odnośnie do terenów, określonych w art. 1 i 8 przytoczonej ustawy uprawnienia zwierzchników władz administracyjnych II instancji, wynikające z ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz. U. R. P. № 65, poz. 395).
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z interesowanymi Ministrami.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i zachowuje moc obowiązującą do czasu wejścia w życie statutu dla Ziemi Wileńkiej.