Art. 8. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 8. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  8. 
1. 
Upoważnia się Ministra Finansów do:
1)
dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 1 000 000 tys. zł;
2)
udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
a)
Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku - do kwoty 2 000 000 tys. zł,
b)
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - do kwoty 24 000 000 tys. zł,
c)
jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego - do kwoty 200 000 tys. zł,
d)
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych - do kwoty 850 000 tys. zł,
e)
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo - do kwoty 12 000 000 tys. zł;
3)
przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:
a)
państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,
b)
państwowym funduszom celowym,
c)
funduszom utworzonym, powierzonym lub przekazanym Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw

- w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł;

4)
przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2022 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel wyniesie 1 995 000 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805 oraz z 2021 r. poz. 1676); do rekompensaty tej stosuje się odpowiednio art. 11b ust. 3-11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z tym że ustalenia, o którym mowa w art. 11b ust. 4 tej ustawy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.
2. 
Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.