[Rekompensata dla mediów publicznych za utracone wpływy z abonamentu w latach 2018-2020] - Art. 11b. - Opłaty abonamentowe. - Dz.U.2020.1689 t.j. - OpenLEX

Art. 11b. - [Rekompensata dla mediów publicznych za utracone wpływy z abonamentu w latach 2018-2020] - Opłaty abonamentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1689 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.
Art.  11b.  [Rekompensata dla mediów publicznych za utracone wpływy z abonamentu w latach 2018-2020]
1. 
W roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu utraconych:
1)
w latach 2018 i 2019, a niezrekompensowanych na podstawie art. 11a,
2)
w roku 2020

- wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.

2. 
Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, wynosi 1 950 000 tys. zł.
3. 
Do rekompensaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o radiofonii i telewizji dotyczące opłat abonamentowych.
4. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze uchwały, do dnia 15 marca 2020 r. łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych, zaokrągloną do 1 tys. zł na zasadach ogólnych, dla poszczególnych jednostek publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, kierując się koniecznością zachowania proporcjonalności publicznego finansowania misji publicznej radiofonii i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji.
5. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekaże ministrowi właściwemu do spraw budżetu w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, wniosek o przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych.
6. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 5, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wskazuje wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych, jakie mają być przekazane poszczególnym jednostkom publicznej radiofonii i telewizji, numery rachunków papierów wartościowych tych jednostek oraz nazwy podmiotów prowadzących te rachunki papierów wartościowych i ich kody uczestnika bezpośredniego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
7. 
Minister właściwy do spraw budżetu przekaże skarbowe papiery wartościowe jednostkom publicznej radiofonii i telewizji wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 5, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
8. 
Minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.
9. 
List emisyjny zawiera w szczególności:
1)
datę emisji;
2)
powołanie podstawy prawnej emisji;
3)
jednostkową wartość nominalną w złotych;
4)
cenę i sposób jej ustalenia;
5)
stopę procentową lub sposób jej obliczania;
6)
określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;
7)
datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;
8)
termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.
10. 
Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.
11. 
Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.
12. 
Rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.