Art. 3. - [Państwowe osoby prawne] - Zasady zarządzania mieniem państwowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1933 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2023 r.
Art.  3.  [Państwowe osoby prawne]
1. 
Państwową osobą prawną jest:
1)
jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, utworzona w drodze ustawy lub na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej, w celu realizacji zadań publicznych, w której:
a)
przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo nadawania i zmiany statutu przysługuje organowi administracji rządowej albo przepisy te przewidują, że prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany statutu, przysługuje w całości Skarbowi Państwa oraz
b)
przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo do nadwyżki między przychodami a kosztami tej osoby prawnej, jeżeli podlegają dysponowaniu, przysługują w całości Skarbowi Państwa, chyba że przepisy te przewidują inny niż prawo do nadwyżki sposób dysponowania nią, oraz
c)
w razie rozwiązania albo innej utraty bytu prawnego przez tę osobę prawną, prawa do jej majątku, w tym prawo do dysponowania tym majątkiem, przysługują wyłącznie Skarbowi Państwa;
2)
agencja wykonawcza, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), w szczególności:
a)
(uchylona)
b)
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
c)
Agencja Mienia Wojskowego,
d)
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
e)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
f)
Narodowe Centrum Nauki,
g)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
h)
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,
i)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
j)
Polska Agencja Kosmiczna;
3)
instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
4)
państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną;
5)
państwowa instytucja kultury;
6)
Polski Instytut Sztuki Filmowej;
7)
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina;
8)
Zakład Narodowy imienia Ossolińskich;
9)
Polska Akademia Nauk i jej jednostki naukowe posiadające osobowość prawną;
9a) 2
 Akademia Kopernikańska;
10)
uczelnia publiczna utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji rządowej;
11)
instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192);
11a)
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka;
11b)
Polski Instytut Ekonomiczny;
11c)
Instytut Europy Środkowej;
11d) 3
 Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego;
12)
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;
12a)
federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630);
13)
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę, uczelnia publiczna, o której mowa w pkt 10, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
14)
park narodowy;
15)
przedsiębiorstwo państwowe;
16)
bank państwowy;
17)
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
17a)
Agencja Badań Medycznych;
18)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
19)
Polska Organizacja Turystyczna;
20)
Urząd Dozoru Technicznego;
21)
Transportowy Dozór Techniczny;
22)
Polskie Centrum Akredytacji;
23)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;
24)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
25)
Narodowy Fundusz Zdrowia;
26)
Rzecznik Finansowy;
26a)
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
27)
Polski Klub Wyścigów Konnych;
28) 4
 Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego;
29)
Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego;
30)
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych;
31)
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
32)
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości;
33)
Polska Agencja Nadzoru Audytowego.
2. 
Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie przestaje być państwową osobą prawną z tej przyczyny, że ustawa regulująca ustrój tej osoby prawnej przewiduje, że prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany statutu, przysługiwać będzie wyłącznie albo w części innemu podmiotowi lub podmiotom, jeżeli organ administracji rządowej, chociażby inny, niż tworzący osobę prawną, sprawuje nadzór nad taką osobą prawną, wynikający z przepisów tej ustawy.
3. 
Państwową osobą prawną jest także:
1)
jednostka organizacyjna niespełniająca przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli ustawa tak stanowi;
2)
spółka, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne.
4. 
Przepisów ustawy dotyczących państwowych osób prawnych nie stosuje się do spółek z wyjątkiem przepisów dotyczących przekazania jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa oraz wykonywania przez te spółki praw z akcji należących do Skarbu Państwa, w tym zbywania akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa.
2 Art. 3 ust. 1 pkt 9a dodany przez art. 57 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1459) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
3 Art. 3 ust. 1 pkt 11d dodany przez art. 29 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2463) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 grudnia 2022 r.
4 Art. 3 ust. 1 pkt 28 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1512) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 lipca 2022 r.