Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.23.129

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 stycznia 1921 r.
w przedmiocie ustanowienia egzaminu państwowego dla kandydatów na leśniczych w lasach państwowych.

Na mocy art. 27 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dz. Pr. z 1918 r. № 1 poz. 1) oraz w wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1920 r. w przedmiocie organizacji i zakresu działania Okręgowych Zarządów Lasów Państwowych (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 114 poz. 753) zarządzam po porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego co następuje:
§  1. Od kandydata ubiegającego się o urząd leśniczego w zarządzie lasów państwowych, wymagane jest złożenie specjalnego państwowego egzaminu zawodowego z wynikiem dostatecznym.
§  2. Przy Zarządach Okręgowych Lasów Państwowych zostają w miarę potrzeby ustanowione w tym celu "Komisje egzaminacyjne dla kandydatów na urząd leśniczego".
§  3. Komisję Egzaminacyjną dla kandydatów na urząd leśniczego stanowią: Naczelnik Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych lub jego zastępca, jako przewodniczący, oraz potrzebna ilość członków zamianowana na okres 3 letni przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z pośród urzędników Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, przedstawicieli uczelni leśnych, Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Związku Leśników Polskich z wyższem wykształceniem zawodowem.
§  4. Terminy egzaminów będą wyznaczane przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych i podawane do wiadomości publicznej w gazecie urzędowej.
§  5. Egzamin polegać będzie na ustnych i pisemnych odpowiedziach na pytania z przedmiotów, które dotyczą zarówno teoretycznej jak i praktycznej znajomości leśnictwa i wykonywania pomocniczej służby leśnej, ochronnej i technicznej.
§  6. Do egzaminów przystąpić może każdy, kto przedłoży:
1) Dowód ukończenia 21 lat życia,
2) Świadectwo ukończenia przynajmniej 4 klas szkoły średniej lub złożenia egzaminu z całkowitego kursu w zakresie 4-ch klas tej szkoły z wynikiem dostatecznym,
3) Świadectwo odbycia przynajmniej 3-ch letniej praktyki w państwowej lub prywatnej służbie leśnej,
4) Świadectwo zachowania się w służbie i poza służbą, -wystawione przez nadleśniczego w myśl art. 176 Instr. Służb, dla nadleśniczych lasów Państwowych (Dz. Urz. M. R. i D. P. № 25 z 1919) lub przez właściwego Inspektora Ochrony Lasów, o ile kandydat pełni służbę w lasach prywatnych,
5) świadectwo zdrowia i fizycznej zdolności do pełnienia służby leśnej wystawione przez lekarza powiatowego,
6) własnoręczny krótki życiorys (curriculum vitae),
7) dziennik czynności swoich w ciągu ostatniego roku praktyki leśnej, prowadzony w sposób zwięzły, poświadczony przez właściwego nadleśniczego, względnie zarządzającego lasami prywatnemi. W dzienniku tym oprócz krótkich sprawozdań dokonanych czynności oraz spostrzeżeń i uwag w ciągu ostatniego roku praktyki czynionych, winien się także mieścić pogląd na miejscowe gospodarstwo leśne, lub opis tego co w nim na szczególną zasługuje uwagę.
§  7. O dopuszczeniu do egzaminu rozstrzyga Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, które w wyjątkowych wypadkach może kandydatów przedstawiających dowody z pięcioletniej praktyki zawodowej upoważnić do składania egzaminu pomimo braku kwalifikacji przewidzianych w p. 2 § 6-go.
§  8. Dwukrotny ujemny wynik egzaminu wyklucza możność dalszego przystępowania do egzaminu.
§  9. Od składania egzaminu uwolnieni będą kandydaci, którzy wykażą się dowodami z ukończenia całkowitego kursu jednej ze szkół dla leśniczych lub w innej niższej szkole leśnej uznanej za równorzędną, a także, ci kandydaci, którzy złożyli egzamin rządowy dla pomocników w służbie leśnej, ochronnej i technicznej, lub inny egzamin, uprawniający do pełnienia służby leśniczego w lasach rządowych b. państw zaborczych.
§  10. Szczegółowy program i regulamin egzaminu zostaną unormowane w przepisach specjalnych.
§  11. Rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia egzaminu państwowego dla kandydatów na leśniczych w lasach państwowych (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 81 poz. 547) z dniem ogłoszenia niniejszego traci moc obowiązującą.