Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.81.547

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 16 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie ustanowienia egzaminu państwowego dla kandydatów na leśniczych w lasach państwowych.

Na mocy art. 27 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dziennik Praw № 1 z dn. 1 lutego 1918 r.) zarządzam po porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego co następuje:
Art.  1.

Od kandydata, ubiegającego się o urząd leśniczego w zarządzie dóbr państwowych, wymagane jest złożenie specjalnego państwowego egzaminu zawodowego z wynikiem dostatecznym.

Art.  2.

Przy Zarządzie Głównym Dóbr Państwowych zostaje ustanowiona w tym celu "Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na urząd leśniczego".

Art.  3.

Komisję Egzaminacyjną dla kandydatów na urząd leśniczego stanowi; Naczelnik Zarządu Głównego Dóbr Państwowych lub jego zastępca, jako przewodniczący, oraz potrzebna liczba członków, zamianowanych na okres 3-letni przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z pośród wyższych urzędników Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz przedstawicieli uczelni leśnych i Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Art.  4.

Terminy egzaminów będą wyznaczane przez Przewodniczącego Komisji i podawane do wiadomości publicznej w gazecie urzędowej.

Art.  5.

Egzamin polegać będzie na ustnych i piśmiennych odpowiedziach na pytania z przedmiotów, które dotyczą zarówno teoretycznej jak i praktycznej znajomości leśnictwa i wykonywania pomocniczej służby leśnej, ochronnej i technicznej.

Art.  6.

Do egzaminu przystąpić może każdy: 1) kto ukończył 21 lat, 2) złożył świadectwo z ukończenia przynajmniej 4-ch klas szkoły średniej lub też złożył egzamin z całkowitego kursu w zakresie 4-ch klas tej szkoły z wynikiem dostatecznym, 3) odbył przynajmniej 3 letnią praktykę w państwowej lub prywatnej służbie leśnej.

Art.  7.

O dopuszczeniu do egzaminu rozstrzyga Przewodniczący Komisji, który w wyjątkowych wypadkach może kandydatów, przedstawiających dowody z pięcioletniej praktyki zawodowej, upoważnić do składania egzaminu pomimo braku kwalifikacji, przewidzianych w punkt. 2 art. 6.

Art.  8.

Dwukrotny ujemny wynik egzaminu wyklucza możność dalszego przystępowania do egzaminu.

Art.  9.

Od składania egzaminu uwolnieni będą kandydaci, którzy wykażą się dowodami z ukończenia całkowitego kursu w jednej ze szkół dla leśniczych lub w innej niższej szkole leśnej, uznanej za równorzędną, a także ci kandydaci, którzy złożyli egzamin rządowy dla pomocników w służbie leśnej, ochronnej i technicznej, lub inny egzamin, uprawniający do pełnienia służby leśniczego w lasach rządowych b. państw zaborczych.

Art.  10.

Szczegółowy program i regulamin egzaminu zostaną unormowane w przepisach specjalnych.