Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.114.753

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 listopada 1920 r.
w przedmiocie organizacji i zakresu działania okręgowych zarządów lasów państwowych.

Na podstawie art. 15 i 27 dekretu z dn. 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych, Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Do sprawowania zarządu lasami państwowemi oraz lasami prywatnemi, pozostającemi pod zarządem państwowym powołuje się zarządy okręgowe lasów państwowych.
§  2. Naczelne kierownictwo okręgowych zarządów lasów państwowych oraz nadzór nad działalnością tych zarządów i organów im podwładnych wykonywa Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych za pośrednictwem Departamentu Leśnictwa.
§  3. Ustanawia się następujące cztery zarządy okręgowe lasów państwowych:
1)ZarządOkręgowyLasówPaństwowychwWarszawie,
2)""""wRadomiu,
3)""""wSiedlcach,
4)""""weLwowie.
§  4. 1 W myśl § 1 i 3 tworzy się cztery okręgi zarządu lasów państwowych a mianowicie:

I okrąg Warszawski, obejmujący powiaty:

1) Błoński, 2) Brzeziński, 3) Ciechanowski, 4) Garwoliński, 5) Gostyński, 6) Grójecki, 7) Kaliski, 8) Kolski, 9) Koniński, 10) Kutnowski, 11) Lipieński, 12) Laski, 13) Łęczycki, 14) Łódzki, 15) Łowicki, 16) Makowski, 17) Mińsko - Mazowiecki, 18) Mławski, 19) Nieszawski, 20) Piotrkowski, 21) Płocki, 22) Płoński, 23) Przasnyski, 24) Pułtuski, 25) Radomskowski, 26) Radzymiński, 27) Rawski, 28) Rypiński, 29) Sieradzki, 30) Słupecki, 31) Sierpski, 32) Skierniewicki, 33) Sochaczewski, 34) Turecki, 35) Warszawski, 36) Wieluński i 37) Włocławski;

II okrąg Radomski, obejmujący powiaty:

1) Będziński, 2) Biłgorajski, 3) Chełmski, 4) Częstochowski, d) Hrubieszowski, 6) Iłżecki, 7) Janowski, 8) Jędrzejowski, 9) Kielecki, 10) Konecki, 11) Kozienicki, 12) Krasnostawski, 13) Lubelski, 14) Lubartowski, 15) Miechowski, 16) Olkuski, 17) Opoczyński, 18) Opatowski, 19) Pińczowski, 20) Puławski, 21) Radomski, 22) Sandomierski, 23) Stopnicki, 24) Tomaszowski, 25) Włoszczowski i 26) Zamojski;

III okrąg Siedlecki, obejmujący powiaty:

1) Augustowski, 2) Bialski, 3) Bielski, 4) Białostocki, 5) Kolneński, 6) Konstantynowski, 7) Łomżyński, 8) Łukowski, 9) Mazowiecki, 10) Ostrowski, 11) Ostrołęcki, 12) Radzyński, 13) Sejneński, 14) Siedlecki, 15) Sokolski, 16) Sokołowski, 17) Suwalski, 18) Szczuczyński, 19) Węgrowski i 20) Włodawski;

IV okrąg Lwowski, obejmujący wszystkie powiaty b. Galicji oraz należące do Polski obszary Śląska Cieszyńskiego, Spiszą i Orawy.

§  5. 2 Do zakresu działania zarządu okręgowego lasów państwowych należy:
a) administrowanie za pośrednictwem podległych organów lasami państwowemi oraz lasami prywatnemi, pozostającemi pod zarządem państwowym, jakoteż użytkami ekonomicznemi i innemi nieruchomościami, stanowiącemi własność Skarbu a położonemi w obrąbie lasów państwowych, lub przekazanemi zarządowi okręgowemu na mocy osobnych rozporządzeń;
b) zawieranie umów o sprzedaż drewna i materjałów tartych, o ile przedmiot sprzedaży w poszczególnym wypadku nie przenosi trzech tysięcy metrów sześciennych drewna użytkowego, ośmiu tysięcy metrów przestrzennych drewna opałowego, lub ośmiuset metrów sześciennych materjałów tartych, a cena sprzedaży nie jest niższa od ceny, wskazanej w taryfie urzędowej;
c) zawieranie umów o sprzedaż produktów leśnych niewymienionych w punkcie b, oraz innych produktów gospodarczych, o ile cena kupna nie przekracza w poszczególnym wypadku pięciuset, tysięcy marek polskich i nie jest niższa od ceny, wskazanej w taryfie urzędowej;
d) zawieranie umów o dzierżawę tartaków i innych zakładów przemysłowych, oraz użytków ekonomicznych i innych nieruchomości, położonych w obrębie lasów państwowych lub przekazanych zarządowi okręgowemu lasów państwowych na mocy osobnych rozporządzeń, o ile czynsz roczny nie przenosi pięciuset tysięcy marek polskich i o ile czas trwania umowy nie przekracza lat sześciu;
e) zawieranie umów o dzierżawą polowania i rybołóstwa, o ile czas trwania urnowy nie przekracza sześciu lat a czynsz roczny kwoty pięćdziesięciu tysięcy marek polskich;
f) kupno i sprzedaż inwentarza żywego i martwego, o ile cena kupna-sprzedaży nie przekracza w ciągu jednego roku budżetowego kwoty pięciuset tysięcy marek polskich dla jednego nadleśnictwa;
g) stawianie nowych budowli oraz naprawa istniejących, o ile wysokość nakładu nie przekracza w ciągu roku budżetowego kwoty pięciuset tysięcy marek polskich dla poszczególnego objektu gospodarczego;
h) zawieranie umów na dostawy z terminem nie dłuższym jak dwa lata, o ile należność za dostarczone przedmioty lub wynagrodzenie dostawcy nie przekracza pięciuset tysięcy marek polskich;
i) przedstawianie Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Państwowych do zatwierdzenia planów gospodarczych, oraz projektów sposobu eksploatacji bogactw naturalnych;
j) przedstawianie Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Państwowych do zatwierdzenia wniosków w przedmiocie cenników drewna oraz innych płodów i użytków leśnych, jakoteż zatwierdzenia płac zarobkowych, dziennych i akordowych;
k) mianowanie i przenoszenie w obrębie okręgu urzędników XII-IX stopnia służbowego oraz niższych funkcjonarjuszów w granicach właściwego etatu osobowego i budżetu;
l) przenoszenie na emeryturę na podstawie istniejących przepisów urzędników, wskazanych w punkcie k oraz funkcjonarjuszów niższych;
ł) udzielanie urlopów poza urlopami wypoczynkowemi, urzędnikom i funkcjonarjuszom niższym do czterech tygodni;
m) udzielanie w granicach właściwych kredytów urzędnikom niższym funkcjonarjuszom zapomóg, o ile zapomoga przyznana jednej osobie w ciągu jednego roku budżetowego nie przewyższa kwoty, równającej się u urzędników z uposażeniem powyżej VII stopnia służbowego jednomiesięcznej, u urzędników zaś poniżej VII stopnia służbowego i u funkcjonarjuszów niższych dwumiesięcznej płacy zasadniczej wraz z wszystkiemi dodatkami stosownie do instrukcji, którą wyda Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych;
n) wykonywanie wszelkich czynności, jakie z istoty administrowania Sasami wynikają, oraz tych czynności, jakie zarządowi okręgowemu ustawy, rozporządzenia lub polecenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych przekażą;
o) przedstawianie Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Państwowych do zatwierdzenia szczegółowych sprawozdań oraz wniosków w sprawach, dotyczących nabywania, zbywania i obciążania, w myśl istniejących ustaw, lasów państwowych, użytków ekonomicznych i innych nieruchomości, położonych w obrębie lasów państwowych lub przekazanych zarządowi okręgowemu na mocy osobnych rozporządzeń tudzież w innych sprawach, wyszczególnionych w niniejszym artykule lecz przekraczających zakres działania zarządu okręgowego;
p) 3 likwidacja serwitutów, ciążących na lasach państwowych, o ile wartość roczna korzyści serwitutowych, jakie użytkownicy tracą z tytułu likwidacji przysługujących im służebności, nie przekracza wartości trzech tysięcy metrów sześciennych drewna użytkowego, ustalonej według cen wskazanych w taryfie urzędowej.

Ograniczenia, wskazane w punkcie b. niniejszego artykułu nie dotyczą wypadków sprzedaży drewna w drodze licytacji w granicach etatu rocznego, o ile termin wykonania właściwej umowy nie przekracza dwuch lat, a cena sprzedaży nie jest niższa od ceny, wskazanej w taryfie urzędowej.

§  6. Wymienione w § 5 punktach c, d, e, f, g, h. normy pieniężne mogą być na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych podwyższane lub zniżane.
§  7. Na czele zarządu okręgowego lasów państwowych stoi naczelnik zarządu okręgowego, który kieruje działalnością zarządu oraz wszystkich podległych mu urzędników i funkcjonarjuszów niższych.

Naczelnik zarządu ponosi odpowiedzialność za stan lasów w swoim okręgu, za wszelkie czynności podwładnych mu funkcjonarjuszów, za wykonanie budżetu oraz za całą administrację okręgu.

O ile naczelnik zarządu z jakiegokolwiek powodu czynny być nie może, zastępuje go w kierownictwie zarządu inspektor okręgowy, a w nieobecności tego ostatniego najstarszy stopniem służbowym referent techniczno-leśny lub prawny,

§  8. Inspektor okręgowy jest bezpośrednim pomocnikiem naczelnika zarządu okręgowego w wykonaniu właściwych czynności urzędowych.

Naczelnik zarządu może przekazać inspektorowi okręgowemu stałe rozstrzyganie samodzielne niektórych spraw.

§  9. Zarząd okręgowy lasów państwowych składa się z następujących oddziałów:
a) gospodarczo-technicznego,
b) prawno-administracyjnego,
c) urządzania lasów,
d) budowlano-technicznego,
e) rachuby i kasowości.

Prócz tego, przy każdym zarządzie okręgowym czynna będzie kancelarja.

Szczegółowy zakres działania poszczególnych oddziałów i kancelarji określi osobna instrukcja, którą wyda Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

§  10. Rozporządzenie niniejsze z dniem ogłoszenia uzyskuje moc obowiązującą na całym obszarze Rzeczypospolitej, z wyjątkiem b. dzielnicy pruskiej.
1 Z dniem 11 sierpnia 1922 r. z właściwości terytorjalnej zarządu okręgowego lasów państwowych w Radomiu wyłącza się powiaty będziński i częstochowski i włącza się je do właściwości terytorjalnej zarządu okręgowego lasów państwowych w Warszawie, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 21 lipca 1922 r. w przedmiocie zmian właściwości terytorjalnej zarządów okręgowych lasów państwowych w Warszawie, Radomiu, Białowieży i Łucku (Dz.U.22.64.574).

Z dniem 11 maja 1923 r. wyłącza się powiaty: miechowski, olkuski i pińczowski - z zakresu działania zarządu okręgowego lasów państwowych w Radomiu, zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 1923 r. w przedmiocie ustanowienia zarządu okręgowego lasów państwowych w Krakowie (Dz.U.23.49.334).

2 Z dniem 20 grudnia 1922 r. wymienione w punktach c), d), e), f), g), h) normy pieniężne zostają podwyższone do wysokości, odpowiadającej wartości 1.000 m3, zaś w punkcie e) wartości 100 m3 sosnowego drewna użytkowego o średnicy zrównanej 35 cm. I-ej klasy wartości według cen taryfy urzędowej, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany norm pieniężnych, wymienionych w punktach c), d), e). f), g), h) § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1920 r. o organizacji i zakresie działania okręgowych zarządów lasów państwowych (Dz.U.22.112.1023).
3 § 5 lit. p) dodana przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 listopada 1922 r. (Dz.U.22.106.982) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 grudnia 1922 r.