Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.475

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego, mocy rozporządzeń, dotyczących organizacji zarządu dóbr i lasów państwowych.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej, na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 roku (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 16, poz. 93) zarządza się co następuje:
§  1. Moc obowiązującą rozporządzeń Rady Ministrów:
a) z dnia 23 listopada 1920 r. o reorganizacji zarządu dóbr państwowych (Dz. Ust. R. P. № 114, poz. 752) i
b) z dnia 23 listopada 1920 r. o organizacji i zakresie działania okręgowych zarządów lasów państwowych (Dz. Ust. R. P. № 114, poz. 753),

rozciąga się na województwa; nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.

§  2. 1 Dla obszarów, określonych w § 1, w celu wykonywania rozporządzenia z dnia 23 listopada 1920 r. o organizacji i zakresie działania okręgowych zarządów lasów państwowych (Dz. Ust. № 114, poz. 753) ustanawia się dwa okręgowe zarządy lasów państwowych:
a) zarząd okręgowy lasów państwowych w Białowieży, obejmujący powiaty: brzeski, drohiczyński, kobryński, kosowski, łuniniecki, piński i prużański województwa poleskiego, powiaty: baranowicki, nieświeski, nowogródzki i słonimski województwa nowogródzkiego oraz powiat wołkowyski i gminy: białowieską, masowską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego i
b) zarząd okręgowy lasów państwowych w Łucku, obejmujący obszar województwa wołyńskiego oraz powiatów kamień-koszyrskiego i sarneńskiego województwa poleskiego.
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia należy do Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą od dnia ogłoszenia.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą: zarządzenie Generalnego Komisarza Ziem Wschodnich, dotyczące organizacji wydziału Dóbr Państwowych oraz lokalnych zarządów Dóbr Państwowych (Dz. Urz. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich № 19, poz. 178) i zarządzenie Komisazza Generalnego Ziem Wschodnich, dotyczące objęcia przez Wydział Dóbr Państwowych majątku państwowego, wskazanego w art. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1919 r. (Dz. Urz. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z 1919 r. № 32, poz. 348).

1 § 2 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 21 lipca 1922 r. w przedmiocie zmian właściwości terytorjalnej zarządów okręgowych lasów państwowych w Warszawie, Radomiu, Białowieży i Łucku. (Dz.U.22.64.574) z dniem 11 sierpnia 1922 r.