Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.47.289

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1921 r.
w przedmiocie ustalenia tymczasowych opłat od patentów na wy. rób trunków, przetworów wódczanych i spirytusowych oraz drożdży, tudzież na sprzedaż trunków na obszarze b. zaboru rosyjskiego

Na mocy art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 N° 41 poz. 248) o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Rada Ministrów zarządza zgodnie z powziętą w dniu 17 maja 1921 r. uchwałą co następuje:
§  1. Artykuły 512 (wraz z uwagami 1, 2, 3 i 4) i 513 zbioru rosyjskich przepisów o opłatach akcyzowych (zbiór praw ces. ros. t. V. wyd. 2. 1901 roku z uzupełnieniami z 1912 r.) otrzymują przy uchyleniu uwagi 4 do art. 512 tudzież uwegi 1, 2 i 3 do art. 512 następujące brzmienie:

"Art. 512. Do wykupu patentów w myśl art. 510 obowiązane są następujące zakłady przemysłowe:

1) gorzelnie,

2) fabryki drożdżowo-gorzelnicze,

3) fabryki drożdży prasowanych,

4) miodosytnie,

5) fabryki wódek słodkich i likierów,

6) rektyfikacje spirytusu.

7) fabryki win rodzynkowych, owocowych i naturalnych,

8) browary oraz

9) zakłady, wyrabiające lakier, politurą, perfumy i płyny do oświetlenia.

Uwaga 1. Fabryki drożdżowo-gorzelnicze (p. 2) podlegają takim samym opłatom patentowym, jak gorzelnie.

Uwaga 2. Rektyfikacji wódek i spirytusu własnego pędzenia w oddziałach rektyfikacyjnych gorzelń i w osobnych aparatach ustawionych w tych samych gorzelniach, dozwala się bez obowiązku wykupienia osobnego na ten cel patentu, lecz z uwzględnieniem warunków, wskazanych w art. 431 - 442 i 444, odnośnie do urządzenia takich aparatów, sposobu rektyfikacji oraz kontroli wódki i spirytusu.

Uwaga 3. W myśl uwagi 1) w brzmieniu uzupełnienia z 1912 r. (do art. 432) producenci gorzelniczy mają prawo rektyfikować spirytus własnego pędzenia w swoich zakładach rektyfikacyjnych, jak również w innych gorzelniach do nich należących bez obowiązku uiszczenia opłaty patentowej.

Art. 513. Do wykupu patentów w myśl art. 510 obowiązane są następujące zakłady sprzedaży trunków:

1) zakłady restauracyjne, o ile posiadają prawo do sprzedaży wódek i innych trunków,

2) inne zakłady posiadające prawo do sprzedaży trunków wyłącznie w naczyniach zamkniętych,

3) zakłady posiadające prawo do sprzedaży wyłącznie wina,

4) zakłady sprzedające wyłącznie piwo, porter i miód,

5) bufety w lokalach rozrywkowych, klubowych i t. p. oraz balach, zabawach i t. p., o ile posiadają prawo do sprzedaży trunków, prócz bufetów czasowych na dochód dobroczynny,

6) karczmy i domy zajezdne, o ile posiadają prawo do sprzedaży trunków oraz

7) hurtowe składy piwa, wina i miodu".

§  2. Opłaty, pobierane na obszarze b. zaboru rosyjskiego od patentów na wyrób trunków, przetworów wódczanych i spirytusowych oraz drożdży, jako też na sprzedaż trunków przez zakłady przemysłowe i handlowe, wskazane w art. 512 i 513 zbioru rosyjskich przepisów o opłatach akcyzowych (w brzmieniu art. 1 niniejszej ustawy) ustala się tymczasowo w następującej wysokości.
A. Opłaty od patentów na wyrób trunków, przetworów wódczanych i spirytusowych oraz drożdży.
1.Od gorzelń i fabryk droidżowo-gorzelniczych:Mk.1.000.-
a) opłata zasadnicza za wypęd pierwszych 100.000 litrów alkoholu"
b) opłata dodatkowa za każde następne 10.000 litrów alkoholu"1.000.-
2.Od przedsiębiorstw wyrobu drożdży prasowanych bez pędzenia spirytusu opłata stała *.mk.1.000.-
3.Od miodosytni opłata stała:
a) przy objętości kotła warzelnego do 200 litrów.."200.-
b) za każde dalsze 100 litrów pojemności"200.-
4.Od fabryk wódek słodkich i likierów opłata stała
w miejscowościachI klasyII klasyIII klasy
w markach
5.Od rektyfikacji spirytusu:12.000.-6.000.-4.000.-
a) opłata zasadnicza od pierwszych 100.000 litr. alkoholu oczyszczonego5.000.-5.000.-5.000.-
b) opłata dodatkowa za każde dalsze 10000 litrów alkoholu oczyszczonego100.-100.-100.-
6.Od fabryk win rodzynkowych i owocowych i winogronowych2.000.-1.000.-1.000.-
7.Od browarów:
a) zasadnicza opłata przy przerobie pierwszych 16,38 ton (tysiąca pud.) słodu2.000.-2.000.-2.000.-
b) opłata dodatkowa przy przeróbce każdych następnych 16,38 ton (tysiąca pud. słodu1.000.-1.000.-1.000.-
8.Od zakładów wyrabiających lakier, politurę, perfumy i płyny do oświetlenia.500.-500.-500.-
B. Od zakładów sprzedaży trunków.
9.Od zakładów restauracyjnych posiadających prawo do sprzedaży wódek oraz innych trunków w naczyniach zamkniętych
i na kieliszki:
I rzędu6.000.-3.000.-1.500.-
II rzędu3,000 -1.500.-750.-
10.Od zakładów, posiadających prawo do sprzedaży wszelkich trunków wyłącznie w naczyniach zamkniętych2.000.-1.000.-500.-
11.Od zakładów, posiadających prawo do sprzedaży wyłącznie wina zarówno w naczyniach zamkniętych, jak na kieliszki..600.-400.-200.-
12.Od zakładów, sprzedających wyłącznie piwo, porter i miód w naczyniach zamkniętych Od tychże zakładów za prawo wyszynku takich trunków dodatkowo3C0.- 600.-200.- 400.-100.- 200.-
13.Od bufetów, posiadających prawo do sprzedaży wszystkich trunków:
a) przy teatrach, cyrkach, wyścigach, wystawach, klubach, lokalach związkowych i t. p1.000.-500.-250.-
b) na balach, zabawach i t. p..600.-300.-150.-
14.Od karczem i domów zajezdnych, posiadających prawo do sprzedaży wszystkich trunków3.000 -1.500.-750.-
15.Od hurtowych składów piwa, wina i miodu4.000.-3.C00.-2.000.-

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się. Ministrowi Skarbu.

§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na obszarze b. zaboru rosyjskiego z dniem 1 lipca 1921 r. Jednocześnie tracą moc obowiązującą: tabela opłat patentowych, umieszczona w części I załącznika do art. 112 (uwaga I) zbioru rosyjskich przepisów akcyzowych, oraz art. 512 i 513 tegoż zbioru w brzmieniu zbioru praw ces. ros. t. V. 1901 r. i uzupełnień z 1912 r.

Wszystkie inne przepisy o opłatach patentowych zawarte w wyżej wymienionym zbiorze pozostają na obszarze b. zaboru rosyjskiego w mocy.