Ustalenie stosunku procentowego młodocianych do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w przemyśle poligraficznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.113.935

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 9 listopada 1932 r.
w sprawie ustalenia stosunku procentowego młodocianych do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w przemyśle poligraficznym.

Na podstawie ustępu drugiego art. 5-a ustawy r. dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 636) w brzmieniu ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zmian i uzupełnień niektórych postanowień ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 773) zarządzacie co następuje:
Stosunek procentowy młodocianych robotników do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w poszczególnych działach przemysłu poligraficznego ustala się w sposób następujący:
I.
W dziale drukarskim stosunek powyższy nie może przekraczać:
a)
dla zecerni 2%;
b)
dla maszynowni 70%.
II.
W dziale litograficznym stosunek powyższy nie może przekraczać:
a)
dla rysowni i przedrukami 2%;
b)
dla maszynowni 100%, z tem jednak, że na każdą maszynę litograficzną nie może wypadać więcej niż 1 młodociany.
III.
W dziale chemigraficznym stosunek powyższy nie może przekraczać 10%.
Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy uczniów przemysłowych, zatrudnionych na podstawie pisemnych umów o naukę.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w trzy miesiące po ogłoszeniu na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego.