§ 1. - Ustalenie stosunku procentowego młodocianych do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w przemyśle poligraficznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.113.935

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1932 r.
§  1.
Stosunek procentowy młodocianych robotników do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w poszczególnych działach przemysłu poligraficznego ustala się w sposób następujący:
I.
W dziale drukarskim stosunek powyższy nie może przekraczać:
a)
dla zecerni 2%;
b)
dla maszynowni 70%.
II.
W dziale litograficznym stosunek powyższy nie może przekraczać:
a)
dla rysowni i przedrukami 2%;
b)
dla maszynowni 100%, z tem jednak, że na każdą maszynę litograficzną nie może wypadać więcej niż 1 młodociany.
III.
W dziale chemigraficznym stosunek powyższy nie może przekraczać 10%.