Ustalenie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników służby bibliotecznej, zatrudnionych w bibliotekach szkół wyższych,... - Dz.U.1956.20.99 - OpenLEX

Ustalenie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników służby bibliotecznej, zatrudnionych w bibliotekach szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz w niektórych innych bibliotekach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.20.99

Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1956 r.
w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i uposażeń pracowników służby bibliotecznej, zatrudnionych w bibliotekach szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz w niektórych innych bibliotekach. *

Na podstawie art. 5 i 7 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
Przepisom niniejszego rozporządzenia podlegają pracownicy służby bibliotecznej zatrudnieni:
a)
w bibliotekach szkół wyższych,
b)
w bibliotekach Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych,
c)
w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Śląskiej, w Głównej Bibliotece Lekarskiej, w Bibliotece Głównego Urzędu Statystycznego, w Centralnej Bibliotece Rolniczej, w Bibliotece Sejmowej, w Bibliotece Głównej Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy oraz w Bibliotece Głównej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego w Łodzi,
d)
w bibliotekach i działach (ośrodkach) dokumentacji i informacji naukowej lub naukowo-technicznej instytutów naukowych i naukowo-badawczych.
1. 1
Stawki uposażenia zasadniczego dla pracowników służby bibliotecznej bibliotek wymienionych w § 1 ustala się, jak następuje:
Lp.StanowiskoMiesięcznie złotych
oddo
1.Dyrektor2.200 - 3.300
2.Wicedyrektor, kierownik biblioteki1.800 - 2.800
3.Kustosz1.600 - 2.300
4.Starszy bibliotekarz1.300 - 1.800
5.Bibliotekarz 920 - 1.500
6.Młodszy bibliotekarz 740 - 1.200
7.Pomocnik bibliotekarza 600 - 1.000
8.Starszy magazynier biblioteczny 850 - 1.300
9.Magazynier biblioteczny 600 - 1.000
10.Pomocnik magazyniera bibliotecznego 500 - 750
11.Starszy technik1.000 - 1.300
12.Technik 700 - 1.100
13.Starszy laborant 800 - 1.100
14.Laborant 650 - 950
2.
Właściwy minister (kierownik centralnego urzędu) w porozumieniu z Prezesem Państwowej Komisji Etatów ustali, w których bibliotekach występują stanowiska dyrektora, wicedyrektora, a w których kierownika biblioteki.
Dla kierownika zakładu, działu, oddziału, filii, pracowni, sekcji lub laboratorium, zatrudniających co najmniej trzech pracowników, oraz dla kierownika biblioteki wydziałowej ustala się dodatek za kierownictwo w wysokości 15% uposażenia zasadniczego.
Właściwy minister (kierownik centralnego urzędu) może w ramach zatwierdzonych na ten cel kredytów przyznać pracownikom służby bibliotecznej, którzy odznaczyli się szczególnymi osiągnięciami w pracy naukowej lub organizacyjnej, dodatek specjalny w wysokości od 10 do 30% uposażenia zasadniczego.
Pracownikom służby bibliotecznej nie będącym samodzielnymi pracownikami nauki, a posiadającym stopień naukowy kandydata lub doktora nauk, przysługuje dodatek miesięczny w wysokości 300 zł.
1.
Pracownikom służby bibliotecznej przyznaje się dodatek za wysługę lat w wysokości 5% uposażenia zasadniczego za każde pełne pięciolecie służby na danym stanowisku.
2.
Dodatek pracowników służby bibliotecznej za wysługę lat nie może przekraczać 15% uposażenia zasadniczego.
3.
W razie przejścia na wyższe stanowisko pracownik służby bibliotecznej traci prawo do pobierania otrzymywanego dotychczas dodatku za wysługę lat, jeżeli jego nowe uposażenie zasadnicze jest wyższe, aniżeli pobierane dotychczas uposażenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wysługę lat.
4.
Przy pierwszym ustaleniu wysokości dodatku za wysługę lat zalicza się pracownikowi służby bibliotecznej cały czas służby przebytej na danym stanowisku będącym podstawą do zaszeregowania go w trybie § 8 ust. 2 rozporządzenia.
1.
Pracownikom służby bibliotecznej, którzy wykonują pracę w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia, może być przyznany dodatek specjalny w wysokości od 10 do 30% uposażenia zasadniczego.
2.
Szczegółowe wykazy prac, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość procentową dodatku zależną od stopnia szkodliwości pracy ustalą właściwi ministrowie (kierownicy centralnych urzędów) w drodze zarządzeń uzgodnionych z Ministrem Zdrowia, Centralną Radą Związków Zawodowych i Prezesem Państwowej Komisji Etatów.
1.
W bibliotekach wymienionych w § 1 rozporządzenia obowiązuje niżej określona nomenklatura stanowisk oraz następujące wymagania kwalifikacyjne:
Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje
1Dyrektorukończone studia wyższe i 6 lat pracy w placówkach (instytucjach) kulturalno-oświatowych
2Wicedyrektor, kierownik bibliotekijak wyżej
3Kustoszukończone studia wyższe, co najmniej 8 lat pracy bibliotekarskiej oraz znaczne osiągnięcia naukowe lub organizacyjne
4Starszy bibliotekarzukończone studia wyższe oraz co najmniej 4 lata pracy bibliotekarskiej
5Bibliotekarza) ukończone studia wyższe bądź
b) ukończone liceum bibliotekarskie oraz co

najmniej 3 lata pracy bibliotekarskiej,

bądź

c) ukończona inna szkoła średnia oraz co

najmniej 5 lat pracy bibliotekarskiej

6Młodszy bibliotekarza) ukończone liceum bibliotekarskie bądź
b) ukończona inna szkoła średnia oraz co

najmniej 3 lata pracy bibliotekarskiej

7Pomocnik bibliotekarzaukończona szkoła średnia
8Starszy magazynier bibliotecznya) ukończona szkoła średnia oraz co najmniej

3 lata pracy w magazynie bibliotecznym

bądź

b) ukończona szkoła podstawowa oraz co

najmniej 10 lat pracy w magazynie

bibliotecznym

9Magazynier bibliotecznya) ukończona szkoła średnia bądź
b) ukończona szkoła podstawowa oraz co

najmniej 5 lat pracy w magazynie

bibliotecznym

10Pomocnik magazyniera bibliotecznegoukończona szkoła podstawowa
11Starszy technikukończona średnia szkoła techniczna oraz co najmniej 4-letnia praktyka zawodowa
12Technikukończona średnia szkoła techniczna
13Starszy laborantukończona szkoła zawodowa oraz 4-letnia praktyka zawodowa
14Laborantukończona szkoła zawodowa
2.
Zaszeregowanie pracownika następuje na podstawie decyzji właściwej władzy przełożonej. Decyzja ta powinna uwzględniać zarówno kwalifikacje pracownika, jak i potrzeby danej biblioteki.
3.
Posiadanie wymaganego przepisami ust. 1 stopnia kwalifikacji w zakresie wykształcenia uzasadnić można dowodem ukończenia zakładu, kursu lub studiów uznanych przez właściwe władze za równorzędne z wymienionymi w przepisach ust. 1 lub też złożenia egzaminu określonego przez właściwe władze.
1.
Pracownicy nauki zatrudnieni w bibliotekach wymienionych w § 1 mogą pobierać uposażenie według zasad określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie uposażenia pracowników nauki (Dz. U. Nr 42, poz. 187).
2.
Zastępcy profesora zatrudnieni w bibliotekach wymienionych w § 1 pod lit. a) i b) mogą być wynagradzani według zasad określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie uposażenia zastępców profesora zatrudnionych w szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk i podległych jej placówkach naukowych oraz osób pełniących funkcje pracowników nauki, nauczycieli przedmiotów pomocniczych i nauczycieli zawodu w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 42, poz. 188).
3.
Inżynierowie i technicy zatrudnieni w działach (ośrodkach) dokumentacji i informacji naukowej lub naukowo-technicznej instytutów naukowych i naukowo-badawczych mogą pobierać uposażenie według zasad określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników inżynieryjno-technicznych i robotników zatrudnionych w instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 24, poz. 150).
4.
Pracownicy bibliotek wymienionych w § 1 wykonujący czynności administracyjno-usługowe (intendent, pracownik sekretariatu itp.) nie są pracownikami służby bibliotecznej w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. Zasady wynagradzania tych kategorii pracowników określają odrębne przepisy.
Pracownicy służby bibliotecznej zatrudnieni w bibliotekach wymienionych w § 1 przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia:
1)
zachowują na okres pracy w danej bibliotece dotychczasowe uposażenie w dotychczasowej wysokości, o ile przy zastosowaniu zasad i stawek niniejszego rozporządzenia przypadałoby im uposażenie niższe,
2)
w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą zostać zwolnieni przez właściwego ministra (kierownika centralnego urzędu) od wymagań kwalifikacyjnych ustalonych dla danego stanowiska.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą moc dotychczasowe przepisy prawne w sprawach unormowanych tym rozporządzeniem.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów, Prezesowi Państwowej Komisji Etatów oraz właściwym ministrom i kierownikom centralnych urzędów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1956 r.
* Z dniem 1 października 1961 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie objętym rozporządzeniem z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz.U.61.43.225), zgodnie z § 65 pkt 5 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 17 lipca 1965 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie objętym rozporządzeniem z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie ustalenia stanowisk i uposażeń bibliotekarzy dyplomowanych w niektórych bibliotekach (Dz.U.65.30.198), zgodnie z § 5 pkt 1 powołanego rozporządzenia.

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 września 1958 r. (Dz.U.58.59.295) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1958 r.