Ustalenie stanowisk i uposażeń bibliotekarzy dyplomowanych w niektórych bibliotekach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.30.198

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 1965 r.
w sprawie ustalenia stanowisk i uposażeń bibliotekarzy dyplomowanych w niektórych bibliotekach.

Na podstawie art. 5 i 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
Przepisom niniejszego rozporządzenia podlegają bibliotekarze dyplomowani w następujących bibliotekach:
1)
w Bibliotece Narodowej,
2)
w Bibliotece Śląskiej,
3)
w Głównej Bibliotece Lekarskiej,
4)
w Bibliotece Głównego Urzędu Statystycznego,
5)
w Centralnej Bibliotece Rolniczej,
6)
w Bibliotece Głównej Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy,
7)
w Bibliotece Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego w Łodzi,
8)
w Bibliotece Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy,
9)
w Bibliotece Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie,
10)
w Bibliotece Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
11)
w Bibliotece Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego w Poznaniu,
12)
w Bibliotece Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
13)
w Bibliotece Głównej Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu,
14) 1
w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie,
15) 2
w Bibliotece Naukowej Sztabu Generalnego.
W bibliotekach wymienionych w § 1 ustala się następujące stanowiska bibliotekarzy dyplomowanych:

starszy kustosz dyplomowany,

kustosz dyplomowany,

adiunkt biblioteczny,

asystent biblioteczny.

Na określone w § 2 stanowiska bibliotekarzy dyplomowanych mogą być powołane osoby, które odpowiadają warunkom określonym dla bibliotekarzy dyplomowanych w szkolnictwie wyższym.
Do bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach wymienionych w § 1 stosuje się odpowiednio przepisy:
1)
dotyczące uposażenia pracowników szkół wyższych,
2)
art. 108 i 111 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114).
W zakresie unormowanym niniejszym rozporządzeniem tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i uposażeń pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w bibliotekach szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz w niektórych innych bibliotekach (Dz. U. z 1956 r. Nr 20, poz. 99 i z 1958 r. Nr 59, poz. 295),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych (Dz. U. z 1958 r. Nr 60, poz. 299, z 1961 r. Nr 57, poz. 315 i z 1963 r. Nr 47, poz. 261),
3)
§ 29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. Nr 43, poz. 225).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom: Kultury i Sztuki, Rolnictwa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 14 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1966 r. (Dz.U.66.26.156) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 1966 r.
2 § 1 pkt 15 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1966 r. (Dz.U.66.26.156) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 1966 r.