Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.81.565

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 26 września 1921 r.
w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. № 63 poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Zamiast cen, ustanowionych rozporządzeniem Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw (Dz. U № 65 poz. 415) za lekarstwa, wyszczególnione w art. 1 rozpodządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 kwietnia 1920 r. (Dz. U. № 33 poz. 194), ustanawia się ceny następujące:
Zalekarstwapodługformuły130mk.
"""230"
"""""345"
"""""430"
"""""520"
"""""625"
"""""755"
"""""835"
"""""950"
"""""1050"
"""""1155"
"""""1250"
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w b. zaborze rosyjskim i austrjackim z dniem ogłoszenia.