Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.65.415

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 4 lipca 1921 r.
w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. Praw № 3 poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Zamiast cen, ustanowionych rozporządzeniem Ministra Zdrowia Publicznego 7. dnia 3 kwietnia 1920 r. w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw (Dz. U. № 33 poz. 194) za lekarstwa wyszczególnione, w art. 1 tego rozporządzenia, ustanawia się ceny następujące:
Zalekarstwapodługformuły1 - 15mk.
"""""2 - 20"
"""""3 - 25"
"""""4 - 20"
"""""5 - 20"
"""""6 - 15"
"""""9 - 30"
"""""10 - 30"
"""""11 - 30"
"""""12 - 30"
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim i austrjackim od dnia ogłoszenia.