Uposażenie i inne należności pieniężne żołnierzy pełniących czynna służbę wojskową w razie mobilizacji i w czasie wojny. -... - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Rozdział 6 - Uposażenie i inne należności pieniężne żołnierzy pełniących czynna służbę wojskową w razie mobilizacji i w czasie wojny. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

Rozdział  VI.

Uposażenie i inne należności pieniężne żołnierzy pełniących czynna służbę wojskową w razie mobilizacji i w czasie wojny.

1.
Oficerowie i podoficerowie zawodowi pełniący czynną służbę wojskową w racie mobilizacji lub w czasie wojny otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne na zasadach określonych w rozdziale II.
2.
Żołnierze nie wymienieni w ust. 1 pełniący czynną służbę wojskową w razie mobilizacji lub w czasie wojny otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne:
1)
oficerowie - w wymiarze i na zasadach przewidzianych dla oficerów zawodowych,
2)
podoficerowie i szeregowcy - w wymiarze i na zasadach przewidzianych dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.
1.
Żołnierze pełniący w czasie wojny służbę w jednostkach wojskowych wchodzących w skład armii czynnej otrzymują dodatek polowy. Żołnierze wymienieni w art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 otrzymują ponadto jednorazowe wynagrodzenie z chwilą przydzielenia ich do jednostek wojskowych wchodzących w skład armii czynnej.
2.
Żołnierze wymienieni w art. 32 ust. 2 pkt 2 odbywający czynną służbę wojskową w czasie wojny otrzymują przy zwolnieniu z tej służby odprawę.
3.
Wysokość i zasady wypłaty należności wymienionych w ust. 1 i 2 określa Rada Ministrów.
1.
Zasady wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom skierowanym w razie mobilizacji i w czasie wojny do służby w dziedzinach zmilitaryzowanych określa Rada Ministrów.
2.
Rada Ministrów określi również w drodze rozporządzenia zasady wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzy, którzy dostali się do niewoli lub zaginęli na terenie działań wojennych.