Art. 34. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 34. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  34.
1.
Zasady wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom skierowanym w razie mobilizacji i w czasie wojny do służby w dziedzinach zmilitaryzowanych określa Rada Ministrów.
2.
Rada Ministrów określi również w drodze rozporządzenia zasady wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzy, którzy dostali się do niewoli lub zaginęli na terenie działań wojennych.