Art. 33. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 33. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  33.
1.
Żołnierze pełniący w czasie wojny służbę w jednostkach wojskowych wchodzących w skład armii czynnej otrzymują dodatek polowy. Żołnierze wymienieni w art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 otrzymują ponadto jednorazowe wynagrodzenie z chwilą przydzielenia ich do jednostek wojskowych wchodzących w skład armii czynnej.
2.
Żołnierze wymienieni w art. 32 ust. 2 pkt 2 odbywający czynną służbę wojskową w czasie wojny otrzymują przy zwolnieniu z tej służby odprawę.
3.
Wysokość i zasady wypłaty należności wymienionych w ust. 1 i 2 określa Rada Ministrów.