Art. 32. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 32. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  32.
1.
Oficerowie i podoficerowie zawodowi pełniący czynną służbę wojskową w racie mobilizacji lub w czasie wojny otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne na zasadach określonych w rozdziale II.
2.
Żołnierze nie wymienieni w ust. 1 pełniący czynną służbę wojskową w razie mobilizacji lub w czasie wojny otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne:
1)
oficerowie - w wymiarze i na zasadach przewidzianych dla oficerów zawodowych,
2)
podoficerowie i szeregowcy - w wymiarze i na zasadach przewidzianych dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.