Uposażenie i inne należności pieniężne uczniów oficerskich szkół zawodowych oraz słuchaczy akademii wojskowych i innych szkół... - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Rozdział 5 - Uposażenie i inne należności pieniężne uczniów oficerskich szkół zawodowych oraz słuchaczy akademii wojskowych i innych szkół lub kursów wojskowych. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

Rozdział  V.

Uposażenie i inne należności pieniężne uczniów oficerskich szkół zawodowych oraz słuchaczy akademii wojskowych i innych szkół lub kursów wojskowych.

1.
Uczniowie oficerskich szkół zawodowych otrzymują:
1)
uposażenie zasadnicze w zależności od roku nauki,
2)
dodatki do uposażenia i inne należności pieniężne na zasadach przewidzianych dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.
2.
Uczniowie pełniący w szkole funkcje określone przez Ministra Obrony Narodowej otrzymują ponadto uposażenie według zajmowanego stanowiska służbowego.
3.
Minister Obrony Narodowej ustala w porozumieniu z Ministrem Finansów wysokość uposażenia wymienionego w ust. 1 i 2.
4.
Przepisy ust. 1 - 3 nie dotyczą podoficerów zawodowych; podoficerowie ci otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne na zasadach przewidzianych w art. 10 - 14 oraz art. 16 - 18; uposażenie według zajmowanego stanowiska służbowego otrzymują oni w wysokości przysługującej na stanowisku zajmowanym ostatnio przed skierowaniem do szkoły.
1.
Słuchacze akademii wojskowych i innych wyższych szkół wojskowych otrzymują:
1)
oficerowie i podoficerowie zawodowi - uposażenie i inne należności pieniężne na zasadach przewidzianych w art. 10-14 oraz art. 16-18; uposażenie według zajmowanego stanowiska służbowego oficerowie i podoficerowie ci otrzymują w wysokości przysługującej na stanowisku zajmowanym ostatnio przed skierowaniem do akademii (szkoły wyższej),
2)
pozostali żołnierze - uposażeni i inne należności pieniężne na zasadach przewidzianych w art. 28 ust. 1 - 3.
2.
W przypadku mianowania słuchacza akademii lub innej wyższej szkoły wojskowej na pierwszy lub wyższy stopień oficerski uposażenie według zajmowanego stanowiska służbowego nie może być niższe od uposażenia według stanowiska typowego dla posiadanego stopnia wojskowego.
3.
Uposażenie według stanowiska typowego dla poszczególnych stopni wojskowych określa Minister Obrony Narodowej.

Żołnierze skierowani w charakterze słuchaczy szkół wojskowych nie wymienionych w art. 28 i 29 lub na kursy wojskowe otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne określone w rozdziałach II - IV. Uposażenie według zajmowanego stanowiska służbowego żołnierze ci otrzymują w wysokości przysługującej na stanowisku zajmowanym ostatnio przed skierowaniem do szkoły lub na kurs.

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Finansów określa zasady wypłaty oraz wysokość:

1)
uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzy skierowanych do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą,
2)
uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzy skierowanych do szkół (kursów) niewojskowych w kraju.