Art. 28. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 28. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  28.
1.
Uczniowie oficerskich szkół zawodowych otrzymują:
1)
uposażenie zasadnicze w zależności od roku nauki,
2)
dodatki do uposażenia i inne należności pieniężne na zasadach przewidzianych dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.
2.
Uczniowie pełniący w szkole funkcje określone przez Ministra Obrony Narodowej otrzymują ponadto uposażenie według zajmowanego stanowiska służbowego.
3.
Minister Obrony Narodowej ustala w porozumieniu z Ministrem Finansów wysokość uposażenia wymienionego w ust. 1 i 2.
4.
Przepisy ust. 1 - 3 nie dotyczą podoficerów zawodowych; podoficerowie ci otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne na zasadach przewidzianych w art. 10 - 14 oraz art. 16 - 18; uposażenie według zajmowanego stanowiska służbowego otrzymują oni w wysokości przysługującej na stanowisku zajmowanym ostatnio przed skierowaniem do szkoły.