Art. 29. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 29. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  29.
1.
Słuchacze akademii wojskowych i innych wyższych szkół wojskowych otrzymują:
1)
oficerowie i podoficerowie zawodowi - uposażenie i inne należności pieniężne na zasadach przewidzianych w art. 10-14 oraz art. 16-18; uposażenie według zajmowanego stanowiska służbowego oficerowie i podoficerowie ci otrzymują w wysokości przysługującej na stanowisku zajmowanym ostatnio przed skierowaniem do akademii (szkoły wyższej),
2)
pozostali żołnierze - uposażeni i inne należności pieniężne na zasadach przewidzianych w art. 28 ust. 1 - 3.
2.
W przypadku mianowania słuchacza akademii lub innej wyższej szkoły wojskowej na pierwszy lub wyższy stopień oficerski uposażenie według zajmowanego stanowiska służbowego nie może być niższe od uposażenia według stanowiska typowego dla posiadanego stopnia wojskowego.
3.
Uposażenie według stanowiska typowego dla poszczególnych stopni wojskowych określa Minister Obrony Narodowej.