Uposażenie i inne należności pieniężne podoficerów nadterminowych. - Rozdział 3 - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Rozdział 3 - Uposażenie i inne należności pieniężne podoficerów nadterminowych. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

Rozdział  III.

Uposażenie i inne należności pieniężne podoficerów nadterminowych.

1.
Podoficerowie nadterminowi otrzymują uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego i według zajmowanego stanowiska służbowego w wysokości określonej przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Finansów.
2.
Podoficerowie wymienieni w ust. 1 otrzymują dodatki do uposażenia, premie i inne należności pieniężne określone w art. 13, 14, 17 i 18.

Podoficerowie nadterminowi zwolnieni ze służby wojskowej otrzymują należności pieniężne wymienione w art. 61 ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. Nr 36, poz. 164), jeżeli odpowiadają warunkom określonym w tym przepisie.

Rozdział IV.

Uposażenie i inne należności pieniężne żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe.

1.
Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową otrzymują uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego, a żołnierze wyznaczeni na stanowiska służbowe określone przez Ministra Obrony Narodowej - ponadto według zajmowanego stanowiska służbowego.
2.
Minister Obrony Narodowej ustala w porozumieniu z Ministrem Finansów wysokość uposażenia zasadniczego określonego w ust. 1.
1. 5
Żołnierze odbywający przeszkolenie na obozie lub inną służbę w ramach wojskowego szkolenia poborowych, przeszkolenie wojskowe w jednostkach wojskowych w ramach wojskowego szkolenia studentów albo ćwiczenia wojskowe otrzymują uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego w przypadkach, na zasadach i w wysokości określonej przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac.
2.
Uposażenie przewidziane w ust. 1 przysługuje niezależnie od wynagrodzenia (uposażenia) należnego w myśl przepisów o powszechnym obowiązku wojskowym od zakładu pracy za okres ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego.

W razie śmierci żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe koszty pogrzebu pokrywa wojsko na zasadach określonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Do żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 i 3 oraz art. 14 i 18.

5 Art. 25 ust. 1 zmieniony przez art. 210 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.67.44.220) z dniem 29 listopada 1967 r.