Art. 24. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 24. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  24.
1.
Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową otrzymują uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego, a żołnierze wyznaczeni na stanowiska służbowe określone przez Ministra Obrony Narodowej - ponadto według zajmowanego stanowiska służbowego.
2.
Minister Obrony Narodowej ustala w porozumieniu z Ministrem Finansów wysokość uposażenia zasadniczego określonego w ust. 1.