Art. 25. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 25. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  25.
1. 5
Żołnierze odbywający przeszkolenie na obozie lub inną służbę w ramach wojskowego szkolenia poborowych, przeszkolenie wojskowe w jednostkach wojskowych w ramach wojskowego szkolenia studentów albo ćwiczenia wojskowe otrzymują uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego w przypadkach, na zasadach i w wysokości określonej przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac.
2.
Uposażenie przewidziane w ust. 1 przysługuje niezależnie od wynagrodzenia (uposażenia) należnego w myśl przepisów o powszechnym obowiązku wojskowym od zakładu pracy za okres ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego.
5 Art. 25 ust. 1 zmieniony przez art. 210 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.67.44.220) z dniem 29 listopada 1967 r.