Uposażenie pracowników służby bibliotecznej. - Dz.U.1966.37.225 - OpenLEX

Uposażenie pracowników służby bibliotecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.37.225

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 sierpnia 1966 r.
w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej. *

Na podstawie art. 5, 7 i 8 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39), art. 129 ustawy z dnia 5 listopada 1959 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114), art. 69 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1965 r. Nr 17, poz. 119), art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129), w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych, zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie stosuje się do pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w:
1)
w bibliotekach:
a)
podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Sztuki,
b)
szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych,
c)
Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych,
d)
instytutów naukowo-badawczych oraz
2)
w Bibliotece Głównego Urzędu Statystycznego,
3)
w Centralnej Bibliotece Rolniczej,
4)
w Bibliotece Sejmowej,
5)
w Centralnej Bibliotece Wojskowej,
6)
w Głównej Bibliotece Lekarskiej,
7)
w Bibliotece Naukowej Sztabu Generalnego WP.
2.
Rozporządzenia nie stosuje się do zatrudnionych w bibliotekach pracowników naukowo-badawczych, naukowo-dydaktycznych i bibliotekarzy dyplomowanych.
3.
Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) za zgodą Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac może zastosować zasady uposażenia ustalone w rozporządzeniu do pracowników służby bibliotecznej, zatrudnionych w bibliotekach innych niż wymienione w ust. 1.
4.
Do pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w bibliotekach podległych organizacjom społecznym lub spółdzielczym, na wniosek jednostki nadzorującej daną organizacją, za zgodą Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac, można zastosować zasady uposażenia określone w rozporządzeniu.
1.
Ustala się dla pracowników służby bibliotecznej następujące tabele, stanowiące załączniki do rozporządzenia:
1)
tabelę stanowisk, kwalifikacji, uposażenia zasadniczego i dodatku specjalnego pracowników służby bibliotecznej (załącznik nr 1),
2)
tabelę stanowisk, kwalifikacji, uposażenia zasadniczego i dodatku specjalnego pracowników zatrudnionych przy konserwacji zbiorów bibliotecznych (załącznik nr 2),
3)
tabelę stawek dodatku specjalnego zamiast dotychczasowych procentowych dodatków specjalnych i dodatków za warunki szkodliwe dla zdrowia (załącznik nr 3),
4)
tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla bibliotek naukowych (załącznik nr 4),
5)
tabelę stawek dodatku funkcyjnego w publicznych bibliotekach powszechnych (załącznik nr 5),
6)
tabelę stawek godzinowych dla robotników zatrudnionych w introligatorniach oraz przy konserwacji zbiorów bibliotecznych (załącznik nr 6).
2.
Właściwy minister może przyznać pracownikowi służby bibliotecznej zatrudnionemu w bibliotece określonej w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b - d, pkt 2-7 oraz w Bibliotekach: Narodowej, Śląskiej, w Bibliotece Głównej Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy i w Bibliotece Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego w Łodzi - dodatek specjalny w stawce wyższej o jedną lub dwie stawki od maksymalnej stawki przewidzianej dla danego stanowiska w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Tabelę stawek dodatku funkcyjnego określoną w ust. 1 pkt 4 stosuje się do pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w bibliotekach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b - d i pkt 2-7 oraz w Bibliotekach: Narodowej, Śląskiej, Bibliotece Głównej Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy i Bibliotece Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego w Łodzi.
4.
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac na wniosek Ministra Kultury i Sztuki może przyznać prawo stosowania tabeli, o której mowa w ust. 1 pkt 4, do pracowników innych bibliotek niż wymienione w ust. 3.
5.
W razie zbiegu uprawnień do dwóch dodatków funkcyjnych przysługuje tylko jeden dodatek wyższy.
1.
Pracownicy służby bibliotecznej z wyjątkiem pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, otrzymują dodatek za wysługę lat w dotychczasowej wysokości 5% uposażenia zasadniczego za każde pełne 5 lat pracy w służbie bibliotecznej.
2.
Dodatek za wysługę lat nie może przekraczać 15% uposażenia zasadniczego.
Pracownicy służby bibliotecznej posiadający stopień naukowy doktora otrzymują dodatek do uposażenia w dotychczasowej wysokości 300 zł miesięcznie.
Minister Kultury i Sztuki ustali w drodze zarządzenia, w jakich publicznych bibliotekach powszechnych mogą występować stanowiska kustoszy i starszych bibliotekarzy.
Pracownicy służby bibliotecznej zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy zostają zakwalifikowani na właściwe stanowiska na ogólnych zasadach, z tym że wynagrodzenie ich oblicza się według stawki godzinowej. Stawka za godzinę pracy wynosi 1/175 pełnego uposażenia miesięcznego (łącznie z dodatkami), które przysługiwałoby pracownikowi w razie zatrudnienia go w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pracownicy służby bibliotecznej zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia powinni być zakwalifikowani na stanowiska służbowe wymienione w załączniku nr 1 stosownie do posiadanych kwalifikacji, z tym że nie mogą otrzymać netto uposażenia niższego od dotychczas pobieranego.
Właściwi ministrowie (Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk, kierownicy urzędów centralnych) mogą za zgodą Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac uzupełniać tabele stanowisk, kwalifikacji uposażeń zasadniczych i dodatku specjalnego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, niezbędnymi stanowiskami.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Oświaty może określić, jakie wykształcenie uznaje się za średnie, studium lub wyższe wykształcenie bibliotekarskie oraz jakie rodzaje pracy można uznać za pracę bibliotekarską dla ustalenia stażu pracy wymaganego dla zajmowania stanowisk określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1.
Właściwi ministrowie (Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk, kierownicy urzędów centralnych) mogą zwolnić pracownika od wymagań kwalifikacyjnych ustalonych do zajmowania stanowisk wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, uwzględniając jego wieloletnią pracę w zawodzie bibliotekarskim lub pokrewnym oraz osiągnięcia naukowe.
2.
Utrzymuje się w mocy zwolnienia od wymagań kwalifikacyjnych, udzielone pracownikom służby bibliotecznej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
1.
Robotnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, za wykonanie robót dobrej jakości i w wyznaczonym terminie mogą otrzymać premię w wysokości do 30% uposażenia zasadniczego.
2.
O przyznaniu i wysokości premii decyduje dyrektor (kierownik) biblioteki opierając się na ramowych wytycznych premiowania, zatwierdzonych przez właściwego ministra (Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, kierownika urzędu centralnego) w porozumieniu z zarządem głównym właściwego związku zawodowego.
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych na wniosek właściwego ministra określi zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w pracowniach reprograficznych.
1.
Pracownicy wykonujący czynności administracyjne i usługowe zatrudnieni w bibliotekach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, są wynagradzani według zasad obowiązujących w prezydiach rad narodowych odpowiednich szczebli.
2.
Robotnikom oraz pracownikom obsługi przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1933 r. Nr 94, poz. 734 z późniejszymi zmianami).
1.
Pracownicy objęci rozporządzeniem mogą otrzymać wyższe uposażenie tylko w drodze awansu.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadków powołania pracownika na wyższe stanowisko lub ustalenia wynagrodzenia po okresie próbnym.
3.
Pracownik może być awansowany w obrębie danego stanowiska nie częściej niż co dwa lata. Jako terminy awansowe ustala się dzień 1 stycznia i 22 lipca ze zmianą uposażenia od 1 sierpnia.
4.
Wysokość podwyżki uposażenia zasadniczego przyznanej w związku z awansem nie może przekroczyć 300 zł miesięcznie.
5.
Przepis ust. 4 ma zastosowanie również przy podwyżce uposażenia przyznanej w związku z wprowadzeniem w życie niniejszego rozporządzenia.
6.
Przepisy ust. 1-5 nie dotyczą podwyżek z tytułu wysługi lat.
1.
Ustala się fundusz nagród w wysokości do 4% funduszu płac pracowników służby bibliotecznej z przeznaczeniem na nagrody dla tych pracowników.
2.
Nagrody przyznaje przełożony uprawniony do angażowania, awansowania i zwalniania pracowników, po zasięgnięciu opinii rady zakładowej związku zawodowego.
Dodatek specjalny (§ 2 ust. 1 pkt 3), dodatek za wysługę lat (§ 3) oraz nagrody, o których mowa w § 15, nie podlegają podatkowi od wynagrodzeń.
1.
Dla pracowników objętych rozporządzeniem aktualnie pobierany przejściowy dodatek mieszkaniowy wprowadzony uchwałą nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239) ulega z dniem 1 września trwałemu zmniejszeniu o kwotę równą 50% podwyżki uposażenia netto uzyskanej w wyniku wprowadzenia zasad określonych w rozporządzeniu - nie wyższą jednak od pobieranego dodatku mieszkaniowego.
2.
Przez podwyżkę uposażenia należy rozumieć wzrost netto stałych elementów uposażenia, to jest uposażenia zasadniczego oraz dodatków.
3.
W razie gdy kwota podwyżki uposażenia jest niższa niż 200% pełnego dodatku mieszkaniowego, pozostałą część dodatku po potrąceniu kwoty określonej w ust. 1 wypłaca się do dnia 30 czerwca 1967 r.
4.
Począwszy od dnia 1 lipca 1967 r. ustalenie wysokości pozostałej części dodatku mieszkaniowego następuje w okresach półrocznych.
5.
Za podstawę do określenia wysokości pozostałej części dodatku mieszkaniowego za każde półrocze począwszy od drugiego półrocza 1967 r. przyjmuje się porównanie średniomiesięcznego zarobku netto z poprzedniego półrocza z zarobkiem netto uzyskanym w pierwszym miesiącu po wprowadzeniu regulacji płac, zwanym zarobkiem bazowym.
6.
Wzrost zarobku w stosunku do zarobku bazowego (ust. 5) powoduje obniżenie, w następnym półroczu dodatku, o którym mowa w ust. 3, w wysokości 50% uzyskanego wzrostu zarobku netto.
7.
W razie uzyskania w przekroju rocznym począwszy od 1967 r. średniomiesięcznego wzrostu zarobku w wysokości co najmniej 200% kwoty dodatku, o którym mowa w ust. 3, następuje trwała utrata prawa do dodatku, niezależnie od wysokości zarobku uzyskiwanego w późniejszych okresach. W tym celu, niezależnie od obliczeń półrocznych, dokonuje się obliczeń zarobku osiągniętego w każdym roku kalendarzowym.
8.
W zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem nie mają zastosowania przepisy uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239) oraz przepisy uchwały nr 228 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów (Monitor Polski Nr 40, poz. 202).
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia pracownikom objętym rozporządzeniem nie przysługuje:
1)
dodatek pobierany dotychczas w myśl uchwały nr 103 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenie skali podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 25, poz. 124),
2)
dodatek określony w uchwale nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących.
Do pracowników służby bibliotecznej objętych rozporządzeniem nie stosuje się przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. Nr 43, poz. 225).
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych. (Dz. U. z 1958 r. Nr 60, poz. 299, z 1961 r. Nr 57, poz. 315, z 1963 r. Nr 47, poz. 261 i z 1965 r. Nr 30, poz. 198).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, Ministrowi Finansów oraz wszystkim ministrom (kierownikom urzędów centralnych).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 1966 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI, UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I DODATKU SPECJALNEGO PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BIBLIOTECZNEJ

Lp.StanowiskoWykształcenieWymagany staż pracyStawki uposażenia zasadniczego w zł

od-do

Stawki dodatku specjalnego
1Kustoszwyższe bibliotekarskie,

wyższe

82.000-2.800do 1
2Starszy bibliotekarzwyższe bibliotekarskie,

wyższe

61.700-2.500do 3
studium bibliotekarskie81.600-2.300do 4
3Bibliotekarzwyższe bibliotekarskie21.500-2.200do 5
wyższe3
studium bibliotekarskie4
średnie bibliotekarskie51.300-2.000do 6
4Młodszy bibliotekarzwyższe bibliotekarskie-1.400-1.800do 7
wyższe-
studium bibliotekarskie-1.200-1.600do 7
średnie bibliotekarskie-1.100-1.500do 7
5Pomocnik bibliotekarzaśrednie-1.000-1.500do 7
podstawowe- 900-1.400do 8
6Starszy magazynier bibliotecznyśrednie21.000-1.900do 6
podstawowe5
7Magazynier bibliotecznyśrednie,

podstawowe

- 900-1.500do 8

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI, UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I DODATKU SPECJALNEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY KONSERWACJI ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Lp.StanowiskoWykształcenieWymagany staż pracyStawki uposażenia zasadniczego w zł

od-do

Stawki dodatku specjalnego
1Starszy konserwatorwyższe odpowiadające wykonywanej specjalności62.000-2.800do 3
2Konserwator "41.700-2.500do 5
3Młodszy konserwator "-1.400-1.800do 7
średnie odpowiadające wykonywanej specjalności-1.200-1.600do 7

ZAŁĄCZNIK Nr 3

TABELA STAWEK DODATKU SPECJALNEGO ZAMIAST DOTYCHCZASOWYCH PROCENTOWYCH DODATKÓW SPECJALNYCH I DODATKÓW ZA WARUNKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA

StawkaZłotych
11.000.-
2 900.-
3 800.-
4 700.-
5 600.-
6 500.-
7 400.-
8 300.-
9 200.-
10 100.-

ZAŁĄCZNIK Nr 4

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA BIBLIOTEK NAUKOWYCH

Lp.FunkcjaStawka dodatku funkcyjnego zł
1Dyrektor biblioteki800
2Kierownik biblioteki, wicedyrektor biblioteki600
3Kierownik biblioteki wydziałowej lub biblioteki instytutu w szkole wyższej, kierownik jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład biblioteki, a zatrudniającej co najmniej 6 pracowników działalności podstawowej400
4Kierownik jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład biblioteki, a zatrudniającej co najmniej 3 pracowników działalności podstawowej, instruktor300

ZAŁĄCZNIK Nr 5

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO W PUBLICZNYCH BIBLIOTEKACH POWSZECHNYCH

Lp.FunkcjaStawka dodatku funkcyjnego
1Dyrektor biblioteki publicznej:

- wojewódzkiej i miejskiej

- wojewódzkiej

- miejskiej w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców i

miasta Torunia

800
2Zastępca dyrektora w bibliotece publicznej:

- wojewódzkiej i miejskiej

- wojewódzkiej

- miejskiej w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców i

miasta Torunia

- dyrektor miejskiej biblioteki publicznej w miastach od

100 do 200 tys. mieszkańców

500
3Kierownik biblioteki publicznej:

- powiatowej i miejskiej

- powiatowej

Zastępca dyrektora miejskiej biblioteki publicznej w miastach od 100 do 200 tys. mieszkańców

Kierownik działu instrukcyjno-metodycznego w bibliotekach publicznych:

- wojewódzkiej i miejskiej

- wojewódzkiej

400
4Kierownik działu bibliograficznego w bibliotece publicznej:

- wojewódzkiej i miejskiej

- wojewódzkiej

- w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców i miasta

Torunia

300
5Kierownik biblioteki publicznej:

- miejskiej w miastach stanowiących powiat poniżej 100

tys. mieszkańców

- dzielnicowej

instruktor w bibliotece publicznej

- wojewódzkiej i miejskiej

- wojewódzkiej

kierownik działu instrukcyjno-metodycznego

zatrudniającego co najmniej 3 pracowników

działalności podstawowej w bibliotece publicznej:

- powiatowej i miejskiej

- powiatowej

350
6Instruktor w bibliotece publicznej:

- powiatowej i miejskiej

- powiatowej

300
7Instruktor w bibliotece publicznej:

- miejskiej w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców

- miejskiej w miastach stanowiących powiaty,

posiadającej co najmniej 8 filii bibliotecznych

- dzielnicowej posiadającej co najmniej 8 filii

bibliotecznych

250
8Kierownik działu, oddziału, filii bibliotecznej, zatrudniających co najmniej 6 pracowników działalności podstawowej300
9Kierownik działu, oddziału, filii bibliotecznej, zatrudniających od 3 do 5 pracowników działalności podstawowej250
10Kierownik biblioteki publicznej, miejskiej w miastach nie stanowiących powiatów

Kierownik filii bibliotecznej (oddziału), zatrudniających mniej niż 3 pracowników działalności podstawowej

Kierownik biblioteki publicznej:

- osiedlowej

- gromadzkiej

125
11Kierownik filii bibliotecznej biblioteki publicznej:

- osiedlowej

- gromadzkiej

100

ZAŁĄCZNIK Nr 6

TABELA STAWEK GODZINOWYCH DLA ROBOTNIKÓW ZATRUDNIONYCH W INTROLIGATORNIACH ORAZ PRZY KONSERWACJI ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

GrupaWymagane kwalifikacjeStawka za jedną godzinę pracy w złotych
IRobotnik niewykwalifikowany4,40
IIRobotnik posiadający umiejętności fachowe w zakresie potrzebnym do wykonywania robót o charakterze pomocniczym4,50-5,40
IIIRobotnik posiadający umiejętności fachowe w zakresie wymaganym do wykonywania robót pod nadzorem5,50-7,50
IVRobotnik posiadający tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie, w którego zakresie wykonuje samodzielne roboty7,60-9,60
VRobotnik posiadający tytuł mistrza w zawodzie, w którego zakresie wykonuje samodzielnie trudne i precyzyjne roboty10,00-13,50
* Z dniem 1 września 1973 r. nin. rozporządzenie traci moc w stosunku do pracowników szkół wyższych, zgodnie z § 26 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz.U.73.36.213).

Począwszy od dnia 1 września 1974 r. przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do pracowników objętych rozporządzeniem z dnia 16 sierpnia 1974 r. w sprawie wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej (Dz.U.73.36.213), zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 3 przywołanego rozporządzenia..