Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.36.213

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 sierpnia 1973 r.
w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191) oraz art. 5, art. 8 ust. 2, art. 10, art. 12 ust. 2 i 3, art. 14, art. 15, art. 19 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie stosuje się do zatrudnionych w szkołach wyższych:
1)
pracowników inżynieryjnych, technicznych i innych równorzędnych, wykonujących zadania związane z pracą dydaktyczną i badawczą,
2)
pracowników służby bibliotecznej i służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej,
3)
pracowników technicznych, ekonomicznych, administracyjnych i obsługi, wykonujących zadania związane z administrowaniem szkołą,
4)
robotników,

zwanych dalej pracownikami szkół wyższych.

2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wynagradzanych według odrębnych zasad pracowników:
1)
transportu samochodowego - z zastrzeżeniem § 15 i 16,
2)
szpitali klinicznych i innych jednostek klinicznych oraz zakładów konstrukcyjno-naprawczych w akademiach medycznych,
3)
straży przeciwpożarowej - z zastrzeżeniem § 15 i 16,
4)
obsługi kotłowni centralnego ogrzewania, dozorców domowych i sprzątaczy ulic - z zastrzeżeniem § 15 i 16,
5)
zatrudnionych w halach maszyn - z zastrzeżeniem § 15 i 16,
6)
wyodrębnionych zakładów remontowo-budowlanych i poligraficznych, wyodrębnionych stołówek i bufetów oraz wyodrębnionych zakładów doświadczalnych.
3.
Minister nadzorujący szkoły wyższe w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może:
1)
zastosować do pracowników zakładów doświadczalnych oraz pracowników redakcyjnych i redakcyjno-technicznych zasady obowiązujące dla tych kategorii pracowników według układów zbiorowych pracy lub innych przepisów branżowych,
2)
zastosować do pracowników wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 4 zasady wynagradzania określone układami zbiorowymi pracy.
1.
Ustala się dla pracowników wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 tabele: stawek uposażenia zasadniczego, stawek dodatku specjalnego oraz stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania, stanowiące załączniki nr 1-5 do rozporządzenia.
2.
Pracownikom zajmującym stanowiska określone w załączniku nr 3 pod liczbą porządkową 1-3 oraz 5, w załączniku nr 4 pod liczbą porządkową 1-3 i w załączniku nr 5 pod liczbą porządkową 1-9 przysługuje dodatek specjalny co najmniej w najniższej stawce przewidzianej dla danego stanowiska. Pracownikom zajmującym stanowiska określone w załączniku nr 4 pod liczbą porządkową 4-7 i w załączniku nr 5 pod liczbą porządkową 10-15 może być przyznany dodatek specjalny.
3.
Zainteresowany minister w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może uzupełniać tabele ustalone w załącznikach nr 3, 4 i 5 nowymi lub równorzędnymi stanowiskami oraz określać dla tych stanowisk kwalifikacje i zaszeregowania do grup uposażenia zasadniczego i stawek dodatku specjalnego.
1.
Minister sprawujący nadzór nad szkołami wyższymi zalicza szkoły do poszczególnych grup z punktu widzenia poziomu płac (załącznik nr 5 do rozporządzenia), biorąc pod uwagę liczebność pracowników i studentów szkół, a także zakres i rodzaj prowadzonych przez szkołę prac badawczych i wartość jej mienia.
2.
Do I grupy mogą być zaliczone szkoły posiadające co najmniej 12 tys. pracowników i studentów. Do II grupy mogą być zaliczone szkoły posiadające co najmniej 6 tys. pracowników i studentów.
3.
Właściwy minister może zaszeregować szkołę wyższą o jedną grupę wyżej, niż to wynika z przepisu ust. 2, w wypadkach szczególnie uzasadnionych zakresem, rodzajem i znaczeniem prowadzonych przez szkołę prac badawczych.
1.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia na stanowiskach wymienionych w tabelach stanowiących załączniki nr 3, 4 i 5 mogą być zatrudnione osoby, które posiadają określone dla tych stanowisk w tabeli wykształcenie i staż pracy zawodowej.
2.
Zaszeregowania do odpowiedniej grupy uposażenia zasadniczego i stawki dodatku specjalnego oraz awansowania do wyższych grup uposażenia i stawek dodatków dokonuje rektor szkoły wyższej lub osoba przez niego upoważniona na wniosek kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych szkoły przy zastosowaniu przepisów rozporządzenia.
3.
Przy przyjęciu do pracy pracownikowi przyznaje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2, najniższą grupę uposażenia i stawkę dodatku specjalnego przewidzianą w tabeli dla danego stanowiska.
4.
W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie przejścia pracownika z innego zakładu na podstawie porozumienia stron, rektor może wyrazić zgodę na przyznanie nowo zatrudnionemu pracownikowi uposażenia zasadniczego i dodatku specjalnego według grupy i stawki wyższej od określonej w ust. 3, jeżeli pracownik posiada szczególnie wysokie kwalifikacje do wykonywania funkcji związanych z zajmowanym stanowiskiem.
5.
W uzasadnionych wypadkach rektor może skrócić pracownikowi posiadającemu szczególnie wysokie kwalifikacje okres pracy zawodowej, o którym mowa w załącznikach nr 3, 4 i 5, nie więcej jednak niż o 1/3 okresu.
1.
Pracownik może awansować w obrębie danego stanowiska nie częściej niż raz na 2 lata o jedną grupę uposażenia zasadniczego lub o jedną stawkę dodatku specjalnego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach o dwie stawki dodatku - w terminach awansowych, tj. 1 stycznia i 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadków powołania pracownika na stanowisko kierownicze lub hierarchicznie wyższe od zajmowanego, a u robotników - wypadków zmiany zakresu wykonywanej pracy, oraz wypadków ustalenia uposażenia po okresie próbnym albo po ukończeniu wstępnego stażu pracy lub podwyższenia kwalifikacji przez uzyskanie wykształcenia średniego lub wyższego.
3.
W wypadkach uzasadnionych znacznym rozszerzeniem zakresu powierzonych pracownikowi czynności lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych okres wyczekiwania na awans, o którym mowa w ust. 1, może być skrócony, lecz nie więcej niż o jeden rok.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje uposażenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
1.
Ustala się dla robotników tabele godzinowych stawek płac zasadniczych i wymagań kwalifikacyjnych, stanowiące załączniki nr 6 i 7.
2.
Robotnikom, którzy dodatkowo organizują i kierują pracą brygady, składającej się co najmniej z 5 osób łącznie z brygadzistą, przysługuje dodatek w wysokości 5, 10 lub 15% płacy zasadniczej, wynikającej z osobistego zaszeregowania; wysokość dodatku określa kierownik jednostki organizacyjnej, która zatrudnia robotnika, w zależności od organizacji pracy oraz związanej z tym odpowiedzialności za wyniki pracy brygady.
1.
Dla pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 4, oraz dla pracowników obsługi tworzy się w ramach osobowego funduszu płac fundusz premiowy w wysokości do 10% ich rzeczywistego funduszu płac obejmującego w odniesieniu do robotników płace zasadnicze oraz dodatki, o których mowa w § 7 ust. 2, a w odniesieniu do pozostałych pracowników - płace zasadnicze i dodatki specjalne. Indywidualna premia dla robotników i pracowników inżynieryjnych, technicznych i innych równorzędnych nie może być wyższa niż 15%, a dla pracowników obsługi - 10% uposażenia zasadniczego danego pracownika.
2.
Premie dla robotników i pracowników obsługi wypłaca się z dołu w okresach miesięcznych, a dla pozostałych pracowników - w okresach kwartalnych w następnym miesiącu po zakończeniu kwartału.
3.
O przyznaniu premii i ustaleniu jej wysokości decyduje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej szkoły wyższej, opierając się na regulaminie premiowania ustalonym przez rektora w porozumieniu z radą zakładową.
1.
Pracownikom szkół wyższych przysługują dodatki za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w wysokości:
1)
200 zł przy pierwszym stopniu szkodliwości,
2)
350 zł przy drugim stopniu szkodliwości,
3)
500 zł przy trzecim stopniu szkodliwości.
2.
Wykaz prac, których wykonywanie stanowi podstawę do przyznania dodatku, o którym mowa w ust. 1, z oznaczeniem ich stopnia szkodliwości oraz szczegółowe zasady wypłaty dodatków określa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i zainteresowanymi ministrami oraz zarządami głównymi właściwych związków zawodowych.
1.
Czas pracy pracowników szkół wyższych regulują przepisy obowiązujące w urzędach i instytucjach państwowych.
2.
Za dyżury niezbędne ze względu na ciągłość procesu badawczego, a trwające nieprzerwanie co najmniej 2 godziny dziennie poza czasem normalnej pracy, pracownicy wymienieni w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymują wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 1/175 części otrzymywanego miesięcznego uposażenia zasadniczego za każdą godzinę dyżuru.
3.
Robotnicy i pracownicy obsługi, z wyjątkiem pracowników, o których mowa w § 11, otrzymują wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych według zasad określonych przepisami o czasie pracy w przemyśle i handlu.
4.
Pracownikom, o których mowa w ust. 2 i 3, za każdą godzinę pracy w porze nocnej (pomiędzy godziną 22 a 6 rano) przysługuje dodatek w wysokości 15% stawki godzinowej.
1.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach strażnika, dozorcy i portiera przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
1)
za każdą godzinę ponad 8 godzin na dobę lub ponad 6 godzin w sobotę do pełnych 12 godzin na dobę (ponad 46 godzin tygodniowo do 72 godzin tygodniowo) - 110% zasadniczej stawki godzinowej,
2)
za godziny nadliczbowe ponad 12 godzin na dobę oraz za godziny nadliczbowe przypadające w niedziele i święta 200% zasadniczej stawki godzinowej.
2.
Pracownikom wymienionym w ust. 1 przysługuje w tygodniu jeden dzień (pełne 24 godziny) wolny od pracy, z tym że co trzeci tydzień wolny dzień od pracy powinien przypadać w niedzielę.
3.
Za pracę w nocy (pomiędzy godziną 22 a 6 rano) pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu przysługuje niezależnie od dodatków, o których mowa w ust. 1, dodatek w wysokości 15% stawki godzinowej.
Godzinową stawkę uposażenia zasadniczego pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu oblicza się dzieląc miesięczne uposażenie zasadnicze przez 200.
Określone w rozporządzeniu i przepisach wydanych na jego podstawie uposażenie i inne wynagrodzenia wypłacane z osobowego funduszu płac dla pracowników szkół wyższych wolne są od podatku od wynagrodzeń i potrąceń na składkę emerytalną.
(skreślony).
1.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac pracowników wymienionych w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 5, pozostający w dyspozycji rektora.
2.
W sprawach dotyczących przyznawania nagród decyzje podejmowane są po zasięgnięciu opinii rady zakładowej.
Pracownikowi szkoły wyższej zatrudnionemu na czas nieokreślony, z którym rozwiązuje się stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, może być przyznana z planowanego osobowego funduszu płac odprawa w wysokości jednomiesięcznego uposażania zasadniczego. Odprawa może być przyznana pracownikowi, który przed przejściem na emeryturę lub rentę przepracował w szkolnictwie co najmniej 10 lat.
Pracownikom wykonującym dodatkowo czynności dozorców domowych lub inne czynności zlecone służbowo, a nie wchodzące w zakres ich zwykłych obowiązków, przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Pracownicy zatrudnieni w szkołach wyższych zachowują prawo do ulg kolejowych na zasadach dotychczasowych.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia pracownikom szkół wyższych nie przysługują dodatki przewidziane w § 2 uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352).
1.
Pracownicy wymienieni w § 1 ust. 1, niezależnie od uposażenia i innych wynagrodzeń określonych w rozporządzeniu, mogą otrzymywać świadczenia pieniężne lub w naturze, określone przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego.
2.
Świadczenia pieniężne lub w naturze według zasad dotychczasowych przysługują do dnia 31 grudnia 1973 r.
1.
Pracownicy zatrudnieni w szkołach wyższych w dniu wejścia w życie rozporządzenia podlegają zakwalifikowaniu na stanowiska przewidziane w tabelach stanowiących załączniki nr 3-5 stosownie do rodzaju i zakresu wykonywanych czynności oraz posiadanych kwalifikacji.
2.
Zakwalifikowania na poszczególne stanowiska oraz zaszeregowania do grup uposażenia zasadniczego oraz stawek dodatku specjalnego pracowników, o których mowa w ust. 1, dokonuje rektor lub osoba przez niego upoważniona na wniosek kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych szkoły po zasięgnięciu opinii rady zakładowej.
3.
Pracownicy nie posiadający w dniu wejścia w życie rozporządzenia kwalifikacji wymaganych na zajmowanych stanowiskach lub też pracownicy, którzy posiadali kwalifikacje zgodnie z przepisami dotychczasowymi albo byli od nich zwolnieni, mogą być za zgodą rektora zatrudnieni na tych stanowiskach przez okres nie przekraczający 5 lat. Ograniczenie okresu zwolnienia od wymagań kwalifikacyjnych do lat 5 nie odnosi się do osób, które ukończyły 45 lat.
4.
W razie zwolnienia od wymagań kwalifikacyjnych pracownik powinien być zaszeregowany do najniższej grupy uposażenia zasadniczego przewidzianego dla danego stanowiska, z tym że nowe uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami nie może być niższe od dotychczas pobieranego uposażenia netto, zwiększonego o dodatek pobierany na podstawie § 2 uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent.
5.
W uzasadnionych wypadkach pracownicy zwolnieni od wymagań kwalifikacyjnych mogą być awansowani do wyższych stawek płac przewidzianych dla zajmowanego stanowiska, jednak bez prawa awansowania na stanowisko wyższe.
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego określi szczegółowe zasady:
1)
stosowania tabel uposażeń zasadniczych oraz ustalania stanowisk pracy,
2)
stosowania poszczególnych tabel stawek płac zasadniczych robotników, z tym że tabela III wymieniona w załączniku nr 6 może być stosowana począwszy od 1 września 1975 r.,
3)
zaliczenia szkół wyższych do poszczególnych grup płac (§ 3).
1.
Podwyżki płac na podstawie przepisów rozporządzenia następują w dwóch etapach:
1)
I etap w dniu 1 września 1973 r.,
2)
II etap w dniu 1 września 1975 r.
2.
Podwyżki płac, o których mowa w ust. 1, nie są awansami w rozumieniu przepisów § 5 ust. 1.
Przewidziane w rozporządzeniu uprawnienia ministrów przysługują odpowiednio kierownikom urzędów centralnych sprawującym nadzór nad szkołami wyższymi.
Do pracowników wynagradzanych według zasad określonych w rozporządzeniu lub według zasad określonych na podstawie § 1 ust. 3 nie stosuje się przepisów § 9 ust. 3 uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy szkołami wyższymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1967 r. Nr 52, poz. 262, z 1969 r. Nr 44, poz. 349 i z 1972 r. Nr 54, poz. 289).
W stosunku do pracowników szkół wyższych tracą moc przepisy:
1)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 225, z 1965 r. Nr 30, poz. 198, z 1967 r. Nr 28, poz. 132 oraz z 1972 r. Nr 16, poz. 115 i Nr 55, poz. 371),
2)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej (Dz. U. Nr 37, poz. 225),
3)
uchwały nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1973 r., z wyjątkiem przepisów o funduszu nagród (§ 15) i odprawach (§ 16), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA

STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI
Grupa uposażeniaMiesięczna kwota uposażenia zasadniczego w zł
11.200
21.300
31.500
41.700
51.900
62.100
72.300
82.500
92.800
103.100
113.400
123.700
134.000
144.300
154.600
165.000
175.500
186.000
196.500

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA

STAWEK DODATKU SPECJALNEGO
Stawka dodatkuMiesięczna kwota dodatku w zł
1200
2300
3400
4500
5600
6750
7900
81.100
91.300
101.500
111.800
122.100
132.500
142.900

ZAŁĄCZNIK Nr 3

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNYCH, TECHNICZNYCH I INNYCH RÓWNORZĘDNYCH WYKONUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z PRACĄ DYDAKTYCZNĄ I BADAWCZĄ

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresie:Zaszeregowanie do:
wykształcenialiczby lat praktyki zawodowejgrupy uposażenia zasadniczegostawki dodatku specjalnego
123456
1Kierownik wyodrębnionego zakładu doświadczalno-produkcyjnego, ośrodka obliczeniowego, szef produkcjiwyższe811-185-10
2Zastępca kierownika wyodrębnionego zakładu doświadczalno-produkcyjnegowyższe610-175-8
Kierownik warsztatu, główny specjalista*)
Rzecznik patentowy**)
3Specjaliści w zawodzie według zakresu specjalności występujących w szkolnictwie kierujący pracą zespołu pracownikówwyższe49-162-7
4Specjaliści w zawodzie według zakresu specjalności występujących w szkolnictwiewyższe49-16-
5Nadzór techniczny9-141-5
a) starszy mistrz, kierownik robót, kierownik zmianywyższe techniczne lub4
średnie techniczne7
b) mistrz, majsterśrednie6 lat pracy8-131-3
lub tytuł mistrza w zawodzie12 lat, w tym 6 na stanowisku nadzoru
6Stanowiska samodzielne, jak:wyższe lub średnie3

5

8-13-
mechanik, technolog, konstruktor, matematyk, fizyk, chemik, socjolog, psycholog, starszy technik
wyższepo wstępnym stażu pracy5-10-
7Referent według zakresu specjalności występujących w szkole (technik)średnie lub zasadnicze zawodowe3 55-9-
8Pomoc technicznaśredniepo wstępnym stażu pracy3-7-
Laborantlub zasadnicze zawodowe2
9Stażysta-
a) wykształcenie

wyższe

--5-6
b) wykształcenie

średnie zawodowe

--3-5
c) wykształcenie

średnie ogólne

--2-3
*) Stanowisko głównego specjalisty tworzy się za zgodą ministerstwa.

**) Rzecznikowi patentowemu przysługuje dodatek specjalny według stawki 2-6 wyłącznie w razie kierowania zespołem pracowników.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

TABELA

STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BIBLIOTECZNEJ I SŁUŻBY INFORMACJI NAUKOWEJ, TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ
Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresie:Zaszeregowanie do:
wykształcenialiczby lat praktyki zawodowejgrupy uposażenia i zasadniczegostawki dodatku specjalnego
123456
1Kustosz - kierownik biblioteki (wydziałowej, instytutowej)wyższe89-13*) 4-9
Starszy dokumentalista - kierownik ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznejwyższe6
2Kustoszwyższe89-132-5
Starszy dokumentalistawyższe6
3Starszy bibliotekarzwyższe69-121-5
bibliotekarskie wyższe8
studium bibliotekarskie8
Starszy dokumentalistawyższe6
4Bibliotekarzwyższe bibliotekarskie28-11do 2
wyższe3
studium bibliotekarskie4
średnie bibliotekarskie5
Dokumentalistawyższe4
5Młodszy bibliotekarzwyższe bibliotekarskiepo wstępnym stażu pracy4-81
wyższe
studium bibliotekarskie
średnie bibliotekarskie
Młodszy dokumentalistawyższe
6Starszy magazynierśrednie24-9do 2
podstawowe5
7Pomoc bibliotekarzaśrednie-3-61
Magazynierpodstawowe-

*) Kustoszowi pełniącemu funkcję dyrektora biblioteki głównej może być przyznany dodatek specjalny według stawki 10.

ZAŁĄCZNIK Nr 5

TABELA

STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI WYKONUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z ADMINISTROWANIEM SZKOŁĄ
Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresie:Zaszeregowanie do:
wykształcenialiczby lat praktyki zawodowejgrupy uposażenia zasadniczegostawki dodatku specjalnego
123456
1I. Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjniwyższe8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym15-1910-14
Dyrektor administracyjny
szkoły I grupy
szkoły II grupy14-197-12
szkoły III grupy14-186-11
2Zastępca dyrektora, kwestorwyższe8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym bądź samodzielnym stanowisku pracy14-187-13
szkoły I grupy
szkoły II grupy13-186-11
szkoły III grupy12-174-10
3a) Główny specjalista

- kierujący

działem

technicznym,

ekonomicznym lub

równorzędnym

wyższe6, w tym 2 na stanowisku kierowniczym12-185-10
szkół I i II grupy
szkół III grupy12-174-10
b) Główny specjalista

- bezpośrednio

podległy

dyrektorowi lub

jego zastępcy

12-182-7
szkół I i II grupy
szkół III grupy12-172-7
4a) Dyrektor

administracyjny

filii

wyższe6, w tym 2 na stanowisku kierowniczym12-186-10
b) Kwestor filii11-175-9
Kierownik osiedla

studenckiego

5a) Kierownik działu

technicznego,

ekonomicznego lub

równorzędnego,

zastępca kwestora

wyższe6, w tym 2 na stanowisku kierowniczym10-164-9
b) Zastępca dyrektora

instytutu do spraw

administracyjnych,

zastępca kwestora

filii, zastępca

kierownika osiedla

studenckiego

9-163-8
6Specjaliści, np.:wyższe4, w tym 1 rok w danej specjalności10-161-6
- mechanik
- elektryk
- planista
- starszy rewident
- radca prawny
- redaktor
7Kierownik samodzielnej sekcji technicznej, ekonomicznej lub równorzędnejwyższe4, w tym 1 rok w danej specjalności9-163-7
Zastępca kierownika działu technicznego, ekonomicznego lub równorzędnegośrednie78-131-7
8Kierownik domu studenckiegowyższe38-152-7
średnie68-121-7
9Kierownik działu w działalności pomocniczejwyższe28-111-7
Kierownik sekretariatu rektora
Kierownik dziekanatu
Kierownik hotelu asystenckiegośrednie6
Kierownik centralnego magazynu
Zastępca kierownika domu studenckiego
10Zastępca kierownika działu w działalności pomocniczejwyższe27-11do 5
Kierownik sekcji w dziale technicznym, ekonomicznym lub równorzędnymśrednie6
Kierownik klubu
Kierownik magazynu
11a) Samodzielni

referenci (np.

mechanik,

elektryk,

samodzielny

księgowy,

planista,

kosztowiec,

rewident,

inspektor bhp),

kasjer

wyższe27-11do 3
średnie6
b) stroiciele,

korektorzy

instrumentów

muzycznych

średnie47-10
12Kierownik kancelariiśrednie45-8do 5
Kierownik archiwum
Kierownik pralni
Kierownik powielarni
Kierownik kuchni
Kierownik centrali telefonicznej
Kierownik sekcji w dziale działalności pomocniczej
13a) Starsi referenci:

techniczni,

ekonomiczni,

administracyjni,

do spraw

osobowych,

socjalnych,

szkolenia

zawodowego,

księgowy, starszy

magazynier

wyższepo wstępnym stażu pracy5-8do 2
średnie4
b) modele--
14Referenci: techniczni, ekonomiczni, administracyjni, do spraw osobowych, socjalnych, szkolenia zawodowego, kontysta, telefonista, korektor, magazynierśredniepo wstępnym stażu pracy3-6do 2
Starsza maszynistka poza halą maszynumiejętność pisana maszynie z szybkością 240 uderzeń na minutę-
15Maszynistka poza halą maszynumiejętność pisania na maszynie z szybkością 180 uderzeń na minutę-2-51
16Stażystawyższe-5-6-
średnie zawodowe-3-5-
średnie ogólne-2-3-
17II. Pracownicy obsługitechnikum zawodowe i umiejętność konserwacji odpowiednich urządzeń44-11-
Konserwator maszyn i urządzeń
18Starszy rzemieślniktechnikum zawodowe33-9-
zasadnicza szkoła zawodowa5

-

umiejętność wykonywania prac złożonych lub tytuł mistrzowski w zawodzie
19Rzemieślnik w zawodzie: ślusarza, mechanika, elektromontera, murarza, stolarza, krawca, ogrodnika, kucharza, pracza pralni mechanicznej i innych, kelner, starszy powielaczowytechnikum zawodowepo wstępnym stażu pracy3-7-
zasadnicza szkoła zawodowa i umiejętność wykonywania prac podstawowych z zakresu danego zawodu, tytuł robotnika wykwalifikowanego lub tytuł czeladnika w zawodzie-2-7
Robotnik przy pracy ciężkiejpodstawowe-
Starszy woźny5
Starszy pedel
20Praczka, szwaczka, prasowaczka, powielaczowypodstawowe-2-6-
21Woźny, pedel, dozorca, pomoc kuchenna, pomoc powielaczowego, starszy dźwigowy, starszy portier, strażnik, robotnik przy pracy lekkiejpodstawowe-1-5-
22Portier, szatniarz, dźwigowy, pokojowa, sprzątaczka w systemie czasowym, goniecpodstawowe-1-3-

ZAŁĄCZNIK Nr 6

TABELA GODZINOWYCH STAWEK PŁAC ZASADNICZYCH ROBOTNIKÓW

Tabela płac
KategoriaIIIIII
zł/godz.
I6,006,006,50
II6,507,007,50
III7,508,008,50
IV8,509,0010,00
V9,5010,0011,50
VI10,5011,5013,00
VII12,0013,0014,50
VIII13,5015,0016,50
IX15,5017,0019,00

ZAŁĄCZNIK Nr 7

TABELA ZASZEREGOWANIA ROBOTNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII STAWEK PŁAC

Lp.Wymagane kwalifikacjeKategoria
1Robotnicy bez przygotowania zawodowegoI-II
2Robotnicy przyuczeni, posiadający umiejętności fachowe w zakresie potrzebnym do wykonywania prac o charakterze pomocniczymII-III
3Robotnicy wykwalifikowani, posiadający umiejętności fachowe w zakresie wymaganym do wykonywania prac pod nadzorem lub samodzielnieIV-V
4Robotnicy posiadający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej pracy o charakterze złożonymVI-VII
5Robotnicy wysoko wykwalifikowani, legitymujący się dyplomem technika lub mistrza w zawodzie, w którego zakresie wykonują samodzielnie trudne i precyzyjne praceVIII-IX
Określone w załączniku zasady zaszeregowania robotników do poszczególnych kategorii stawek płac oraz wymagania kwalifikacyjne mogą być stosowane do robotników remontowych i konserwatorów wykonujących zadania związane z administrowaniem szkołą.
1 § 14 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę (Dz.U.74.47.286) z dniem 1 stycznia 1975 r.