Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. - Dz.U.1974.30.176 - OpenLEX

Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.30.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 sierpnia 1974 r.
w sprawie wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej. *

Na podstawie art. 5, 7 i 8 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39), art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63) oraz art. 36 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89) po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie stosuje się do pracowników zatrudnionych w:
1)
bibliotekach publicznych, bibliotekach szkół wyższych i Bibliotece Śląskiej oraz innych bibliotekach podległych Ministrowi Kultury i Sztuki,
2)
muzeach państwowych,
3)
domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach, podporządkowanych radom narodowym,
4)
parkach kultury, podporządkowanych Radzie Narodowej m.st. Warszawy,
5)
Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Warszawie,
6)
Centralnym Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie,
7)
biurach wystaw artystycznych podporządkowanych radom narodowym,
8)
Filmotece Polskiej,
9)
archiwach państwowych,

zwanych dalej państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

2.
Z zastrzeżeniem ust. 3 przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pracowników wynagradzanych według odrębnych zasad, a w szczególności do:
1)
profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych, docentów zatrudnionych w muzeach oraz pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych, z wyjątkiem bibliotekarzy dyplomowanych, zatrudnionych w niektórych bibliotekach publicznych uznanych za naukowe,
2)
pracowników Ośrodka Przetwarzania Danych przy Bibliotece Narodowej w Warszawie,
3)
pracowników zakładów wydawniczych, wynagradzanych według zasad określonych w Układzie zbiorowym pracy pracowników instytucji wydawniczych,
4)
pracowników transportu samochodowego,
5)
pracowników straży przemysłowej,
6)
pracowników straży pożarnej,
7)
maszynistek zatrudnionych w halach maszyn,
8)
pracowników gospodarstw pomocniczych, tworzonych przy jednostkach budżetowych.
3.
Do pracowników wymienionych:
1)
w ust. 2 pkt 2, 3, 5-7 - mają zastosowanie przepisy § 18, 20 i 21,
2)
w ust. 2 pkt 4 - mają zastosowanie przepisy § 17, 20 i 21.
4.
Upoważnia się ministrów (kierowników urzędów centralnych) do zastosowania zasad wynagradzania ustalonych w rozporządzeniu do pracowników tych samych grup zawodowych zatrudnionych w innych jednostkach niż wymienione w ust. 1, na podstawie wytycznych wydanych przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i Ministra Kultury i Sztuki w uzgodnieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych, w ramach posiadanych środków funduszu płac.
5.
Minister Kultury i Sztuki ustali w uzgodnieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zasady wynagradzania instruktorów amatorskich zespołów artystycznych (zespołów zainteresowań).
1.
Ustala się:
1)
tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników objętych rozporządzeniem, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej zatrudnionych w bibliotekach, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników służby bibliotecznej, służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz pracowników konserwacji zbiorów bibliotecznych, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników służby muzealnej, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia,
5)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Warszawie, Centralnym Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury oraz w terenowych biurach wystaw artystycznych, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia,
6)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia,
7)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w parkach kultury podporządkowanych Radzie Narodowej m.st. Warszawy, stanowiącą załącznik nr 7 do rozporządzenia,
8)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników służby archiwalnej, służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz pracowników służby konserwatorskiej archiwalnej, stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia,
9)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników działalności podstawowej, zatrudnionych w Filmotece Polskiej, stanowiącą załącznik nr 9 do rozporządzenia,
10)
tabelę (wspólną) stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników technicznych, ekonomicznych, administracyjnych, usługowych i obsługi oraz innych wspólnych zawodów w państwowych jednostkach organizacyjnych objętych rozporządzeniem, stanowiącą załącznik nr 10 do rozporządzenia.
2.
Minister Kultury i Sztuki oraz Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych mogą uzupełniać tabele stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania nowymi stanowiskami pracy oraz określać dla tych stanowisk uposażenie i wymagania kwalifikacyjne.
1.
Pracownikom zajmującym kierownicze stanowiska pracy przysługują dodatki funkcyjne w wysokości od 200 do 3.500 zł miesięcznie.
2.
Minister Kultury i Sztuki oraz Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ustalą w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych tabelę dodatków funkcyjnych oraz zasady ich przyznawania.
3.
W razie zbiegu uprawnień do dwóch dodatków funkcyjnych przysługuje tylko jeden dodatek, wyższy.
1.
Do pracowników zatrudnionych w biurach dokumentacji zabytków podporządkowanych radom narodowym oraz w Ośrodku Dokumentacji Zabytków podległemu Ministrowi Kultury i Sztuki stosuje się zasady wynagradzania obowiązujące w muzeach państwowych.
2.
Pracownicy kin prowadzonych przez państwowe jednostki organizacyjne wymienione w § 1 ust. 1 są wynagradzani według zasad obowiązujących pracowników przedsiębiorstw rozpowszechniania filmów.
3.
Pracownicy zaplecza technicznego teatrów lub instytucji muzycznych prowadzonych przez państwowe jednostki organizacyjne wymienione w § 1 ust. 1 są wynagradzani według zasad obowiązujących pracowników instytucji artystycznych i rozrywkowych.
4.
Do pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania (palaczy i ich pomocników) mogą być stosowane zasady wynagradzania obowiązujące w jednostkach organizacyjnych administracji budynków mieszkalnych resortu gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
1.
Z zastrzeżeniem przepisu ust. 2 pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia powinni być zakwalifikowani na stanowiska wymienione w załącznikach nr 2-10 stosownie do posiadanych kwalifikacji; nie mogą oni otrzymać wynagrodzenia niższego od dotychczas pobieranego netto wraz z dodatkami.
2.
Do dnia 1 stycznia 1976 r. pracownik może być zaszeregowany niżej o jedną grupę uposażenia zasadniczego i stawki dodatku funkcyjnego niż najniższa grupa przewidziana dla danego stanowiska w tabelach, o których mowa w § 2 ust. 1 i w § 3 ust. 2; pracownik nie może jednak otrzymać wynagrodzenia niższego od dotychczas pobieranego netto wraz z dodatkami.
3.
Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wynagrodzenie ustalone proporcjonalnie do czasu ich pracy.
4.
Wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w ust. 3 może być podwyższone w granicach do 10% w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych.
1.
Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, nie mający wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia wymaganego na zajmowanych stanowiskach, mogą być nadal zatrudnieni na tych stanowiskach warunkowo przez okres 5 lat, z obowiązkiem uzupełnienia wykształcenia w tym czasie.
2.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, nie mogą być awansowani na stanowiska hierarchicznie wyższe.
3.
Od obowiązku uzupełnienia wykształcenia, o którym mowa w ust. 1, mogą być zwolnieni pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełniali wymagań kwalifikacyjnych lub byli z nich w obowiązującym trybie zwolnieni, a w wyniku wieloletniej pracy zawodowej nabyli umiejętności i doświadczenia w wykonywaniu pracy na zajmowanych stanowiskach oraz ukończyli 45 lat życia. Decyzje w tym zakresie podejmuje kierownik państwowej jednostki organizacyjnej zatrudniającej danego pracownika.
4.
Pracownicy zwolnieni od wymagań kwalifikacyjnych w trybie przewidzianym w ust. 3 mogą być awansowani do wyższych stawek płac przewidzianych dla stanowiska przyznanego im w dniu wejścia w życie rozporządzenia, bez prawa awansowania na stanowiska hierarchicznie wyższe.
5.
W uzasadnionych wypadkach kierownik państwowej jednostki organizacyjnej przyjmującej pracownika do pracy może skrócić wymagany na danym stanowisku staż pracy, nie więcej jednak niż o 1/3 okresu, pod warunkiem, że pracownik w zakresie wykształcenia ma kwalifikacje wyższe od określonych w taryfikatorze.
Zaszeregowania pracowników do odpowiednich grup uposażenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz awansowania do wyższych grup uposażenia i dodatku funkcyjnego dokonuje organ właściwy do zatrudnienia pracownika z zachowaniem przepisów § 8.
Minister Kultury i Sztuki oraz Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki określą rodzaje państwowych jednostek organizacyjnych, w których może występować stanowisko wicedyrektora (zastępcy dyrektora), głównego konserwatora, głównego inwentaryzatora, głównego specjalisty, kuratora muzealnego oraz stanowiska bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej.
Pracownikom przysługują dodatki:
1)
za znajomość języków obcych, według zasad ustalonych przez Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych,
2)
za posiadanie stopnia naukowego doktora w wysokości 300 zł miesięcznie oraz doktora habilitowanego w wysokości 600 zł miesięcznie.
1.
Pracownikom muzeów, skierowanym do badań terenowych poza miejscem stałego zamieszkania i poza miejscem stałego zatrudnienia, może być przyznany dodatek terenowy w wysokości od 200 do 400 zł miesięcznie według zasad ustalonych przez Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
2.
Pracownikom zatrudnionym w muzeach martyrologicznych: Oświęcim, Majdanek, Sztutowo, Łambinowice oraz oddziałach więziennych Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego przysługują dodatki za specjalne warunki pracy, ustalone w odrębnym trybie.
3.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może wprowadzić dodatki, o których mowa w ust. 2, w innych muzeach martyrologicznych niż wymienione w ust. 2.
1.
Rzemieślnikom i pracownikom usługowym, kierującym pracą brygady złożonej co najmniej z 5 osób, a w wyjątkowych wypadkach z 3 lub 4 łącznie z brygadzistą i pracującym wspólnie z brygadą, przysługuje dodatek w wysokości 5 lub 10% płacy zasadniczej wynikającej z osobistego zaszeregowania.
2.
Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, powinna być zróżnicowana w zależności od wielkości brygady, charakteru wykonywanej pracy i kwalifikacji pracownika.
3.
Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala kierownik państwowej jednostki organizacyjnej.
1.
Dla pracowników wymienionych w części II załącznika nr 10 tworzy się w ramach osobowego funduszu płac fundusz premiowy w wysokości do 10% ich płac zasadniczych. Indywidualna premia dla pracowników nie może przekraczać 15% miesięcznego uposażenia zasadniczego danego pracownika.
2.
Premie z funduszu, o którym mowa w ust. 1, przyznaje kierownik państwowej jednostki organizacyjnej według zasad określonych w regulaminie premiowania. Premie wypłaca się z dołu w okresach miesięcznych.
1.
Pracownik może awansować w obrębie danego stanowiska pracy, nie częściej niż raz na dwa lata i o jedną grupę uposażenia zasadniczego lub o jedną stawkę dodatku funkcyjnego, w terminach awansowych, tj. 1 stycznia i 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
2.
W wypadkach uzasadnionych znacznym rozszerzeniem zakresu powierzonych pracownikowi czynności lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych albo uzyskaniem szczególnych osiągnięć zawodowych okres oczekiwania na awans może być skrócony, jednak nie więcej niż o jeden rok. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor (kierownik) jednostki zatrudniającej pracownika.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą wypadków powołania pracownika na stanowisko kierownicze lub hierarchicznie wyższe od zajmowanego oraz ustalenia uposażenia po okresie próbnym bądź po ukończeniu wstępnego stażu pracy albo podwyższenia kwalifikacji przez uzyskanie wyższego stopnia wykształcenia.
1.
Za dyżury ustanowione ze względu na przedłużenie czasu otwarcia muzeów, a trwające nieprzerwanie co najmniej 2 godziny dziennie poza normalnym czasem pracy - pracownicy służby muzealnej otrzymują wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 1/175 części otrzymywanego uposażenia zasadniczego za każdą godzinę dyżuru.
2.
Pracownicy usługowi i obsługi, z wyjątkiem pracowników, o których mowa w § 15, otrzymują wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych według zasad ogólnych.
3.
Pracownikom, o których mowa w ust. 2, za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 15% stawki godzinowej.
4.
Przepis ust. 1 stosuje się do dnia wejścia w życie Kodeksu pracy.
1.
Pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu na stanowiskach strażnika, dozorcy i portiera przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
1)
za każdą godzinę ponad 8 godzin na dobę lub ponad 6 godzin w sobotę do pełnych 12 godzin na dobę (ponad 46 godzin tygodniowo do 72 godzin tygodniowo) - 110% zasadniczej stawki godzinowej,
2)
za godziny nadliczbowe ponad 12 godzin na dobę oraz za godziny nadliczbowe przypadające w niedziele i święta - 200% zasadniczej stawki godzinowej.
2.
Pracownikom wymienionym w ust. 1 przysługuje w tygodniu jeden dzień (pełne 24 godziny) wolny od pracy, z tym że co trzeci tydzień wolny dzień od pracy powinien przypadać w niedzielę.
3.
Za pracę w porze nocnej pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu przysługuje niezależnie od dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dodatek w wysokości 15% stawki godzinowej.
Godzinową stawkę uposażenia zasadniczego pracowników usługowych i obsługi oraz pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu oblicza się dzieląc miesięczne uposażenie zasadnicze przez 200.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac pracowników objętych rozporządzeniem - z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników wyróżniających się w pracy zawodowej.
1.
Pracownicy służby bibliotecznej, konserwacji zbiorów bibliotecznych, bibliotekarze dyplomowani i dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej zatrudnieni w bibliotekach oraz pracownicy kulturalno-oświatowi zatrudnieni w domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach zachowują prawo do dodatku za wysługę lat w dotychczasowym wymiarze.
2.
Pracownikom nie wymienionym w ust. 1 przysługuje dodatek za wysługę lat według zasad określonych w ust. 3.
3.
Z zastrzeżeniem przepisów ust. 4 pracownicy otrzymują za wieloletnią pracę dodatek za wysługę lat w następującej wysokości:
1)
5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy,
2)
10% wynagrodzenia zasadniczego po 10 latach pracy,
3)
15% wynagrodzenia zasadniczego po 15 latach pracy.
4.
Począwszy od dnia 1 września 1974 r. dodatek za wysługę lat jest wypłacany wyłącznie za pracę powyżej 15 lat i tylko w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek za wysługę lat po 5 i po 10 latach pracy oraz po 15 latach pracy w pełnej wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego może być wprowadzony w miarę wygospodarowania na ten cel środków w ramach planowanego funduszu płac, następującymi etapami:
1)
I etap - wypłacanie dodatku po 15 latach pracy w pełnej wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego,
2)
II etap - wprowadzenie dodatku w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego po 10 latach pracy,
3)
III etap - wprowadzenie dodatku w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy.
5.
Szczegółowe zasady ustalania i wypłaty dodatków za wysługę lat określą Minister Kultury i Sztuki oraz Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz w uzgodnieniu z zarządem głównym właściwego związku zawodowego.
1.
Minister Kultury i Sztuki oraz Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki po porozumieniu z zarządem głównym właściwego związku zawodowego wprowadzą dodatki za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w wysokości:
1)
0,50 zł - dla I grupy szkodliwości lub uciążliwości,
2)
0,75 zł - dla II grupy szkodliwości lub uciążliwości,
3)
1,00 zł - dla III grupy szkodliwości lub uciążliwości

- za każdą godzinę pracy w tych warunkach.

2.
Szczegółowe zasady przyznawania dodatków, o których mowa w ust. 1, ustalą zainteresowani ministrowie w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej.
1.
Za długoletnią pracę pracownikom przysługują, począwszy od dnia 1 stycznia 1975 r., gratyfikacje jubileuszowe w wysokości:
1)
za 25 lat pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia,
2)
za 35 lat pracy - 150% miesięcznego wynagrodzenia,
3)
za 40 lat pracy - 200% miesięcznego wynagrodzenia.
2.
Minister Kultury i Sztuki oraz Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz zarządem głównym właściwego związku zawodowego określą zasady wypłaty gratyfikacji jubileuszowych oraz zaliczania okresów pracy do okresów uzasadniających prawo do tych gratyfikacji.
1.
Pracownikom objętym rozporządzeniem, którzy przechodzą na emeryturę, przysługuje odprawa po przepracowaniu w państwowej jednostce organizacyjnej:
1)
od 10 do 15 lat - w wysokości 3.000 zł,
2)
od 15 do 20 lat - w wysokości 4.000 zł,
3)
ponad 20 lat - w wysokości 5.000 zł.
2.
Wypłaty, o których mowa w ust. 1, obciążają osobowy fundusz płac.
3.
Zasady zaliczania lat pracy obowiązują jak przy obliczaniu dodatków za wysługę lat.
Uposażenie oraz dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane z osobowego funduszu płac dla pracowników objętych rozporządzeniem wolne są od podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne.
1.
Pracownikom objętym niniejszym rozporządzeniem:
1)
nie przysługuje wyrównanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały nr 162 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1974 r. w sprawie podwyżki najniższych wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 26, poz. 154),
2)
nie przysługują dodatki, o których mowa w § 2 uchwały wymienionej w pkt 1.
2.
Kwota wyrównania i dodatków, o których mowa w ust. 1, zwiększa planowany osobowy fundusz płac. Za podstawę obliczeń zwiększających planowany osobowy fundusz płac przyjmuje się wypłaty tych dodatków w miesiącu poprzedzającym wprowadzenie zasad wynagradzania określonych niniejszym rozporządzeniem, przeliczonych w skali rocznej.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym i społecznym zastosowanie w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki oraz w uzgodnieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych zasad wynagradzania określonych w rozporządzeniu do pracowników placówek upowszechniania kultury podporządkowanych tym organizacjom - w ramach posiadanych środków finansowych, na podstawie wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 4.
1.
Do pracowników objętych rozporządzeniem w zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się przepisów:
1)
rozdziału III rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 225, z 1965 r. Nr 30, poz. 198, z 1967 r. Nr 28, poz. 132 i z 1972 r. Nr 16, poz. 115 i Nr 55, poz. 371),
2)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie ustalenia stanowisk i uposażeń bibliotekarzy dyplomowanych w niektórych bibliotekach (Dz. U. z 1965 r. Nr 30, poz. 198 i z 1966 r. Nr 26, poz. 156),
3)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej (Dz. U. Nr 37, poz. 225),
4)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w muzeach państwowych (Dz. U. Nr 37, poz. 226),
5)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 16, poz. 115),
6)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. U. Nr 36, poz. 213).
2.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1959 r. w sprawie uposażenia pracowników parków kultury i ośrodków wczasowych podporządkowanych Wydziałowi Kultury Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie (Dz. U. Nr 47, poz. 289),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników kulturalno-oświatowych zatrudnionych w domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach podległych prezydiom rad narodowych (Dz. U. Nr 41, poz. 248),
3)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych (Dz. U. Nr 37, poz. 227),
4)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Centralnym Archiwum Filmowym (Dz. U. Nr 30, poz. 143),
5)
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników biur wystaw artystycznych (Dz. U. z 1968 r. Nr 30, poz. 199 i z 1971 r. Nr 35, poz. 309).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1974 r., z wyjątkiem § 20, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH OBJĘTYCH ROZPORZĄDZENIEM

Grupa uposażeniaMiesięczna kwota uposażenia zasadniczego w zł
11.200
21.300
31.500
41.700
51.900
62.100
72.300
82.500
92.800
103.100
113.400
123.700
134.000
144.300
154.600
165.000
175.500
186.000
196.500

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH ORAZ DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI NAUKOWEJ, ZATRUDNIONYCH W BIBLIOTEKACH

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresie:Zaszeregowanie do grupy uposażenia zasadniczego
wykształcenialiczby lat pracy zawodowej
12345
1Starszy kustosz dyplomowany Starszy dokumentalista dyplomowanyJak w instytutach naukowo-badawczych13-19
2Kustosz dyplomowany Dokumentalista dyplomowany12-18
3Dyplomowany adiunkt biblioteczny

Dyplomowany adiunkt dokumentacji naukowej

11-17
4Dyplomowany asystent biblioteczny

Dyplomowany asystent dokumentacji naukowej

10-15

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BIBLIOTECZNEJ, SŁUŻBY INFORMACJI NAUKOWEJ, TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ ORAZ PRACOWNIKÓW KONSERWACJI ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresie:Zaszeregowanie do grupy uposażenia zasadniczego
wykształcenialiczby lat pracy zawodowej
12345
1Kustoszwyższe811-18
2Starszy bibliotekarzwyższe bibliotekarskie wyższe610-17
studium bibliotekarskie79-16
3Starszy dokumentalista Starszy konserwatorwyższe

wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

610-17
4Bibliotekarzwyższe bibliotekarskie29-14
wyższe3
studium bibliotekarskie48-14
średnie bibliotekarskie6
średnie88-13
5Dokumentalista

Konserwator

wyższe

wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

39-14
6Młodszy bibliotekarzwyższe bibliotekarskie-7-12
wyższepo wstępnym stażu pracy
studium bibliotekarskie-5-9
średniepo wstępnym stażu pracy4-8
7Młodszy dokumentalistawyższepo wstępnym stażu pracy7-12
8Młodszy konserwatorwyższe odpowiadające wykonywanej specjalnościpo wstępnym stażu pracy7-12
średniepo wstępnym stażu pracy4-8

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY MUZEALNEJ

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresie:Zaszeregowanie do grupy uposażenia zasadniczego
wykształcenialiczby lat pracy zawodowej
12345
Pracownicy naukowi, oświatowi, konserwatorzy muzealni i dokumentaliści
1Starszy kustoszwyższe w jednej z dziedzin reprezentowanych w muzeum, stopień naukowy doktora lub ukończone studium podyplomowe i dorobek samodzielnej pracy naukowej1012-19
Starszy konserwatorwyższe specjalistyczne, stopień naukowy doktora lub ukończone studium podyplomowe i samodzielny dorobek pracy konserwatorskiej1012-19
2Kustoszwyższe w jednej z dziedzin reprezentowanych w muzeum1011-18
Konserwatorwyższe specjalistyczne w dziedzinie przydatnej w konserwatorstwie
Starszy renowatorśrednie specjalistyczne12 lat w danej specjalności10-17
3Adiunkt muzealnywyższe w jednej z dziedzin reprezentowanych w muzeum610-17
Adiunkt konserwatorskiwyższe specjalistyczne w dziedzinie przydatnej w konserwatorstwie
Renowatorśrednie specjalistyczne89-16
4Starszy asystent muzealny i konserwatorskiwyższe39-15
Młodszy renowatorśrednie specjalistyczne46-13
zasadnicza szkoła zawodowa8
podstawowe i umiejętność wykonywania samodzielnych prac105-12
5Asystent muzealny i konserwatorskiwyższepo wstępnym stażu pracy7-12
6Starszy przewodnik muzealnyśrednie47-12
Dokumentalista prac archiwalnych i bibliotecznychśredniepo wstępnym stażu pracy4-8
7Przewodnik muzealnyśredniepo wstępnym stażu pracy4-8
8Asystent stażysta muzealny i konserwatorskiwyższe-5-8

ZAŁĄCZNIK Nr  5

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ ZATRUDNIONYCH W CENTRALNYM BIURZE WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W WARSZAWIE (CBWA), CENTRALNYM OŚRODKU METODYKI UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WARSZAWIE (COMUK) ORAZ W TERENOWYCH BIURACH WYSTAW ARTYSTYCZNYCH (BWA)

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresie:Zaszeregowanie do grupy uposażenia zasadniczegoUwagi
wykształcenialiczby lat pracy zawodowejw CBWA i COMUKw BWA
1234567
1Dyrektor*)wyższe815-1912-18*) w terenowych biurach wystaw artystycznych stanowiska te tworzy się za zgodą Ministra Kultury i Sztuki

**) stanowisko naczelnika wydziału nie przewidziane w terenowych biurach wystaw artystycznyc h

2Wicedyrektor*)wyższe813-1810-17
3Główny specjalista do spraw programowychwyższe812-17
4Kierownik biura wystawwyższe610-15
5Kierownik wydziału (oddziału, działu) Naczelnik wydziału**)wyższe410-1610-15
średnie89-14
6Specjalista do spraw programowychwyższe410-1610-15
7Starszy inspektor do spraw programowychwyższe28-158-13
średnie67-147-12
8Inspektor do spraw programowychwyższepo wstępnym stażu pracy7-127-12
średnie47-117-11
9Młodszy inspektor do spraw programowychśredniepo wstępnym stażu pracy4-8

ZAŁĄCZNIK Nr  6

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ ZATRUDNIONYCH W DOMACH KULTURY, OŚRODKACH KULTURY, KLUBACH I ŚWIETLICACH

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresie:Zaszeregowanie do grupy uposażenia zasadniczegoUwagi
wykształcenialiczby lat pracy zawodowej
123456
1Główny instruktor kulturalno-wychowawczywyższe specjalistyczne*) uzupełnione studium podyplomowym611-18Główny instruktor pełniący w wojewódzkich placówkach kulturalno-oświatowych funkcje dyrektora lub jego zastępcy
wyższe specjalistyczne*)8
2Starszy instruktor kulturalno-wychowawczywyższe specjalistyczne*)610-17
wyższe6
na poziomie studium pomaturalnego79-16
3Instruktor kulturalno-wychowawczywyższe specjalistyczne*)29-14
wyższe3
na poziomie studium pomaturalnego48-14
średnie specjalistyczne*)6
4Młodszy instruktor kulturalno-wychowawczywyższepo wstępnym stażu pracy7-12
na poziomie studium pomaturalnego-5-9
średniepo wstępnym stażu pracy4-8
*) wykształcenie w specjalnościach występujących w działalności podstawowej placówek kulturalno-oświatowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ ZATRUDNIONYCH W PARKACH KULTURY PODPORZĄDKOWANYCH RADZIE NARODOWEJ m.st. WARSZAWY

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresie:Zaszeregowanie do grupy uposażenia zasadniczego
wykształcenialiczby lat pracy zawodowej
12345
1Kierownik parku kulturywyższe610-17
2Zastępca kierownika parkuwyższe49-15
3Kierownik referatu (sekcji) wyższe28-13
Starszy inspektor programowyśrednie67-12
4Inspektor programowywyższepo wstępnym stażu pracy7-12
średnie47-11
5Młodszy inspektor programowyśredniepo wstępnym stażu pracy4-8
6Ratownik wodnypodstawowez uprawnieniami ratownika wodnego4-8

ZAŁĄCZNIK Nr  8

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ARCHIWALNEJ, SŁUŻBY INFORMACJI NAUKOWEJ, TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ ORAZ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY KONSERWATORSKIEJ ARCHIWALNEJ

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresie:Zaszeregowanie do grupy uposażenia zasadniczego
wykształcenialiczby lat pracy zawodowej
12345
1Kustoszwyższe811-18
2Adiunkt archiwalny

Starszy konserwator archiwalny Starszy dokumentalista

wyższe610-17
3Starszy archiwistawyższe29-14
średnie88-13
4Dokumentalistawyższe29-14
Konserwator archiwalnywyższe odpowiadające wykonywanej specjalności2
średnie88-13
5Archiwistawyższepo wstępnym stażu pracy7-12
średnie47-11
6Młodszy dokumentalistawyższepo wstępnym stażu pracy7-12
7Młodszy konserwator archiwalny

Młodszy archiwista

wyższepo wstępnym stażu pracy7-12
średniepo wstępnym stażu pracy4-8

ZAŁĄCZNIK Nr  9

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ ZATRUDNIONYCH W FILMOTECE POLSKIEJ

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresie:Zaszeregowanie do grupy uposażenia zasadniczego
wykształcenialiczby lat pracy zawodowej
12345
1Dyrektorwyższe815-18
2Naczelny filmografwyższe712-17
3Filmografwyższe410-16
4Starszy inspektor programowywyższe28-14
średnie67-13
5Inspektor programowywyższepo wstępnym stażu pracy7-12
średnie47-11
6Lektorśredniepo wstępnym stażu pracy4-8

ZAŁĄCZNIK Nr  10

TABELA (WSPÓLNA) STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH ADMINISTRACYJNYCH, USŁUGOWYCH I OBSŁUGI ORAZ INNYCH WSPÓLNYCH ZAWODÓW W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH OBJĘTYCH ROZPORZĄDZENIEM

I.

Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresie:Zaszeregowanie do grupy uposażenia zasadniczego w jednostkach zaliczonych do grupy
wykształcenialiczby lat pracy zawodowejABC
1234567
1Wicedyrektor administracyjnywyższe811-1810-169-15
Główny księgowywyższe811-1810-169-15
średnie1210-169-158-14
2Główny specjalistawyższe811-1710-15-
3Radca prawnywyższe510-179-158-14
4Kierownik administracyjny w jednostkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora administracyjnegowyższe610-169-158-14
średnie8-7-147-13
5Kierownik działu (oddziału) Kierownik pracowni reprograficznejwyższe49-169-158-14
średnie8-7-147-13
6Specjalistawyższe49-169-158-14
7Kierownik sekcji (referatu) Zastępca kierownika działu (oddziału)wyższe28-158-148-13
średnie67-137-137-12
8Starszy referent do spraw… Starszy księgowy

Starszy rysownik

Starszy plastyk

Starszy fotograf

Starszy laborant

Starszy operator do obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych itp.)

wyższepo wstępnym stażu pracywe wszystkich państwowych jednostkach organizacyjnych

7-12

średnie47-11
9Kierownik kancelarii

Kierownik archiwum

Kierownik powielarni

Kierownik magazynu

Intendent

Starszy magazynier

średnie47-11
10Starszy laborant (tylko w muzeach)wyższepo wstępnym stażu pracy7-12
średnie47-11
zasadnicza szkoła zawodowa66-10
podstawowe i umiejętność wykonywania prac konserwatorskich8
11Plastyk

Rysownik

Fotograf

Operator do obsługi i naprawy

średniepo wstępnym stażu pracy4-8
urządzeń technicznych (audiowizualnych itp.)zasadnicza szkoła zawodowa3
12Referent do spraw…

Telefonistka

Korektor

Magazynier

Kasjer

Księgowy

Sekretarka

Archiwista

średniepo wstępnym stażu pracywe wszystkich państwowych jednostkach organizacyjnych
4-9
Starsza maszynistka poza halą maszynśrednie, umiejętność pisania na maszynie z szybkością 240 uderzeń na minutę-4-9
Laborantśredniepo wstępnym stażu pracy4-8
zasadnicza szkoła zawodowa23-6
podstawowe, umiejętność wykonywania prac konserwatorskich43-6
13Maszynistkaumiejętność pisania na maszynie z szybkością 180 uderzeń na minutę-3-7
14Starszy mistrzśrednie zawodowe68-14
zasadnicza szkoła zawodowa8
tytuł mistrza w zawodzie12
15Mistrzśrednie zawodowe47-12
zasadnicza szkoła zawodowa6
tytuł mistrza w zawodzie10
16Stażystawyższe-4-7
średnie-2-4
zasadnicza szkoła zawodowa-1-2

II.

Pracownicy usługowi i obsługi

1234567
1Rzemieślnik-specjalista Konserwator zbiorówśrednie zawodowe, umiejętność konserwacji odpowiednich urządzeń oraz wykonywania prac złożonych4we wszystkich państwowych jednostkach organizacyjnych
tytuł mistrza w zawodzie87-11
2Starszy rzemieślnikśrednie zawodowe36-10
zasadnicza szkoła zawodowa, umiejętność wykonywania prac złożonych lub tytuł mistrzowski w zawodzie5
podstawowe, tytuł robotnika wykwalifikowanego8
3Rzemieślnik w zawodzie: ślusarza mechanika, elektromontera, murarza, szklarza, ogrodnika, stolarza, introligatora itp. Palacz c.o.średnie zawodowepo wstępnym stażu pracy4-8
zasadnicza szkoła zawodowa, umiejętność wykonywania prac podstawowych z zakresu danego zawodu, tytuł robotnika wykwalifikowanego lub tytuł czeladnika w zawodzie-3-8
podstawowe, umiejętność wykonywania prac podstawowych53-8
4Starszy woźny

Starszy strażnik

Bileter

Starszy montażysta

Starszy pomocnik muzealny, biblioteczny, archiwalny

podstawowe4we wszystkich państwowych jednostkach organizacyjnych
3-7
Robotnik przy pracy ciężkiejpodstawowe-
5Introligator, powielaczowypodstawowe22-6
6Woźny

Starszy portier

Dozorca

Strażnik

Pomoc powielaczowego

Starszy dźwigowy

Robotnik przy pracy lekkiej Montażysta

Pomocnik muzealny, biblioteczny, archiwalny Pomocnik palacza c.o.

podstawowe-2-5
7Portier

Szatniarz

Dźwigowy

Sprzątaczka pomieszczeń dzieł sztuki i kultury oraz pracowni konserwatorskich

podstawowe-1-4
8Sprzątaczka w systemie czasowym

Goniec

podstawowe-1-3
Uwagi

1. Stanowiska wymienione w części I tabeli pod lp. 1 i 2 (wicedyrektor, główny księgowy, główny specjalista) mogą być tworzone za zgodą Ministra Kultury i Sztuki, Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w odniesieniu do jednostek planu centralnego, a w odniesieniu do jednostek planu terenowego - za zgodą wojewody lub prezydenta miasta wyłączonego z województwa. Zasada ta nie dotyczy jednostek, w których stanowiska te zostały już utworzone.

2. Do grupy płac "A" zalicza się:

1) Bibliotekę Narodową,

2) Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie; Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury,

3) Muzeum Narodowe w Warszawie,

4) Muzeum Narodowe w Poznaniu,

5) Muzeum Narodowe w Krakowie,

6) Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu,

7) archiwa centralne.

3. Do grupy płac "B" zalicza się:

1) Bibliotekę Śląską i biblioteki publiczne stopnia wojewódzkiego (miast wyłączonych z województw) oraz Książnicę Miejską w Toruniu,

2) muzea państwowe nie wymienione w ust. 2,

3) terenowe biura wystaw artystycznych,

4) domy kultury i ośrodki kultury stopnia wojewódzkiego (miast wyłączonych z województw),

5) archiwa państwowe stopnia wojewódzkiego (miast wyłączonych z województw),

6) Filmotekę Polską.

4. Do grupy płac "C" zalicza się:

1) biblioteki publiczne nie wymienione w ust. 2 i 3 (powiatowe, dzielnicowe, gminne),

2) domy kultury, ośrodki kultury nie wymienione w ust. 3 (powiatowe, dzielnicowe, gminne),

3) kluby i świetlice wszystkich stopni (wojewódzkie, miejskie, powiatowe, dzielnicowe, gminne),

4) archiwa państwowe nie wymienione w ust. 2 i 3,

5) parki kultury podporządkowane Radzie Narodowej m.st. Warszawy.

5. Minister Kultury i Sztuki oraz Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki mogą w szczególnie uzasadnionych wypadkach wyrazić zgodę na zaliczenie jednostki do wyższej grupy płac, aniżeli to wynika z przepisów ust. 3 i 4.

6. Stanowisko stażysty przewiduje się dla wszystkich rodzajów działalności (podstawowa, pomocnicza, usługi oraz obsługi) państwowych jednostek organizacyjnych objętych rozporządzeniem.

*  Z dniem 1 stycznia 1975 r. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek uchylenia ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz.U.49.7.39) przez art. IV § 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U.74.24.142).

Z dniem 1 stycznia 1983 r. nin. rozporządzenie traci moc w stosunku do pracowników upowszechniania kultury, zgodnie z § 21 uchwały nr 271 z dnia 28 grudnia 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury (M.P.82.33.292).

Z dniem 1 lipca 1984 r. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz.U.68.12.63) przez art. 38 ustawy z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury (Dz.U.84.26.129).