Uposażenie pracowników Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisji arbitrażowych oraz pracowników administracyjnych i obsługi okręgowych komisji arbitrażowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.26.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 1973 r.
w sprawie uposażenia pracowników orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisji arbitrażowych oraz pracowników administracyjnych i obsługi okręgowych komisji arbitrażowych. *

Na podstawie art. 5, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 10 i art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39), art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. z 1949 r. Nr 11, poz. 72) oraz art. 12 ust. 2 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U. z 1961 r. Nr 37, poz. 195) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Rozporządzenie stosuje się do:
1)
pracowników orzecznictwa zatrudnionych w Głównej Komisji Arbitrażowej i w okręgowych komisjach arbitrażowych,
2)
pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w okręgowych komisjach arbitrażowych.
2.
Przepisów rozporządzenia z zastrzeżeniem § 4, 5 i 6 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w halach maszyn oraz kierowców i innych pracowników samochodowych.
§  2.
1.
Ustala się tabele stanowisk, kwalifikacji i uposażeń zasadniczych stanowiące załączniki nr 1 i 3 do rozporządzenia.
2.
Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może uzupełniać tabele, o których mowa w ust. 1, nowymi stanowiskami i określać dla tych stanowisk kwalifikacje oraz wysokość uposażeń zasadniczych w ramach grup ustalonych w tych tabelach. Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej może także określić kierunek wykształcenia wyższego lub średniego dla pracowników objętych załącznikiem nr 3.
3.
Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej ustali zakres i tryb składania egzaminów na stanowiska arbitrów i sekretarzy.
§  3.
1.
Ustala się tabele dodatków funkcyjnych stanowiące załączniki nr 2 i 4 do rozporządzenia.
2.
Szczegółowe zasady przyznawania dodatków funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, ustala Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej.
3.
W razie zbiegu prawa do kilku dodatków funkcyjnych przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny wybrany przez pracownika.
4.
Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może uzupełniać tabele, o których mowa w ust. 1, nowymi funkcjami i określać dla nich wysokość dodatków funkcyjnych w ramach stawek ustalonych w tych tabelach.
§  4.
1.
Ustala się tabelę dodatków za wysługę lat stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2.
Dodatek za wysługę lat przysługuje niezależnie od innych dodatków i wypłacany jest począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku.
§  5.
1.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac pracowników wymienionych w § 1.
2.
Zasady gospodarowania funduszem nagród (ust. 1) ustala Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych.
§  6.
1.
Pracownikom przysługują gratyfikacje jubileuszowe za długoletnią pracę w wysokości:
1)
za 25 lat pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia,
2)
za 35 lat pracy - 150% miesięcznego wynagrodzenia,
3)
za 40 lat pracy - 200% miesięcznego wynagrodzenia.
2.
Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych określa zasady wypłaty gratyfikacji jubileuszowych oraz zaliczania okresów pracy do okresów uzasadniających prawo do tych gratyfikacji.
§  7. 1
(skreślony).
§  8.
1.
Uposażenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, gratyfikacje jubileuszowe, narody, a także inne wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu (§ 21-24), wolne są od podatku od wynagrodzeń i potrąceń na składkę emerytalną.
2.
Dodatek funkcyjny nie podlega opodatkowaniu i jest wolny od potrąceń na składkę emerytalną.
§  9.
1.
Pracownik może awansować w obrębie danego stanowiska nie częściej niż jeden raz w ciągu dwóch lat pracy bądź o jedną grupę uposażenia zasadniczego, bądź o jedną stawkę dodatku funkcyjnego, w terminach awansowych, tj. 1 stycznia lub 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
2.
W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych zwiększeniem zakresu czynności bez zmiany stanowiska lub nabyciem kwalifikacji szczególnie przydatnych na danym stanowisku, okres oczekiwania na awans może być skrócony, jednak nie więcej niż o jeden rok.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą wypadków powołania na stanowisko kierownicze bądź na stanowisko hierarchicznie wyższe od zajmowanego, a także wypadków wymienionych w § 11 oraz podwyższenia wynagrodzenia po złożeniu egzaminów na stanowisko sekretarza lub przyznania uposażenia po okresie próbnym bądź po ukończeniu wstępnego stażu pracy.

Pracownicy orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisji arbitrażowych.

§  10.
Grupę uposażenia zasadniczego i stawkę dodatku funkcyjnego przyznaje Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej.
§  11.
1.
Arbiter okręgowy mianowany arbitrem państwowym otrzymuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dacie mianowania uposażenie zasadnicze w grupie przewidzianej dla arbitra państwowego, jednakże wyższe co najmniej o jedną grupę od posiadanego przed dniem mianowania, nie wyższe jednak niż o dwie grupy.
2.
Pracownik orzecznictwa, który uzyskał stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, może otrzymać począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dacie uzyskania stopnia naukowego uposażenie zasadnicze wyższe o jedną grupę od posiadanego, nie wyższe jednak niż najwyższe uposażenie zasadnicze przewidziane w tabeli dla zajmowanego stanowiska.
§  12.
W razie przeniesienia pracownika orzecznictwa na stanowisko, dla którego przewidziane jest uposażenie zasadnicze niższe od uposażenia zasadniczego pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku, Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej może przyznać uposażenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości.
§  13.
1.
Asesor arbitrażu może po roku pełnienia obowiązków arbitra okręgowego otrzymać uposażenie zasadnicze podwyższone o 10%.
2.
Aplikant, któremu przy przyjęciu do pracy przyznano IX grupę uposażenia zasadniczego, może otrzymać po roku aplikacji i złożeniu kolokwium uposażenie zasadnicze według grupy VIII.
§  14.
Pracownikowi orzecznictwa, któremu powierzono pełnienie funkcji lub którego delegowano do pełnienia funkcji uprawniającej do dodatku funkcyjnego, przysługuje za czas pełnienia tej funkcji odpowiedni dodatek funkcyjny.
§  15.
Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie zawieszenia pracownika orzecznictwa w pełnieniu służby. Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej może wstrzymać wypłatę dodatku funkcyjnego pracownikowi orzecznictwa, który z innych powodów nie pełni ponad trzy miesiące funkcji uprawniającej do dodatku.
§  16.
1.
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat (§ 4) zalicza się pracownikowi orzecznictwa służbę w państwowym i resortowym arbitrażu gospodarczym.
2.
Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej może zaliczyć do wysługi lat również okresy innej pracy zawodowej niż wymienione w ust. 1, wykonywanej po ukończeniu studiów, jeżeli praca ta przyczyniła się do podniesienia kwalifikacji na stanowisku zajmowanym przez pracownika.
3.
Do wysługi lat nie wlicza się okresów niewykonywania pracy z powodu zawieszenia w czynnościach służbowych, chyba że postępowanie dyscyplinarne zostało zakończone umorzeniem lub uniewinnieniem.

Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi zatrudnieni w okręgowych komisjach arbitrażowych.

§  17.
1.
Zaszeregowania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w okręgowych komisjach arbitrażowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dokonują prezesi okręgowych komisji arbitrażowych.
2.
Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, przy przyjęciu do pracy przyznaje się najniższą grupę uposażenia zasadniczego przewidzianą w tabeli dla danego stanowiska. Jeżeli pracownik posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe albo wymaga tego interes służby, prezes okręgowej komisji arbitrażowej może przyznać pracownikowi wyższą grupę uposażenia zasadniczego.
§  18.
1.
Pracownikom, o których mowa w § 17 ust. 1, nie przysługują dodatki funkcyjne w okresie zawieszenia w pełnieniu służby oraz za czas przekraczający trzy miesiące niepełnienia funkcji z innych powodów. Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej może w uzasadnionych wypadkach przedłużyć wypłatę dodatku funkcyjnego.
2.
Pracownikowi, który w zastępstwie pełni funkcję uprawniającą do dodatku, dodatek funkcyjny przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po upływie trzech miesięcy pełnienia tej funkcji.
§  19.
1.
Pracownikom, o których mowa w § 17 ust. 1, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy w państwowym i resortowym arbitrażu gospodarczym.
2.
Do wysługi lat nie wlicza się okresów niewykonywania pracy z powodu zawieszenia w czynnościach służbowych, chyba że postępowanie dyscyplinarne zostało zakończone umorzeniem lub uniewinnieniem.
§  20.
Uposażenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się w wysokości proporcjonalnej do uposażenia zasadniczego oraz dodatków przysługujących na danym stanowisku za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
§  21.
1.
Pracownikom obsługi, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach starszych strażników, strażników, dozorców i portierów, przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1933 r. Nr 94, poz. 734 z późniejszymi zmianami).
2.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach starszego strażnika, strażnika, dozorcy i portiera przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości:
1)
za każdą godzinę ponad 8 godzin na dobę lub ponad 6 godzin w sobotę do pełnych 12 godzin na dobę (ponad 46 godzin tygodniowo do 72 godzin tygodniowo) - 110% zasadniczej stawki godzinowej,
2)
za godziny nadliczbowe ponad 12 godzin na dobę i za godziny nadliczbowe przypadające w niedzielę i święta oraz w nocy - 200% zasadniczej stawki godzinowej.
3.
Pracownikom wymienionym w ust. 2 przysługuje w tygodniu jeden dzień (pełne 24 godziny) wolny od pracy, z tym że co trzeci tydzień - wolny dzień od pracy powinien przypadać w niedzielę.
4.
W celu ustalenia stawki godzinowej za pracę dzieli się kwotę miesięcznego uposażenia zasadniczego przez 200.
§  22.
1.
Pracownicy obsługi kotłowni centralnego ogrzewania (palacze centralnego ogrzewania, ich pomocnicy, konserwatorzy) mogą być wynagradzani według zasad obowiązujących dla tej kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach (zakładach) gospodarki komunalnej.
2.
Wynagrodzenie sprzątaczek za sprzątaną powierzchnię regulują odrębne przepisy.
3.
Pracownicy służby wartowniczej zatrudnieni w komisjach, w których służbę tę zorganizowano na zasadach straży przemysłowej, mogą być wynagradzani według zasad przewidzianych dla straży przemysłowej.
4.
Pracownicy wynagradzani według zasad wymienionych w ust. 1, 2 i 3 otrzymują nagrody (§ 5) i gratyfikacje jubileuszowe (§ 6) przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, a pracownicy wynagradzani według zasad wymienionych w ust. 1 i 2 otrzymują ponadto dodatek za wysługę lat (§ 4).
§  23.
Rzemieślnicy mogą otrzymywać za terminowe i należyte jakościowo wykonywanie zadań premię miesięczną w wysokości do 10% uposażenia zasadniczego.
§  24.
1.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przysługuje dodatek.
2.
Szczegółowe zasady wypłaty i wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustali Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  25.
Do pracowników objętych rozporządzeniem, z wyjątkiem pracowników wymienionych w § 22 ust. 1-3, nie stosuje się przepisów § 1 i 2 uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352).
§  26.
1.
Pracownicy wymienieni w § 1 ust. 1 pkt 2 zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia podlegają zaszeregowaniu na odpowiednie stanowiska określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia stosownie do posiadanych kwalifikacji i zakresu obowiązków. Prezes okręgowej komisji arbitrażowej może zwolnić wieloletniego pracownika od wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, przewidzianych w tabeli dla stanowiska zajmowanego w dniu wejścia w życie rozporządzenia.
2.
Dla pracowników, o których mowa w ust. 1, wymaganie posiadania średniego wykształcenia uważa się za spełnione, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zdali pomyślnie egzamin na stanowisko sekretarza.
§  27.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych (Dz. U. Nr 35, poz. 215),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażenia pracowników administracyjnych w okręgowych komisjach-arbitrażowych (Dz. U. Nr 35, poz. 216),
3)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. w sprawie dodatków dla pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej (Dz. U. Nr 11, poz. 81).
§  28.
Do czasu wydania przepisów przewidzianych w § 2 ust. 3, § 3 ust. 2 i § 5 ust. 2 obowiązują przepisy dotychczasowe.
§  29.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1973 r., z wyjątkiem przepisów o gratyfikacjach jubileuszowych (§ 6) oraz o dodatkach za wysługę lat (§ 4) w części dotyczącej stawek dodatku określonych w załączniku nr 5 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1974 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

1. Tabela

uposażeń zasadniczych pracowników orzecznictwa.
Grupa uposażenia zasadniczegoKwota miesięczna uposażenia zasadniczego w zł
I6.500
II6.000
III5.500
IV5.000
V4.500
VI4.000
VII3.000
VIII2.500
IX2.200

2. Tabela

stanowisk, kwalifikacji i grup uposażenia zasadniczego pracowników orzecznictwa.

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeGrupa uposażenia zasadniczego
wykształcenieliczba lat pracy
12345
1Dyrektor departamentu (biura, gabinetu, zespołu) w Głównej Komisji Arbitrażowejwyższe prawnicze10IV-I
2Wicedyrektor departamentu (biura, gabinetu, zespołu)wyższe prawnicze10IV-I
Doradca Prezesa Głównej Komisji ArbitrażowejwyższeIV-I
Prezes okręgowej komisji arbitrażowejwyższe prawniczeV-I
3Naczelnik wydziału, kierownik sekcji, główny specjalista w departamencie (biurze, gabinecie, zespole) w Głównej Komisji Arbitrażowejwyższe prawnicze10V-I
Wiceprezes okręgowej komisji arbitrażowejwyższe prawnicze4VI-II
4Kierownik referatu, wizytator w departamencie (biurze, gabinecie, zespole) w Głównej Komisji Arbitrażowejwyższe prawnicze10V-I
5Arbiter państwowy - specjalista w Głównej Komisji Arbitrażowejwyższe prawnicze10V-I
6Arbiter okręgowy - specjalista delegowany do pracy w Głównej Komisji Arbitrażowejwyższe prawnicze4VI-II
7Kierownik zespołu arbitrów w okręgowej komisji arbitrażowejwyższe prawnicze4VI-II
8Arbiter okręgowy w okręgowej komisji arbitrażowejwyższe prawnicze4VI-II
9Asesor arbitrażuwyższe prawnicze2VII
10Aplikantwyższe prawnicze-IX lub VIII

ZAŁĄCZNIK Nr 2

1. Tabela

dodatków funkcyjnych dla pracowników orzecznictwa.
Stawka dodatku funkcyjnegoKwota miesięczna dodatku funkcyjnego w zł
13.500
23.000
32.700
42.400
52.150
61.900
71.650
81.400
91.200
101.000
11800
12600
13400

2. Dodatek przysługuje za pełnienie niżej wymienionych funkcji:

Lp.FunkcjaStawka dodatku
123
1Dyrektor departamentu (biura, gabinetu, zespołu) w Głównej Komisji Arbitrażowej3-1
2Wicedyrektor departamentu (biura, gabinetu, zespołu) w Głównej Komisji Arbitrażowej, doradca Prezesa Głównej Komisji Arbitrażowej5-3
3Naczelnik wydziału, kierownik sekcji, główny specjalista w departamencie (biurze, gabinecie, zespole) w Głównej Komisji Arbitrażowej8-5
Prezes okręgowej komisji arbitrażowej
4Kierownik referatu, wizytator w departamencie (biurze, gabinecie, zespole) w Głównej Komisji Arbitrażowej10-6
Arbiter państwowy - specjalista w Głównej Komisji Arbitrażowej
Wiceprezes okręgowej komisji arbitrażowej
5Arbiter okręgowy - specjalista delegowany do pracy w Głównej Komisji Arbitrażowej13-10
6Kierownik zespołu arbitrów w okręgowej komisji arbitrażowej12-8

ZAŁĄCZNIK Nr 3

1. Tabela

uposażeń zasadniczych pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w okręgowych komisjach arbitrażowych.
Grupa uposażenia zasadniczegoKwota miesięczna uposażenia zasadniczego w zł
I4.500
II4.000
III3.600
IV3.200
V2.800
VI2.500
VII2.250
VIII2.000
IX1.800
X1.600
XI1.400
XII1.200

2. Tabela

stanowisk służbowych, wymaganych kwalifikacji i grup uposażenia zasadniczego pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w okręgowych komisjach arbitrażowych.

A. Pracownicy administracyjni

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeGrupa uposażenia zasadniczego
wykształcenielata pracy zawodowej
12345
1Kierownik biurawyższe3III-I
średnie6
2Kierownik sekretariatu zespołuwyższe

średnie

3

5

V-II

VI-III

3Starszy sekretarzwyższe2VII-III
średnie3VIII-IV
4Starszy księgowy, statystykwyższepo stażuVII-IV
średnie2IX-V
5Sekretarzwyższe1VIII-IV
średnie1IX-V
6Księgowy, intendent, referentśredniepo stażuX-VI
7Starsza maszynistka poza halą maszynpisanie bezbłędne z szybkością 300 uderzeń na minutę-IX-V
8Maszynistka poza halą maszynpisanie bezbłędne z szybkością 230 uderzeń na minutę-X-VI
ArchiwistkaX-VI
9Telefonistkaśredniepo stażuXI-IX
10StażystkawyższeIX-VIII
średnieXI-X

B. Pracownicy obsługi

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeGrupa uposażenia zasadniczego
wykształcenielata pracy zawodowej
1Starszy woźnypodstawowe2XI-IX
2Woźnypodstawowe-XII-X
3Rzemieślnik specjalista*)-VI-IV
4Wykwalifikowany rzemieślnik*)-VIII-VI
5Robotnik gospodarczypodstawowe-XI-IX
6Palacz c.o.kurs dla palaczy c.o.-VIII-VI
7Portier, szatniarz, st. dozorca, st. strażnikpodstawowe-XII-X
8Dozorca (strażnik, sprzątaczka w systemie czasowym 46 godzin tygodniowo), goniecpodstawowe-XII-XI

*) Rzemieślnikami wykwalifikowanymi są pracownicy, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe w drodze szkolenia zawodowego lub co najmniej 6-letniej praktyki i wykazują się umiejętnością wykonywania prac na poziomie wymaganym od robotników co najmniej 7 kategorii taryfikatorów branżowych, a rzemieślnikami specjalistami są pracownicy o kwalifikacjach wymaganych od robotników 8-9 kategorii taryfikatorów branżowych.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

1. Tabela

dodatków funkcyjnych dla pracowników administracyjnych zatrudnionych w okręgowych komisjach arbitrażowych.
Stawka dodatku funkcyjnegoKwota miesięczna dodatku funkcyjnego
1800
2600
3500
4400
5300
6200

2. Dodatek przysługuje za pełnienie niżej wymienionych funkcji:

Lp.FunkcjaStawka dodatku
1Kierownik biura3-1
2Starszy księgowy - kierujący zespołem5-3
3Kierownik sekretariatu6-4

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Tabela

dodatków za wysługę lat.

1.

Pracownicy orzecznictwa

1)po 3 latach pracy250 zł miesięcznie
2)po 6 latach pracy400 zł miesięcznie
3)po 9 latach pracy550 zł miesięcznie
4)po 12 latach pracy700 zł miesięcznie
5)po 15 latach pracy850 zł miesięcznie
6)po 20 latach pracy1.000 zł miesięcznie

2.

Pracownicy administracyjni

1)po 5 latach pracy150 zł miesięcznie
2)po 10 latach pracy300 zł miesięcznie
3)po 15 latach pracy450 zł miesięcznie
4)po 20 latach pracy600 zł miesięcznie

3.

Pracownicy obsługi i kierowcy

1)po 5 latach pracy100 zł miesięcznie
2)po 10 latach pracy200 zł miesięcznie
3)po 15 latach pracy300 zł miesięcznie
4)po 20 latach pracy400 zł miesięcznie
* Z dniem 1 stycznia 1975 r. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek uchylenia ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz.U.1949.11.72) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz.U.1949.7.39) przez art. IV § 1 pkt 2 i pkt 10 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U.74.24.142).
1 § 7 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1974 r. (Dz.U.74.47.286) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r.