Zmiana niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę. - Dz.U.1974.47.286 - OpenLEX

Zmiana niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.47.286

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 grudnia 1974 r.
w sprawie zmiany niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę.

W celu dostosowania niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę do jednolitego systemu płatności tych wynagrodzeń, na podstawie art. 86 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191), art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67), art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 47, poz. 277) oraz art. 12 ust. 2 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U. z 1961 r. Nr 37, poz. 195) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się zmiany w następujących przepisach prawnych:
1)
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. z 1972 r. Nr 37, poz 246, z 1973 r. Nr 51, poz. 288 i z 1974 r. Nr 31, poz. 183) - skreśla się § 28;
2)
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisji arbitrażowych oraz pracowników administracyjnych i obsługi okręgowych komisji arbitrażowych (Dz. U. Nr 26, poz. 149) - skreśla się § 7;
3)
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. U. Nr 36, poz. 213) - skreśla się § 14;
4)
w uchwale nr 145 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zakładów weterynarii (Monitor Polski Nr 23, poz. 134) - skreśla się § 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.