Upamiętnienie męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.52.265

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 1999 r.

USTAWA
z dnia 2 lipca 1947 r.
o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu.

Tereny byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu wraz z wszelkimi znajdującymi się tam zabudowaniami i urządzeniami zachowuje się po wsze czasy jako Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów.

Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu obejmuje część terenu dawnego obozu koncentracyjnego w granicach, które szczegółowo określi rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki, wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Odbudowy po zasięgnięciu opini Rady Ochrony Pomników Męczeństwa.

Na terenach tych tworzy się Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

1. 2
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ma za zadanie zbieranie i gromadzenie dowodów i materiałów, dotyczących zbrodni hitlerowskich, udostępnianie ich społeczeństwu oraz naukowe ich opracowanie.
2.
Zakres działania i organizację Muzeum określi statut, nadany przez Ministra Kultury i Sztuki.

Organem opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności Muzeum w Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jest Rada Ochrony Pomników Męczeństwa.

Tereny, wymienione w art. 2, podlegają wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa i natychmiastowemu zajęciu przez Ministra Kultury i Sztuki za odszkodowaniem.

Upoważnia się Ministra Kultury i Sztuki do przekazania w całości lub w części wywłaszczonych terenów w zarząd Polskiemu Związkowi byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz do ustalenia zasad administracji gospodarczej.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Odbudowy i Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 3 zmieniony przez art. 20 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U.99.41.412) z dniem 25 maja 1999 r.
2 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 20 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U.99.41.412) z dniem 25 maja 1999 r.
3 Art. 5 zmieniony przez art. 20 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U.99.41.412) z dniem 25 maja 1999 r.