Upamiętnienie męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.52.266

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 1947 r.

USTAWA
z dnia 2 lipca 1947 r.
o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku.

Tereny byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku wraz z wszelkimi znajdującymi się tam zabudowaniami i urządzeniami zachowuje się po wsze czasy jako Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów.

Pomnik Męczeństwa na Majdanku obejmuje część terenu dawnego obozu koncentracyjnego w granicach, które szczegółowo określi rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki, wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Odbudowy.

1.
Na terenach tych tworzy się Państwowe Muzeum na Majdanku, którego zadaniem jest: zbieranie i gromadzenie dowodów i materiałów, dotyczących zbrodni hitlerowskich, udostępnianie ich społeczeństwu oraz naukowe ich opracowanie.
2.
Zakres działania i organizację Muzeum określi statut, nadany przez Ministra Kultury i Sztuki.

Organem opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności Muzeum jest Rada Ochrony Pomników Męczeństwa.

Tereny, wymienione w art. 2, podlegają wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa i natychmiastowemu zajęciu przez Ministra Kultury i Sztuki za odszkodowaniem.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Odbudowy i Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.