Określenie granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.54.422

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 20 września 1949 r.
w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 266) zarządza się w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Budownictwa, co następuje:
Pomnik Męczeństwa na Majdanku obejmuje teren ogólnej powierzchni 95.7937 m2, pochodzący z gruntów niehipotekowanych (ukazowych) i hipotekowanych wsi Dziesiąta, b. gm. Zemborzyce, powiatu lubelskiego województwa lubelskiego oraz z gruntów miasta Lublina w następujących granicach: od punktu położonego w odległości około 1.600 m od toru kolejowego Lublin-Łuków przy szosie Lublin-Piaski jako punktu wyjściowego granica biegnie wzdłuż szosy Lublin-Piaski w kierunku południowo-wschodnim na długości 1.003 m, następnie granica załamuje się od szosy pod kątem ostrym, zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowo-zachodnim na długości 334 m, dalej załamuje się pod kątem rozwartym, zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku północno-zachodnim na długości 354 m dochodząc do następnego narożnika, gdzie załamuje się prawie pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim na długości 795 m, po czym granica biegnie łukiem koła o promieniu 190 m w ogólnym kierunku południowym na długości 795 m, a dalej linią prostą o długości około 201 m w kierunku północno-zachodnim dochodząc do narożnika, przy którym granica załamuje się pod kątem rozwartym i biegnie na długości 167,70 m do następnego narożnika, przy którym znowu załamuje się pod kątem rozwartym i biegnie na długości około 1.164 m w kierunku północno-wschodnim dochodząc do punktu położonego przy szosie Lublin-Piaski, to jest do punktu wyjściowego, od którego rozpoczęto opisanie granic.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1:

- sprostowany przez obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 1950 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.50.24.222).

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1955 r. (Dz.U.55.37.233) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 września 1955 r.