Zm.: rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.37.233

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY i SZTUKI
z dnia 25 sierpnia 1955 r.
zmieniające rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku (Dz. U. Nr 52, poz. 266) wprowadza się, co następuje:
§ 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku (Dz. U. z 1949 r. Nr 54, poz. 422 i z 1950 r. Nr 24, poz. 222) otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Pomnik Męczeństwa na Majdanku obejmuje teren ogólnej powierzchni 95.7937 m2 pochodzący z gruntów niehipotekowanych (ukazowych) i hipotekowanych wsi Dziesiąta b. gminy Zemborzyce powiatu lubelskiego województwa lubelskiego oraz z gruntów miasta Lublina w następujących granicach: od punktu położonego w odległości około 1.600 m od toru kolejowego Lublin - Łuków przy szosie Lublin - Piaski jako punktu wyjściowego granica biegnie wzdłuż szosy Lublin - Piaski w kierunku południowo-wschodnim na długości 1.003 m, następnie granica załamuje się od szosy pod kątem ostrym zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowo-zachodnim na długości 334 m, dalej załamuje się pod kątem rozwartym zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku północno-zachodnim na długości 354 m dochodząc do następnego narożnika, gdzie załamuje się prawie pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim na długości 795 m, po czym granica biegnie łukiem koła o promieniu 190 m w ogólnym kierunku południowym na długości 795 m, a dalej linią prostą o długości około 201 m w kierunku północno-zachodnim dochodząc do narożnika, przy którym granica załamuje się pod kątem rozwartym i biegnie na długości 167,70 m do następnego narożnika, przy którym znowu załamuje się pod kątem rozwartym i biegnie na długości około 1.164 m w kierunku północno-wschodnim dochodząc do punktu położonego przy szosie Lublin - Piaski, to jest do punktu wyjściowego, od którego rozpoczęto opisanie granic.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.