Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Dz.U.2020.1456 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1456

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej "Centrum", w tym:
1)
przeznaczenie pomocy;
2)
rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, zwanych dalej "kosztami kwalifikowalnymi";
3)
sposób kumulowania pomocy;
4)
maksymalne wielkości pomocy.
§  2. 
Pomoc publiczna może być udzielana za pośrednictwem Centrum jako:
1)
pomoc zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", przeznaczona na:
a)
prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przygotowanie studiów wykonalności - zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 651/2014,
b)
wspieranie innowacyjności - zgodnie z art. 28 rozporządzenia nr 651/2014,
c)
prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury - zgodnie z art. 30 rozporządzenia nr 651/2014,
d)
wspieranie komercjalizacji wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, zwanej dalej "komercjalizacją", przez finansowanie ryzyka - zgodnie z art. 21 rozporządzenia nr 651/2014,
e)
wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, zwanej dalej "działalnością B+R+I" - zgodnie z art. 22 rozporządzenia nr 651/2014,
f)
pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka - zgodnie z art. 24 rozporządzenia nr 651/2014,
g)
usługi doradcze - zgodnie z art. 18 rozporządzenia nr 651/2014,
h)
wspieranie wdrażania wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez finansowanie inwestycji początkowych oraz inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej - zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 651/2014

- zwana dalej "pomocą w ramach wyłączeń grupowych";

2)
pomoc de minimis zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013", przeznaczona na wspieranie komercjalizacji oraz innych form transferu do gospodarki wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
3)
pomoc na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (important projects of common European interest), o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwana dalej "pomocą na rzecz IPCEI" 2 .
§  3. 
1. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej niebędącej pomocą de minimis albo pomocą na rzecz IPCEI, która:
1)
jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi, związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
2)
jest uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
3)
jest udzielana w sektorze:
a)
rybołówstwa i akwakultury zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), z wyłączeniem pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-f.
b)
produkcji podstawowej produktów rolnych, z wyłączeniem pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-d i g,
c)
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:
jej wielkość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą, lub
jej przyznanie zależy od przekazania części albo całości pomocy producentom surowców;
4)
służy ułatwieniu zamykania niekonkurencyjnych kopalń węgla i jest udzielana zgodnie z decyzją Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24);
5)
jest zaliczana do którejkolwiek z kategorii pomocy regionalnej, o których mowa w art. 13 rozporządzenia nr 651/2014;
6)
ze względu na warunki lub metody finansowania jest nierozerwalnie związana z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, w szczególności jeżeli przewiduje zastosowanie środków pomocy:
a)
w przypadku których jej udzielenie jest uwarunkowane obowiązkiem:
posiadania przez przedsiębiorcę siedziby w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub prowadzenia działalności w przeważającej mierze w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
korzystania przez przedsiębiorcę z towarów produkcji krajowej lub usług krajowych,
b)
ograniczających możliwości przedsiębiorców w zakresie wykorzystania wyników działalności B+R+I w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy de minimis, która jest:
1)
bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi, związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
2)
uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
3)
udzielana w sektorze:
a)
rybołówstwa i akwakultury zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000,
b)
produkcji podstawowej produktów rolnych,
c)
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:
jej wielkość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą, lub
jej udzielenie zależy od przekazania części albo całości pomocy producentom surowców;
4)
udzielana przedsiębiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do wykorzystania w ramach tej działalności.
3. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy na rzecz IPCEI, która ze względu na warunki lub metody finansowania jest nierozerwalnie związana z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, w szczególności jeżeli przewiduje zastosowanie środków pomocy:
1)
w przypadku których jej udzielenie jest uwarunkowane obowiązkiem:
a)
posiadania przez przedsiębiorcę siedziby w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub prowadzenia działalności w przeważającej mierze w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
b)
korzystania przez przedsiębiorcę z towarów produkcji krajowej lub usług krajowych;
2)
ograniczających możliwości przedsiębiorców w zakresie wykorzystania wyników działalności B+R+I w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
§  4. 
Użyte w rozporządzeniu określenia:
1)
przedsiębiorca - oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
2)
mikro-, mały lub średni przedsiębiorca - oznacza mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
3)
duży przedsiębiorca - oznacza przedsiębiorstwo inne niż mikro-, małe lub średnie;
4)
organizacja badawcza - oznacza podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014;
5)
badania podstawowe - oznacza badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 84 rozporządzenia nr 651/2014;
6)
badania przemysłowe - oznacza badania przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia nr 651/2014;
7)
eksperymentalne prace rozwojowe - oznacza eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014;
8)
inwestycja początkowa - oznacza inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014;
9)
inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej - oznacza inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014.
§  5. 
Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc w ramach wyłączeń grupowych albo pomoc de minimis prowadzi działalność w sektorach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3, w związku z którą nie może być udzielana taka pomoc, oraz inną działalność, pomoc może zostać mu udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do:
1)
zapewnienia rozdzielności rachunkowej działalności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3, od pozostałej działalności, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod;
2)
określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), sposobu zapewnienia rozdzielności rachunkowej, w tym określenia metod przypisywania przychodów i kosztów, zgodnie z pkt 1.
§  6. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych i pomoc na rzecz IPCEI nie mogą zostać udzielone przedsiębiorcy:
1)
na którym ciąży obowiązek, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708), zwanej dalej "ustawą o pomocy publicznej";
2)
znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, z wyjątkiem pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. e.
§  7. 
Pomoc publiczna, o której mowa w § 2, jest udzielana w wyniku przeprowadzenia naboru wniosków.
§  8. 
1. 
O pomoc publiczną, o której mowa w § 2, mogą ubiegać się:
1)
przedsiębiorca,
2)
grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej jedna organizacja badawcza i co najmniej jeden przedsiębiorca

- wskazani w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. 
Wniosek o udzielenie pomocy publicznej w imieniu grupy podmiotów, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może złożyć przedsiębiorca albo organizacja badawcza.
§  9. 
1. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-c i f-h, może zostać udzielona, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony przed rozpoczęciem prac nad projektem. W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. d i e, oraz pomocy de minimis wniosek może zostać złożony również po rozpoczęciu prac nad projektem.
2. 
Pomoc na rzecz IPCEI może zostać udzielona, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji potwierdzającej zgodność tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, zwanej dalej "decyzją potwierdzającą zgodność", i przed wydaniem tej decyzji nie zostały rozpoczęte prace nad projektem.
3. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:
1)
firmę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
2)
opis projektu, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia jego wykonywania;
3)
lokalizację projektu;
4)
wykaz kosztów projektu;
5)
wskazanie kwoty finansowania publicznego koniecznego do wykonania projektu, w tym wnioskowanej kwoty pomocy publicznej i jej preferowanej formy, wybranej spośród następujących:
a)
dotacja,
b)
pożyczka,
c)
gwarancja,
d)
zaliczka zwrotna,
e)
inna forma, o której mowa w art. 21 rozporządzenia nr 651/2014;
6)
inne elementy niż wymienione w pkt 1-5, określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.
4. 
Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca dołącza:
1)
w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych i pomocy na rzecz IPCEI - informacje dotyczące tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy o pomocy publicznej;
2)
w przypadku pomocy de minimis:
a)
wszystkie zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, i w okresie dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b)
informacje niezbędne do jej udzielenia, dotyczące w szczególności tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o pomocy publicznej;
3)
inne informacje lub dokumenty niż wymienione w pkt 1 i 2, określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.
§  10. 
1. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych może zostać udzielona, jeżeli jej wielkość nie przekracza:
1)
równowartości 40 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania podstawowe;
2)
równowartości 20 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania przemysłowe albo łącznie na badania przemysłowe i na badania podstawowe;
3)
równowartości 15 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na eksperymentalne prace rozwojowe;
4)
równowartości 7 500 000 euro na jedno studium wykonalności poprzedzające badania podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;
5)
równowartości 5 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b;
6)
równowartości 15 000 000 euro na przedsiębiorcę - w przypadku pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. d;
7)
równowartości 2 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. g;
8)
dostosowanej kwoty pomocy obliczonej zgodnie z wzorem określonym w art. 2 pkt 20 rozporządzenia nr 651/2014 dla inwestycji, której koszty kwalifikowalne wynoszą 100 000 000 euro - w przypadku pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. h.
2. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a, na wykonanie projektu w ramach inicjatywy Eureka lub przez wspólne przedsiębiorstwo, utworzone na podstawie art. 185 albo art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej "Traktatem", może zostać udzielona, jeżeli jej wielkość nie przekracza dwukrotności kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.
§  11. 
1. 
Do obliczania maksymalnej wielkości i maksymalnej intensywności pomocy w ramach wyłączeń grupowych oraz do ustalenia, czy wielkość pomocy nie przekracza progów, o których mowa w § 10, uwzględnia się całkowitą kwotę pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, projektu lub działań objętych pomocą, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014 i w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.
2. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-c i f-h. można łączyć z inną pomocą publiczną:
1)
pod warunkiem, że każda z nich dotyczy innych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych;
2)
w odniesieniu do tych samych - pokrywających się częściowo albo w całości - kosztów kwalifikowalnych, jeżeli nie doprowadzi to do przekroczenia maksymalnej wielkości lub maksymalnej intensywności pomocy określonych dla danego rodzaju pomocy w rozporządzeniu nr 651/2014.
3. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. d i e, można łączyć z:
1)
pomocą publiczną, w przypadku której można wyodrębnić koszty kwalifikowalne;
2)
inną pomocą publiczną, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, do najwyższego, łącznego progu finansowania ustalonego z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu nr 651/2014, w innym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych albo w decyzji Komisji Europejskiej.
4. 
Pomocy w ramach wyłączeń grupowych nie można łączyć z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli doprowadziłoby to do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego rodzaju pomocy w rozporządzeniu nr 651/2014.
5. 
Pomocy de minimis nie można łączyć z pomocą w ramach wyłączeń grupowych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych lub z pomocą publiczną dla tego samego środka finansowania ryzyka, jeżeli doprowadziłoby to do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy lub maksymalnej wielkości pomocy określonych dla danego rodzaju pomocy w rozporządzeniu nr 651/2014 albo w decyzji Komisji Europejskiej.
6. 
Pomoc de minimis może zostać udzielona przedsiębiorcy, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis, udzielonej mu w okresie 3 lat podatkowych, nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów - 100 000 euro.
7. 
Pomoc na rzecz IPCEI można łączyć z inną pomocą publiczną, o której mowa w § 2, jeżeli taka kumulacja jest dopuszczalna na podstawie decyzji potwierdzającej zgodność.
2 Warunki, pod którymi pomoc na rzecz IPCEI może być uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, zostały określone w komunikacie Komisji Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz. Urz. UE C 188 z 20.06.2014, str. 4 oraz Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2).