Art. 10. - [Mapa pomocy regionalnej] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.702 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2023 r.
Art.  10.  [Mapa pomocy regionalnej]
1. 
Pomoc regionalna, o której mowa w art. 107 ust. 3 lit. a i c TFUE, może być udzielana w zakresie wynikającym z mapy pomocy regionalnej.
2. 
Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, mapę pomocy regionalnej, określając:
1)
obszary kraju, na których dopuszczalne jest udzielanie pomocy publicznej oraz maksymalne wielkości pomocy dla tych obszarów, przy uwzględnieniu w szczególności poziomu produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca na danym obszarze, a także
2)
rodzaje działalności gospodarczej, dla których udzielanie pomocy nie jest dozwolone oraz rodzaje działalności gospodarczej, dla których maksymalne wielkości pomocy są inne niż maksymalne wielkości pomocy dla obszarów kraju, wraz ze wskazaniem tych wielkości, biorąc pod uwagę, że udzielenie pomocy regionalnej dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej wpływa szczególnie negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym.
3. 
Projekt rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, podlega notyfikacji.