Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1456

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 695) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej "Centrum", w tym:
1)
przeznaczenie pomocy;
2)
rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, zwanych dalej "kosztami kwalifikowalnymi";
3)
sposób kumulowania pomocy;
4)
maksymalne wielkości pomocy.
§  2. 
Pomoc publiczna może być udzielana za pośrednictwem Centrum jako:
1)
pomoc zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", przeznaczona na:
a)
prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przygotowanie studiów wykonalności - zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 651/2014,
b)
wspieranie innowacyjności - zgodnie z art. 28 rozporządzenia nr 651/2014,
c)
prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury - zgodnie z art. 30 rozporządzenia nr 651/2014,
d)
wspieranie komercjalizacji wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, zwanej dalej "komercjalizacją", przez finansowanie ryzyka - zgodnie z art. 21 rozporządzenia nr 651/2014,
e)
wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, zwanej dalej "działalnością B+R+I" - zgodnie z art. 22 rozporządzenia nr 651/2014,
f)
pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka - zgodnie z art. 24 rozporządzenia nr 651/2014,
g)
usługi doradcze - zgodnie z art. 18 rozporządzenia nr 651/2014,
h) 2
 wspieranie wdrażania wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez finansowanie inwestycji początkowych oraz inwestycji początkowych, które zapoczątkowują nową działalność gospodarczą - zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 651/2014

- zwana dalej "pomocą w ramach wyłączeń grupowych";

2) 3
 pomoc de minimis zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm. 4 ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013", przeznaczona na wspieranie działalności przedsiębiorców;
3)
pomoc na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (important projects of common European interest), o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwana dalej "pomocą na rzecz IPCEI" 5 .
§  3. 
1. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej niebędącej pomocą de minimis albo pomocą na rzecz IPCEI, która:
1)
jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi, związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
2)
jest uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
3)
jest udzielana w sektorze:
a)
rybołówstwa i akwakultury zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), z wyłączeniem pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-f.
b)
produkcji podstawowej produktów rolnych, z wyłączeniem pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-d i g,
c)
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:
jej wielkość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą, lub
jej przyznanie zależy od przekazania części albo całości pomocy producentom surowców;
4)
służy ułatwieniu zamykania niekonkurencyjnych kopalń węgla i jest udzielana zgodnie z decyzją Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24);
5)
jest zaliczana do którejkolwiek z kategorii pomocy regionalnej, o których mowa w art. 13 rozporządzenia nr 651/2014;
6)
ze względu na warunki lub metody finansowania jest nierozerwalnie związana z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, w szczególności jeżeli przewiduje zastosowanie środków pomocy:
a)
w przypadku których jej udzielenie jest uwarunkowane obowiązkiem:
posiadania przez przedsiębiorcę siedziby w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub prowadzenia działalności w przeważającej mierze w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
korzystania przez przedsiębiorcę z towarów produkcji krajowej lub usług krajowych,
b)
ograniczających możliwości przedsiębiorców w zakresie wykorzystania wyników działalności B+R+I w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy de minimis, która jest:
1)
bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi, związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
2)
uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
3)
udzielana w sektorze:
a)
rybołówstwa i akwakultury zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000,
b)
produkcji podstawowej produktów rolnych,
c)
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:
jej wielkość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą, lub
jej udzielenie zależy od przekazania części albo całości pomocy producentom surowców;
4)
udzielana przedsiębiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do wykorzystania w ramach tej działalności.
3. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy na rzecz IPCEI, która ze względu na warunki lub metody finansowania jest nierozerwalnie związana z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, w szczególności jeżeli przewiduje zastosowanie środków pomocy:
1)
w przypadku których jej udzielenie jest uwarunkowane obowiązkiem:
a)
posiadania przez przedsiębiorcę siedziby w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub prowadzenia działalności w przeważającej mierze w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
b)
korzystania przez przedsiębiorcę z towarów produkcji krajowej lub usług krajowych;
2)
ograniczających możliwości przedsiębiorców w zakresie wykorzystania wyników działalności B+R+I w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
§  4. 
Użyte w rozporządzeniu określenia:
1)
przedsiębiorca - oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
2)
mikro-, mały lub średni przedsiębiorca - oznacza mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
3)
duży przedsiębiorca - oznacza przedsiębiorstwo inne niż mikro-, małe lub średnie;
4) 6
 organizacja badawcza - oznacza podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005), będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, przy czym nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac badawczo-rozwojowych przez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy;
5)
badania podstawowe - oznacza badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 84 rozporządzenia nr 651/2014;
6)
badania przemysłowe - oznacza badania przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia nr 651/2014;
7)
eksperymentalne prace rozwojowe - oznacza eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014;
8)
inwestycja początkowa - oznacza inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014;
9) 7
 inwestycja początkowa, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą - oznacza inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014.
§  5. 
Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc w ramach wyłączeń grupowych albo pomoc de minimis prowadzi działalność w sektorach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3, w związku z którą nie może być udzielana taka pomoc, oraz inną działalność, pomoc może zostać mu udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do:
1)
zapewnienia rozdzielności rachunkowej działalności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3, od pozostałej działalności, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod;
2)
określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), sposobu zapewnienia rozdzielności rachunkowej, w tym określenia metod przypisywania przychodów i kosztów, zgodnie z pkt 1.
§  6. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych i pomoc na rzecz IPCEI nie mogą zostać udzielone przedsiębiorcy:
1)
na którym ciąży obowiązek, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708), zwanej dalej "ustawą o pomocy publicznej";
2)
znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, z wyjątkiem pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. e.
§  6a.  8
 Pomoc publiczna, o której mowa w § 2, nie może zostać udzielona przedsiębiorcy:
1)
objętemu sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm. 9 ), rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm. 10 ), rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm. 11 ), rozporządzenia Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich (Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 77, z późn. zm. 12 ), decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 285 z 17.10.2012, str. 1, z późn. zm. 13 ), decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 16, z późn. zm. 14 ), decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 13, z późn. zm. 15 ) oraz decyzji Rady (WPZiB) 2022/266 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy (Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 109, z późn. zm. 16 ), w szczególności:
a)
podmiotowi wymienionemu w aktach prawnych nakładających te sankcje,
b)
przedsiębiorcy będącemu własnością podmiotów, w które wymierzone są te sankcje, lub powiązanemu z takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013,
c)
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w sektorach przemysłu, w które są wymierzone te sankcje, chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać w sprzeczności z tymi sankcjami;
2)
wpisanemu na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 i 1859), w szczególności:
a)
osobie lub podmiotowi, wobec których w decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wpisu na tę listę zastosowano środek, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lub 2 tej ustawy,
b)
przedsiębiorcy będącemu własnością osoby lub podmiotu, wobec których w decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wpisu na tę listę zastosowano środek, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lub 2 tej ustawy, lub przedsiębiorcy powiązanemu z tą osobą lub z tym podmiotem w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013.
§  7. 
Pomoc publiczna, o której mowa w § 2, jest udzielana w wyniku przeprowadzenia naboru wniosków.
§  8. 
1. 
O pomoc publiczną, o której mowa w § 2, mogą ubiegać się:
1)
przedsiębiorca,
2)
grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej jedna organizacja badawcza i co najmniej jeden przedsiębiorca

- wskazani w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. 
Wniosek o udzielenie pomocy publicznej w imieniu grupy podmiotów, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może złożyć przedsiębiorca albo organizacja badawcza.
§  9. 
1. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-c i f-h, może zostać udzielona, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony przed rozpoczęciem prac nad projektem. W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. d i e, oraz pomocy de minimis wniosek może zostać złożony również po rozpoczęciu prac nad projektem.
2. 
Pomoc na rzecz IPCEI może zostać udzielona, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji potwierdzającej zgodność tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, zwanej dalej "decyzją potwierdzającą zgodność", i przed wydaniem tej decyzji nie zostały rozpoczęte prace nad projektem.
3. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:
1)
firmę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
2)
opis projektu, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia jego wykonywania;
3)
lokalizację projektu;
4)
wykaz kosztów projektu;
5) 17
 wskazanie kwoty finansowania publicznego koniecznego do wykonania projektu, w tym wnioskowanej kwoty pomocy publicznej;
6)
inne elementy niż wymienione w pkt 1-5, określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.
4. 
Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca dołącza:
1)
w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych i pomocy na rzecz IPCEI - informacje dotyczące tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy o pomocy publicznej;
2)
w przypadku pomocy de minimis:
a)
wszystkie zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, i w okresie dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b)
informacje niezbędne do jej udzielenia, dotyczące w szczególności tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o pomocy publicznej;
3)
inne informacje lub dokumenty niż wymienione w pkt 1 i 2, określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.
§  10. 
1.  18
 Pomoc w ramach wyłączeń grupowych może zostać udzielona, jeżeli jej wielkość nie przekracza:
1)
w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a:
a)
równowartości 55 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt badawczo-rozwojowy - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania podstawowe,
b)
równowartości 35 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt badawczo-rozwojowy - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania przemysłowe,
c)
równowartości 25 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt badawczo-rozwojowy - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na eksperymentalne prace rozwojowe,
d)
równowartości 8 250 000 euro na jedno studium wykonalności poprzedzające badania podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;
2)
równowartości 10 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b;
3)
równowartości 16 500 000 euro na przedsiębiorcę - w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. d;
4)
kwot pomocy obliczonych zgodnie z § 29 i § 30 - w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. e;
5)
równowartości 2 200 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. g;
6)
w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. h:
a)
równowartości 12 380 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 15%,
b)
równowartości 16 500 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 20%,
c)
równowartości 20 630 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 25%,
d)
równowartości 24 750 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 30%,
e)
równowartości 28 880 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 35%,
f)
równowartości 33 000 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 40%,
g)
równowartości 41 250 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 50%.
2. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a, na wykonanie projektu w ramach inicjatywy Eureka lub przez wspólne przedsiębiorstwo, utworzone na podstawie art. 185 albo art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej "Traktatem", może zostać udzielona, jeżeli jej wielkość nie przekracza dwukrotności kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.
§  11. 
1. 
Do obliczania maksymalnej wielkości i maksymalnej intensywności pomocy w ramach wyłączeń grupowych oraz do ustalenia, czy wielkość pomocy nie przekracza progów, o których mowa w § 10, uwzględnia się całkowitą kwotę pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, projektu lub działań objętych pomocą, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014 i w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.
2. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-c i f-h. można łączyć z inną pomocą publiczną:
1)
pod warunkiem, że każda z nich dotyczy innych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych;
2)
w odniesieniu do tych samych - pokrywających się częściowo albo w całości - kosztów kwalifikowalnych, jeżeli nie doprowadzi to do przekroczenia maksymalnej wielkości lub maksymalnej intensywności pomocy określonych dla danego rodzaju pomocy w rozporządzeniu nr 651/2014.
3. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. d i e, można łączyć z:
1)
pomocą publiczną, w przypadku której można wyodrębnić koszty kwalifikowalne;
2)
inną pomocą publiczną, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, do najwyższego, łącznego progu finansowania ustalonego z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu nr 651/2014, w innym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych albo w decyzji Komisji Europejskiej.
4. 
Pomocy w ramach wyłączeń grupowych nie można łączyć z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli doprowadziłoby to do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego rodzaju pomocy w rozporządzeniu nr 651/2014.
5. 
Pomocy de minimis nie można łączyć z pomocą w ramach wyłączeń grupowych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych lub z pomocą publiczną dla tego samego środka finansowania ryzyka, jeżeli doprowadziłoby to do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy lub maksymalnej wielkości pomocy określonych dla danego rodzaju pomocy w rozporządzeniu nr 651/2014 albo w decyzji Komisji Europejskiej.
6. 
Pomoc de minimis może zostać udzielona przedsiębiorcy, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis, udzielonej mu w okresie 3 lat podatkowych, nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów - 100 000 euro.
7. 
Pomoc na rzecz IPCEI można łączyć z inną pomocą publiczną, o której mowa w § 2, jeżeli taka kumulacja jest dopuszczalna na podstawie decyzji potwierdzającej zgodność.

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przygotowanie studiów wykonalności

§  12. 
1. 
W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych udzielanej na projekt obejmujący badania podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1)
wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, osób zatrudnionych przy wykonywaniu projektu, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego wykonywaniem;
2)
aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu; jeżeli nie są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
3)
nieruchomości w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu; w przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów - koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania z gruntu lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;
4)
badań prowadzonych na podstawie umowy, wiedzy i patentów nabytych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i podobnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby wykonywania projektu;
5) 19
 dodatkowe ogólne i inne operacyjne, o których mowa w art. 25 ust. 3 lit. e rozporządzenia nr 651/2014, które oblicza się zgodnie z tym przepisem.
2. 
W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych udzielanej na projekt obejmujący studium wykonalności kosztami kwalifikowalnymi są koszty opracowania tego studium.
§  13. 
Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przygotowanie studiów wykonalności, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 651/2014 do kosztów kwalifikowalnych, nie może przekroczyć:
1)
100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku badań podstawowych;
2)
50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku badań przemysłowych;
3)
25% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
4)
50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku studiów wykonalności.
§  14. 
1. 
W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych określona w § 13 pkt 2 i 3 ulega zwiększeniu o:
1)
10 punktów procentowych - dla średnich przedsiębiorców,
2)
20 punktów procentowych - dla mikro- i małych przedsiębiorców,
3)
15 punktów procentowych - jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
a)
projekt obejmuje skuteczną współpracę między:
przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
przedsiębiorcą a co najmniej jedną organizacją badawczą, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
b)
wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:
podczas konferencji naukowych lub technicznych,
w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,
za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników projektu lub
za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu,
c) 20
 licencje związane z wynikami badań dotyczących projektów chronionych prawami własności intelektualnej są terminowo udostępniane zgodnie z art. 25 ust. 6 lit. b ppkt (iii) rozporządzenia nr 651/2014,
d) 21
 projekt jest realizowany na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego,
4) 22
 5 punktów procentowych - jeżeli projekt jest realizowany na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,
5) 23
 25 punktów procentowych - jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące warunki:
a)
projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku otwartego naboru wniosków w procedurze wyboru projektów opracowanej wspólnie przez co najmniej trzy państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b)
projekt obejmuje skuteczną współpracę w rozumieniu art. 2 pkt 90 rozporządzenia nr 651/2014 między:
przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na rzecz mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy,
przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę w co najmniej trzech państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na rzecz dużego przedsiębiorcy,
c)
jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane w co najmniej trzech państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym podczas konferencji naukowych lub technicznych, w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych, za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników projektu lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu,
wyniki projektu chronione prawami własności intelektualnej są terminowo udostępniane po cenie rynkowej oraz na zasadzie braku wyłączności i braku dyskryminacji zainteresowanym państwom członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronom umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

24  - do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem że zwiększenia, o których mowa w pkt 3-5, nie mogą być łączone w odniesieniu do tego samego projektu.

2. 
W przypadku studiów wykonalności intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych określona w § 13 pkt 4 ulega zwiększeniu o:
1)
10 punktów procentowych - dla średnich przedsiębiorców;
2)
20 punktów procentowych - dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności

§  15. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności jest udzielana mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy.
§  16. 
W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1)
nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej;
2)
oddelegowania przez organizację badawczą lub dużego przedsiębiorcę wysoko wykwalifikowanego personelu w rozumieniu art. 2 pkt 93 rozporządzenia nr 651/2014, w celu prowadzenia działalności B+R+I na nowo utworzonych stanowiskach pracy u przedsiębiorcy, któremu została udzielona pomoc, pod warunkiem że personel ten nie zastępuje innego personelu;
3) 25
 usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia nr 651/2014 i usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia nr 651/2014, w tym usług świadczonych przez organizacje badawcze, infrastruktury badawcze w rozumieniu art. 2 pkt 91 rozporządzenia nr 651/2014, infrastruktury testowo - doświadczalne w rozumieniu art. 2 pkt 98a rozporządzenia nr 651/2014 lub klastry innowacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 92 rozporządzenia nr 651/2014.
§  17. 
1. 
Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.
2.  26
 Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności przeznaczonej na pokrycie kosztów, o których mowa w § 16 pkt 3, może zostać zwiększona do 100% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem, że całkowita wielkość tej pomocy nie przekroczy równowartości 220 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1.

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury

§  18. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury jest udzielana, jeżeli projekt objęty pomocą znajduje się w sferze zainteresowania wszystkich przedsiębiorców działających w tym sektorze.
§  19. 
Przed rozpoczęciem wykonywania projektu objętego pomocą w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury przedsiębiorca publikuje w internecie informacje o:
1)
zamiarze wykonania tego projektu;
2)
celu tego projektu;
3)
przybliżonym terminie udostępnienia wyników tego projektu i o adresie strony internetowej, na której zostaną one udostępnione;
4)
zapewnieniu nieodpłatnej dostępności wyników tego projektu dla wszystkich przedsiębiorców działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
§  20. 
Wyniki projektu objętego pomocą w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury przedsiębiorca udostępnia w internecie:
1)
od dnia zakończenia wykonywania tego projektu albo od dnia udostępnienia informacji dotyczącej tych wyników członkom jakiejkolwiek organizacji, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej;
2)
przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jego wykonywania.
§  21. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury jest udzielana bezpośrednio organizacji badawczej, a w ramach tej pomocy nie może być w sposób bezpośredni udzielana pomoc niezwiązana z badaniami podstawowymi, badaniami przemysłowymi lub eksperymentalnymi pracami rozwojowymi przedsiębiorcom zajmującym się produkcją, przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury.
§  22. 
W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury kosztami kwalifikowalnymi są koszty, o których mowa w § 12 ust. 1.
§  23. 
Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka

§  24. 
1. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka jest udzielana mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy, prowadzącemu badania podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, który w dniu dokonania początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w rozumieniu art. 2 pkt 71 rozporządzenia nr 651/2014 jest nienotowanym mikro-, małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 76 rozporządzenia nr 651/2014 i spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1)
nie prowadzi działalności na żadnym rynku,
2) 27
 prowadzi działalność na dowolnym rynku przez okres krótszy niż 10 lat od dnia jego rejestracji lub przez okres krótszy niż 7 lat od pierwszej sprzedaży komercyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 75 rozporządzenia nr 651/2014,
3) 28
 potrzebuje początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, która na podstawie biznesplanu sporządzanego w celu wprowadzenia na nowy rynek produktowy lub geograficzny produktu lub usługi, które powstały w wyniku badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych:
a)
przekracza 50% jego średnich rocznych obrotów w poprzednich 5 latach, albo
b)
przekracza 30% średnich rocznych obrotów przedsiębiorcy w poprzednich 5 latach w przypadku, gdy inwestycja ta:
przynosi znaczną poprawę efektywności środowiskowej działalności zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014,
pozwala na realizację zrównoważonej środowiskowo inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13, z późn. zm. 29 ) lub
ma na celu zwiększenie zdolności wydobycia, rozdzielania, rafinacji, przetwarzania lub recyklingu surowców krytycznych wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia nr 651/2014

- zwanemu dalej "przedsiębiorcą kwalifikowalnym".

2. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka może być przeznaczona również na pokrycie kosztów inwestycji kontynuacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 77 rozporządzenia nr 651/2014 w zakresie finansowania ryzyka, następujących po wcześniejszej albo kilku wcześniejszych inwestycjach w zakresie finansowania ryzyka w danego przedsiębiorcę kwalifikowalnego, w tym po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pod warunkiem że:
1) 30
 całkowita wielkość tej pomocy nie przekracza równowartości 16 500 000 euro na przedsiębiorcę kwalifikowalnego;
2)
możliwość dokonania inwestycji kontynuacyjnej została przewidziana w początkowym biznesplanie, sporządzonym w celu dokonywania inwestycji w danego przedsiębiorcę kwalifikowalnego;
3)
przedsiębiorca kwalifikowalny nie stał się przedsiębiorcą powiązanym w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, z wyłączeniem podmiotów udzielających pomocy na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka, chyba że nowo powstały przedsiębiorca jest mikro-, małym albo średnim przedsiębiorcą.
§  25. 
1. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka jest udzielana - zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - we współpracy z podmiotem:
1)
posiadającym osobowość prawną,
2)
posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
3)
którego wyłącznym przedmiotem działalności jest inwestowanie, w tym w przedsięwzięcia innowacyjne, wykorzystujące wyniki badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
4)
wybranym przez Centrum w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego naboru ofert, opartego na obiektywnych kryteriach związanych z:
a)
doświadczeniem i wiedzą fachową członków organu zarządzającego tym podmiotem albo osób prowadzących jego sprawy,
b)
potencjałem operacyjnym i finansowym tego podmiotu

- zwanym dalej "funduszem".

2. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka może zostać udzielona, jeżeli fundusz spełnia następujące warunki:
1)
osoby mające istotny wpływ na jego decyzje inwestycyjne, w szczególności członkowie organu zarządzającego albo osoby prowadzące sprawy funduszu, posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji w mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących badania podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, lub komercjalizujących ich wyniki;
2)
określi w ofercie:
a)
przewidywaną wielkość inwestycji, kryteria ich dokonywania i przewidywany czas ich trwania,
b)
oczekiwane zasady podziału zysku i ryzyka, z zastrzeżeniem, że w przypadku asymetrycznego podziału strat pierwsza strata pokrywana przez Centrum jest ograniczona do 25% całkowitych środków finansowych funduszu przeznaczonych na inwestowanie w przedsięwzięcia innowacyjne, wykorzystujące wyniki badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
c)
łączną wysokość i warunki przekazywania środków finansowych do funduszu.
3. 
Warunkiem udzielenia pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka jest zawarcie między Centrum a funduszem umowy o wspólne przedsięwzięcie określającej w szczególności:
1)
organizację funduszu i czas realizacji jego zadań;
2)
procedury podejmowania decyzji o inwestycjach w przedsiębiorców kwalifikowalnych, w tym:
a)
uprawnienia Centrum w procesie decyzyjnym zapewniające wykorzystywanie pomocy publicznej zgodnie z jej przeznaczeniem,
b)
uprawnienie inwestorów do posiadania reprezentacji w organie zarządzającym funduszu albo do posiadania wpływu na prowadzenie jego spraw;
3)
zasady przeprowadzania audytu działalności funduszu przez niezależnego, zewnętrznego audytora, w tym obowiązek przeprowadzania takiego audytu co najmniej raz w roku;
4)
procedury i terminy przekazywania środków finansowych do funduszu przez inwestorów;
5)
procedury zarządzania konfliktem interesów w działalności funduszu;
6)
zobowiązanie funduszu do działania w dobrej wierze, z należytą starannością i z zastosowaniem najlepszych praktyk w zarządzaniu funduszem;
7)
zasady ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. 
Wkład finansowy Centrum do funduszu stanowi nie więcej niż 50% całkowitych środków finansowych funduszu przeznaczonych na inwestowanie w przedsięwzięcia innowacyjne, wykorzystujące wyniki badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
5. 
Przekazanie środków finansowych do funduszu przez Centrum nie może nastąpić wcześniej niż w dniu wniesienia do funduszu środków finansowych przez niezależnych inwestorów prywatnych w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014.
§  26. 
1. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka polega na dokonywaniu przez fundusz inwestycji w przedsięwzięcia innowacyjne, wykorzystujące wyniki badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, w formie wkładów pieniężnych, w szczególności przez:
1)
obejmowanie nowych akcji lub udziałów przedsiębiorców kwalifikowalnych;
2)
uczestnictwo w przedsiębiorcach kwalifikowalnych będących spółkami osobowymi albo innymi podmiotami, w tym nieposiadającymi osobowości prawnej;
3) 31
 obejmowanie instrumentów dłużnych przedsiębiorców kwalifikowalnych, w których fundusz objął akcje lub udziały, lub podjął się uczestnictwa, i udzielanie im pożyczek na warunkach określonych w art. 21 ust. 8 lit. a i ust. 17 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka może być udzielana przedsiębiorcom kwalifikowalnym także przez nabywanie od innych inwestorów, akcjonariuszy lub udziałowców i obejmowanie istniejących akcji lub udziałów takich przedsiębiorców, pod warunkiem że jest to połączone z objęciem nowych akcji lub udziałów o wartości odpowiadającej co najmniej 50% wartości danej inwestycji.
3. 
Nabywane lub obejmowane akcje lub udziały przedsiębiorcy kwalifikowalnego nie mogą być przedmiotem oferty publicznej ani akcjami spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217).
4. 
Dokonywanie inwestycji, o których mowa w ust. 1 i 2, wymaga:
1) 32
 spełnienia warunków, o których mowa w w art. 21 ust. 15 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu funduszem.
5. 
Wynagrodzenie z tytułu zarządzania funduszem jest powiązane z wynikami osiąganymi przez fundusz.
§  27.  33
1. 
Udział pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka i innych środków publicznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w całkowitej wartości inwestycji:
1)
w przedsiębiorców kwalifikowalnych, o których mowa w:
a)
§ 24 ust. 1 pkt 1 - wynosi nie więcej niż 90%,
b)
§ 24 ust. 1 pkt 2 - wynosi nie więcej niż 60%,
c)
§ 24 ust. 1 pkt 3 - wynosi nie więcej niż 40%;
2)
kontynuacyjnych w przedsiębiorców kwalifikowalnych po upływie okresu, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 - wynosi nie więcej niż 40%.
2. 
Udział pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, może zostać podwyższony na zasadach określonych w art. 21 ust. 12 akapit trzeci rozporządzenia nr 651/2014.

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I

§  28.  34
 Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I jest udzielana mikrolub małemu przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, który:
1)
nie jest notowany na giełdzie i prowadzi działalność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wpisania do właściwego rejestru albo ewidencji;
2)
nie dokonał podziału zysków;
3) 35
 nie przejął działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, chyba że obrót z przejmowanej działalności stanowi mniej niż 10% obrotu przedsiębiorcy ubiegającego się o tę pomoc uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym przejęcie tej działalności przez przedsiębiorcę ubiegającego się o tę pomoc;
4) 36
 nie został utworzony w wyniku połączenia, chyba że spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:
a)
obrót przejmowanego przedsiębiorcy stanowi mniej niż 10% obrotu przedsiębiorcy ubiegającego się o tę pomoc uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym przejęcie albo obrót połączonego przedsiębiorcy jest wyższy o mniej niż 10% od łącznego obrotu łączących się przedsiębiorców w roku obrotowym poprzedzającym połączenie,
b)
połączenie nastąpiło między mikrolub małymi przedsiębiorcami spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 1-3.
§  29. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I może być udzielana w formie:
1)
pożyczek o stopach procentowych korzystniejszych od rynkowych, udzielanych na okres:
a)
10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej:
37
 2 200 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych tą pomocą, należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego,
38
 1 650 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych tą pomocą, należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,
39
 1 100 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców,
b)
od 5 do 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej jako iloczyn kwot wskazanych w lit. a i ilorazu 10 lat oraz rzeczywistego okresu, na jaki pożyczka została udzielona,
c)
krótszy niż 5 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej jak dla pożyczek udzielanych na okres 5 lat;
2)
gwarancji o prowizjach korzystniejszych od rynkowych i o wartości nieprzekraczającej 80% kwoty kredytu albo pożyczki, na zabezpieczenie których zostają udzielone, udzielanych na okres:
a)
10 lat, w których maksymalna gwarantowana kwota wynosi:
40
 3 300 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych tą pomocą, należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego,
41
 2 480 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych tą pomocą, należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,
42
 1 650 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców,
b)
od 5 do 10 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się jako iloczyn kwot wskazanych w lit. a i ilorazu 10 lat oraz rzeczywistego okresu, na jaki gwarancja została udzielona,
c)
krótszy niż 5 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się jak dla gwarancji udzielanych na okres 5 lat;
3) 43
 dotacji, w tym w formie inwestycji kapitałowych w rozumieniu art. 2 pkt 74 rozporządzenia nr 651/2014, inwestycji quasi-kapitałowych w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014, zmniejszenia stóp procentowych lub prowizji gwarancyjnych, o maksymalnej wartości ekwiwalentu dotacji brutto w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 651/2014 do:
a)
1 000 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych tą pomocą, należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego,
b)
750 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych tą pomocą, należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,
c)
500 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców;
4)
kombinacji form, o których mowa w pkt 1-3, pod warunkiem że odsetek kwoty przyznanej w jednej formie, obliczony na podstawie maksymalnej wielkości pomocy dopuszczalnej dla tej formy, jest uwzględniony przy ustalaniu pozostałego odsetka maksymalnej wielkości pomocy udzielanej w innych formach wchodzących w skład kombinacji.
§  30. 
W przypadku małych przedsiębiorców spełniających kryteria przedsiębiorstwa innowacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 80 rozporządzenia nr 651/2014 maksymalne wielkości pomocy, o których mowa w § 29, ulegają podwojeniu.
§  30a.  44
 Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I jest udzielana z udziałem pośredników finansowych w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 21 ust. 10 i 14-17 rozporządzenia nr 651/2014.

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka

§  31. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka jest udzielana funduszowi.
§  32.  45
 Kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1)
wstępnego rozpoznania ryzyka oraz badania sytuacji prawnej i ekonomicznej potencjalnych beneficjentów pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka ponoszone w celu oceny szansy na komercjalizację;
2)
badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm. 46 ), przeprowadzonych wobec podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. b i ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.
§  33. 
Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze

§  34. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze jest udzielana mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy, który:
1)
realizuje fazę badań lub rozwoju produktu powstałego w wyniku badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych albo
2)
wprowadza na rynek po raz pierwszy produkt powstały w wyniku badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
§  35. 
W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze kosztami kwalifikowalnymi są koszty tych usług:
1)
świadczonych przez konsultantów zewnętrznych;
2)
niemających charakteru ciągłego ani okresowego;
3)
niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak stałe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
§  36. 
Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie wdrażania wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez finansowanie inwestycji początkowych, które zapoczątkowują nową działalność gospodarczą  47

§  37.  48
1. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie wdrażania wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez finansowanie:
1)
inwestycji początkowej - jest udzielana:
a)
mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, realizującemu tę inwestycję na obszarze wszystkich województw,
b)
dużemu przedsiębiorcy realizującemu tę inwestycję na obszarze wszystkich województw, z wyłączeniem województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz obszarów regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola,
2)
inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą - jest udzielana dużemu przedsiębiorcy realizującemu tę inwestycję na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola

- jako regionalna pomoc inwestycyjna.

2. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w ust. 1, nie jest udzielana na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, realizowanych na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz na obszarach gmin regionu warszawskiego stołecznego innych niż wskazane w ust. 1 pkt 2.
§  38.  49
 Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie wdrażania wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez finansowanie inwestycji początkowych oraz inwestycji początkowych, które zapoczątkowują nową działalność gospodarczą, jest udzielana przedsiębiorcy po zapewnieniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 14 ust. 5 i 16 rozporządzenia nr 651/2014.
§  39. 
1.  50
 W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie wdrażania wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez finansowanie inwestycji początkowych oraz inwestycji początkowych, które zapoczątkowują nową działalność gospodarczą, kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1)
nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
2)
nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
3)
nabycia robót i materiałów budowlanych;
4)
nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które:
a)
będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,
b)
będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c)
zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,
d)
będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną związane z projektem:
w przypadku dużego przedsiębiorcy - przez okres co najmniej 5 lat,
w przypadku mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcy - przez okres co najmniej 3 lat
od dnia zakończenia wykonywania projektu;
5)
rat spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo rat spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1, finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem, że w przypadku leasingu:
a)
nieruchomości - umowa leasingu została zawarta przez:
dużego przedsiębiorcę na okres co najmniej 5 lat,
mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcę na okres co najmniej 3 lat
od dnia przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji początkowej,
b)
środków trwałych innych niż nieruchomości - umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
2. 
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 5 lit. a, może wynosić nie więcej niż 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.
3. 
W przypadku dużego przedsiębiorcy:
1)
wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może wynosić nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1;
2)
kosztami kwalifikowalnymi są koszty nabycia wyłącznie nowych środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3) 51
 (uchylony);
4)
pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji może zostać udzielona pod warunkiem, że koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanych z produkcją, której dotyczy zmiana, w okresie poprzednich 3 lat obrotowych.
3a.  52
 Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w ust. 1, na dywersyfikację produkcji istniejącego zakładu przez wprowadzenie nowych produktów może zostać udzielona pod warunkiem, że koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową aktywów, które były wykorzystywane w dotychczasowej produkcji tego zakładu i będą wykorzystywane do produkcji nowych produktów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac nad projektem.
4. 
W przypadku pomocy na przejęcie aktywów zakładu koszty kwalifikowalne są uwzględniane zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.
§  40.  53
 Maksymalną intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie wdrażania wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez finansowanie inwestycji początkowych, które zapoczątkowują nową działalność gospodarczą, na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 39 ust. 1, określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej.
§  41.  54
 Maksymalną wielkość pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie wdrażania wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez finansowanie inwestycji początkowych oraz inwestycji początkowych, które zapoczątkowują nową działalność gospodarczą, oblicza się, uwzględniając warunki, o których mowa w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia nr 651/2014.

Pomoc de minimis

§  42. 
Kosztami kwalifikowalnymi objętymi pomocą de minimis są koszty określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.
§  43. 
Pomoc de minimis nie przekracza 100% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 42.

Pomoc na rzecz IPCEI

§  44. 
1. 
Pomoc na rzecz IPCEI jest udzielana przedsiębiorcy prowadzącemu działalność B+R+I.
2. 
Pomoc na rzecz IPCEI podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej przed wydaniem decyzji potwierdzającej zgodność.
3. 
Pomoc na rzecz IPCEI jest udzielana na warunkach określonych w decyzji potwierdzającej zgodność.
§  45. 
W przypadku pomocy na rzecz IPCEI kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1)
studiów wykonalności, w tym wstępnych badań technicznych;
2)
uzyskania pozwoleń, zezwoleń lub koncesji, niezbędnych do wykonywania projektu;
3)
aparatury i sprzętu, w tym instalacji i środków transportu, ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu; jeżeli nie są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
4)
nieruchomości, ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu, w tym koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania z nieruchomości albo faktycznie poniesione koszty kapitałowe, a w przypadku budynków i budowli - także koszty ich amortyzacji w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
5)
inne operacyjne, w tym koszty dostaw, energii, materiałów i produktów, niezbędne do wykonywania projektu;
6)
nabycia, walidacji oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej;
7)
badań prowadzonych na podstawie umowy, wiedzy i patentów nabytych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej na warunkach rynkowych przez osoby trzecie, niepowiązane z przedsiębiorcą oraz koszty doradztwa i podobnych usług, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;
8)
wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, osób zatrudnionych przy wykonywaniu projektu, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego wykonywaniem;
9)
administracyjne, w tym koszty ogólne, ponoszone bezpośrednio w związku z prowadzeniem działalności B+R+I, w tym dotyczącej projektu mającego na celu pierwsze zastosowanie w przemyśle, a w przypadku projektu w zakresie infrastruktury - ponoszone w trakcie budowy tej infrastruktury;
10)
stanowiące wydatki kapitałowe niezbędne do wykonywania projektu, w tym koszty nabycia prawa własności nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego gruntu, koszty nabycia albo wytworzenia innych środków trwałych wraz z kosztami instalacji lub uruchomienia oraz koszty nabycia robót i materiałów budowlanych, i operacyjne, w tym koszty energii - w przypadku pomocy na wykonanie projektu mającego na celu pierwsze zastosowanie w przemyśle, jeżeli:
a)
jest ono wynikiem działalności B+R+I, ale nie musi go dokonywać podmiot, który prowadził tę działalność, jeżeli uzyska prawo własności jej wyników, a zarówno działalność B+R+I, jak i pierwsze zastosowanie w przemyśle są objęte danym projektem i wspólnie zgłoszone Komisji Europejskiej,
b)
zawiera ono znaczący element o charakterze badawczym, rozwojowym lub innowacyjnym, który jest integralną i niezbędną częścią prawidłowego wykonania projektu, a koszty stanowiące wydatki operacyjne są związane z tym elementem;
11)
inne nierozłącznie związane z wykonywaniem projektu, z wyjątkiem kosztów stanowiących wydatki operacyjne nieobjęte pkt 10.
§  46. 
Intensywność pomocy na rzecz IPCEI nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowalnych.

Przepis przejściowy i przepisy końcowe

§  47. 
Do wniosków o udzielenie pomocy de minimis złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  48. 
1. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w:
1) 56
 § 2 pkt 1 lit. a-c i e-h, może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, w związku z art. 59 zdanie drugie tego rozporządzenia;
2)
§ 2 pkt 1 lit. d, może być udzielana do końca okresu określonego zgodnie z art. 58 ust. 4 zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014, w związku z art. 59 zdanie drugie tego rozporządzenia;
3) 57
 (uchylony).
2. 
Pomoc de minimis może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 1407/2013, w związku z art. 8 zdanie drugie tego rozporządzenia.
3.  58
 Pomoc na rzecz IPCEI jest udzielana na zasadach określonych w komunikacie Komisji - Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz. Urz. UE C 188 z 20.06.2014, str. 4, z późn. zm. 59 ), jeżeli decyzja potwierdzająca zgodność została wydana nie później niż dnia 31 grudnia 2021 r.
4.  60
 Pomoc na rzecz IPCEI jest udzielana na zasadach określonych w komunikacie Komisji - Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz. Urz. UE C 528 z 30.12.2021, str. 10), jeżeli decyzja potwierdzająca zgodność została wydana nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2022 r.
§  49. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 61
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).
2 § 2 pkt 1 lit. h zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
3 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L z 05.10.2023.
5 Warunki, pod którymi pomoc na rzecz IPCEI może być uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, zostały określone w komunikacie Komisji Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz. Urz. UE C 188 z 20.06.2014, str. 4 oraz Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2).
6 § 4 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
7 § 4 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
8 § 6a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
9 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 21.03.2014, str. 27, Dz. Urz. UE L 126 z 29.04.2014, str. 48, Dz. Urz. UE L 137 z 12.05.2014, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE L 160 z 29.05.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 205 z 12.07.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 214 z 19.07.2014, str. 2, Dz. Urz. UE L 221 z 25.07.2014, str. 1 i 11, Dz. Urz. UE L 226 z 30.07.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 1 i 8, Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 344 z 29.11.2014, str. 5, Dz. Urz. UE L 40 z 16.02.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 30, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 301 z 09.11.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 67 z 14.03.2017, str. 34, Dz. Urz. UE L 194 z 26.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE LI 203 z 04.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 237 z 15.09.2017, str. 37 i 44, Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2018, str. 11, Dz. Urz. UE LI 118 z 14.05.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 27, Dz. Urz. UE L 231 z 14.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE LI 313 z 10.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 9 i 16, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE L 236 z 13.09.2019, str. 1, Dz. Urz. UE LI 22 z 28.01.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 78 z 13.03.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 298 z 11.09.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 318 z 01.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 19, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 1, Dz. Urz. UE LI 359 z 11.10.2021, str. 1, Dz. Urz. UE LI 445 z 13.12.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 40 z 21.02.2022, str. 3, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 1, 3 i 15, Dz. Urz. UE L 51 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 66 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 80 z 09.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2022, str. 2, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 110 z 08.04.2022, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, Dz. Urz. UE L 116 z 13.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 120 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 15 i 75, Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 133, Dz. Urz. UE L 194 z 21.07.2022, str. 1 i 5, Dz. Urz. UE LI 204 z 04.08.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 227 z 01.09.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 76 i 79, Dz. Urz. UE L 271 z 19.10.2022, str. 24, Dz. Urz. UE LI 272 z 20.10.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 293 z 14.11.2022, str. 9, Dz. Urz. UE LI 318 z 12.12.2022, str. 20, Dz. Urz. UE LI 322 z 16.12.2022, str. 315 i 318, Dz. Urz. UE LI 26 z 30.01.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 35 z 07.02.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2023, str. 64, Dz. Urz. UE LI 59 z 25.02.2023, str. 1 i 278, Dz. Urz. UE L 67 z 03.03.2023, str. 60, Dz. Urz. UE LI 75 z 14.03.2023, str. 1, Dz. Urz. UE LI 100 z 13.04.2023, Dz. Urz. UE LI 101 z 14.02.2023, Dz. Urz. UE LI 104 z 30.05.2023, str. 7, Dz. Urz. UE L 146 z 06.06.2023, Dz. Urz. UE LI 159 z 23.06.2023, str. 330 i 335, Dz. Urz. UE LI 183 z 20.07.2023, str. 15, Dz. Urz. UE LI 190 z 28.07.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 226 z 14.09.2023, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 234 z 22.09.2023, str. 207.
10 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 246 z 21.08.2014, str. 59, Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 349 z 05.12.2014, str. 20, Dz. Urz. UE L 263 z 08.10.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 316 z 01.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 74, Dz. Urz. UE L 49 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 57 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 63 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 65 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 81 z 09.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 13, Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, 212 i 214, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 53, Dz. Urz. UE L 190 z 19.07.2022, str. 191, Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 3, Dz. Urz. UE LI 311 z 03.12.2022, str. 1 i 5, Dz. Urz. UE LI 322 z 16.12.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 26 z 30.01.2023, str. 1, Dz. Urz. UE LI 32 z 04.02.2023, str. 1 i 4, Dz. Urz. UE LI 59 z 25.02.2023, str. 6, Dz. Urz. UE LI 159 z 23.06.2023 r. str. 1, Dz. Urz. UE L 202 z 02.08.2022, str. 58, Dz. Urz. UE L 204 z 17.08.2023, str. 65 oraz Dz. Urz. UE L 239 z 28.09.2023, str. 45.
11 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 294 z 25.10.2006, str. 25, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 180 z 09.07.2008, str. 5, Dz. Urz. UE L 28 z 02.02.2011, str. 17, Dz. Urz. UE L 76 z 22.03.2011, str. 13, Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2011, str. 48, Dz. Urz. UE L 161 z 21.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 11.10.2011, str. 6 i 8, Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 15, Dz. Urz. UE L 38 z 11.02.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 55 z 29.02.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 24.03.2012, str. 37, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 307 z 07.11.2012, str. 1 i 7, Dz. Urz. UE L 143 z 30.05.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 288 z 30.10.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 16 z 21.01.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 200 z 09.07.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 299 z 17.10.2014, str. 32, Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 2, Dz. Urz. UE L 328 z 13.11.2014, str. 60, Dz. Urz. UE L 267 z 23.12.2014, str. 126, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2015, str. 40, Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 2, Dz. Urz. UE L 185 z 14.07.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 206 z 01.08.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2015, str. 62 i 71, Dz. Urz. UE L 52 z 27.02.2016, str. 19 i 22, Dz. Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 9, Dz. Urz. UE L 54 z 24.02.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE LI 319 z 02.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE LI 370 z 06.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE LI 426 z 17.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 94, Dz. Urz. UE L 68 z 26.02.2021, str. 29, Dz. Urz. UE LI 197 z 04.06.2021, str. 1, Dz. Urz. UE LI 219 z 21.06.2021, str. 1, 3 i 55, Dz. Urz. UE LI 224 z 24.06.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 405 z 16.11.2021, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE LI 430 z 02.12.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 4, Dz. Urz. UE L 46 z 25.02.2022, str. 3, Dz. Urz. UE L 67 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 79 z 09.03.2022, str. 38, Dz. Urz. UE L 82 z 09.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 83 z 10.03.2022, str. 2, Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 67, Dz. Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 1 i 11, Dz. Urz. UE L 189 z 18.07.2022, str. 24, Dz. Urz. UE L 190 z 19.07.2022, str. 5, Dz. Urz. UE L 323 z 19.02.2022, str. 107, Dz. Urz. UE L 61 z 27.02.2023, str. 20, Dz. Urz. UE L 71 z 09.03.2023, str. 43, Dz. Urz. UE L 90 z 28.03.2023, str. 65, Dz. Urz. UE LI 195 z 03.08.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 196 z 04.08.2023, str. 3.
12 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 62 z 01.03.2022, str. 26, Dz. Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, Dz. Urz. UE L 116 z 13.04.2022, str. 3 oraz Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 1.
13 Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 143 z 30.05.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 172 z 25.06.2013, str. 31, Dz. Urz. UE L 288 z 30.10.2013, str. 69, Dz. Urz. UE L 16 z 21.01.2014, str. 32, Dz. Urz. UE L 200 z 09.07.2014, str. 13, Dz. Urz. UE L 297 z 15.10.2014, str. 41, Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 39, Dz. Urz. UE L 328 z 13.11.2014, str. 61, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2015, str. 41, Dz. Urz. UE L 185 z 14.07.2015, str. 20, Dz. Urz. UE L 206 z 01.08.2015, str. 64, Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2015, str. 149, Dz. Urz. UE L 52 z 27.02.2016, str. 30, Dz. Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 81, Dz. Urz. UE L 54 z 24.02.2018, str. 16, Dz. Urz. UE L 57 z 26.02.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 45 z 18.02.2020, str. 3, Dz. Urz. UE LI 319 z 02.10.2020, str. 13, Dz. Urz. UE LI 370 z 06.11.2020, str. 9, Dz. Urz. UE LI 426 z 17.12.2020, str. 14, Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 93, Dz. Urz. UE L 68 z 26.02.2021, str. 189, Dz. Urz. UE LI 197 z 04.06.2021, str. 3, Dz. Urz. UE LI 219 z 21.06.2021, str. 67 i 70, Dz. Urz. UE LI 224 z 24.06.2021, str. 15, Dz. Urz. UE L 405 z 16.11.2021, str. 8 i 10, Dz. Urz. UE LI 430 z 02.12.2021, str. 16, Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 41, Dz. Urz. UE L 46 z 25.02.2022, str. 97, Dz. Urz. UE L 67 z 02.03.2022, str. 103, Dz. Urz. UE L 82 z 09.03.2022, str. 9, Dz. Urz. UE L 90 z 28.03.2023, str. 66, Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 81, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 77 i 88, Dz. Urz. UE L 190 z 19.07.2022, str. 139, Dz. Urz. UE L 61 z 27.02.2023, str. 41, Dz. Urz. UE LI 195 z 03.08.2023, str. 31 oraz Dz. Urz. UE L 196 z 04.08.2023, str. 37.
14 Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 21.03.2014, str. 30, Dz. Urz. UE L 126 z 29.04.2014, str. 55, Dz. Urz. UE L 137 z 12.05.2014, str. 9, Dz. Urz. UE L 160 z 29.05.2014, str. 33, Dz. Urz. UE L 205 z 12.07.2014, str. 22, Dz. Urz. UE L 214 z 19.07.2014, str. 214, Dz. Urz. UE L 221 z 25.07.2014, str. 15, Dz. Urz. UE L 226 z 30.07.2014, str. 23, Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 47, Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 26, Dz. Urz. UE L 344 z 29.11.2014, str. 22, Dz. Urz. UE L 40 z 16.02.2015, str. 14, Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2015, str. 21 i 22, Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2015, str. 47, Dz. Urz. UE L 199 z 29.07.2015, str. 46, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 157, Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 280 z 24.10.2015, str. 39, Dz. Urz. UE L 342 z 29.12.2015, str. 65, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 37, Dz. Urz. UE L 249 z 16.09.2016, str. 39, Dz. Urz. UE L 301 z 09.11.2016, str. 15, Dz. Urz. UE L 67 z 14.03.2017, str. 88, Dz. Urz. UE L 194 z 26.07.2017, str. 63, Dz. Urz. UE LI 203 z 04.08.2017, str. 5, Dz. Urz. UE L 237 z 15.09.2017, str. 72, Dz. Urz. UE L 253 z 30.09.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2017, str. 51, Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2018, str. 48, Dz. Urz. UE LI 118 z 14.05.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 152 z 15.06.2018, str. 60, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 147, Dz. Urz. UE L 231 z 14.09.2018, str. 27, Dz. Urz. UE LI 313 z 10.12.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2019, str. 7, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 110 i 117, Dz. Urz. UE L 236 z 13.09.2019, str. 17, Dz. Urz. UE LI 22 z 28.01.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 78 z 13.03.2020, str. 44, Dz. Urz. UE L 298 z 11.09.2020, str. 23, Dz. Urz. UE L 318 z 01.10.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 35, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 32, Dz. Urz. UE LI 359 z 11.10.2021, str. 6, Dz. Urz. UE LI 445 z 13.12.2021, str. 14, Dz. Urz. UE L 40 z 21.02.2022, str. 23, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 98 i 114, Dz. Urz. UE L 50 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 52 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2022, str. 81, Dz. Urz. UE L 59 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 66 z 02.03.2022, str. 14, Dz. Urz. UE L 67 z 02.03.2022, str. 112, Dz. Urz. UE L 80 z 09.03.2022, str. 31, Dz. Urz. UE LI 83 z 10.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2022, str. 28, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 44, Dz. Urz. UE L 105 z 04.04.2022, str. 67, Dz. Urz. UE L 110 z 08.04.2022, str. 55, Dz. Urz. UE L 116 z 13.04.2022, str. 6, Dz. Urz. UE L 117 z 19.04.2022, str. 118, Dz. Urz. UE L 120 z 21.04.2022, str. 11, Dz. Urz. UE L 141 z 20.05.2022, str. 131, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 92 i 139, Dz. Urz. UE L 156 z 09.06.2022, str. 160, Dz. Urz. UE L 158 z 13.06.2022, str. 65, Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 219, Dz. Urz. UE L 194 z 21.07.2022, str. 11, Dz. Urz. UE LI 204 z 04.08.2022, str. 4, Dz. Urz. UE LI 227 z 01.09.2022, str. 4, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2022, str. 149, Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 98, Dz. Urz. UE L 271 z 19.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE LI 272 z 20.10.2022, str. 5, Dz. Urz. UE LI 293 z 14.11.2022, str. 40, Dz. Urz. UE LI 318 z 12.12.2022, str. 32, Dz. Urz. UE LI 322 z 16.12.2022, str. 466 i 687, Dz. Urz. UE LI 26 z 30.01.2023, str. 4, Dz. Urz. UE L 35 z 07.02.2023, str. 27, Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2023, str. 65, Dz. Urz. UE LI 59 z 25.02.2023, str. 437, Dz. Urz. UE LI 75 z 14.03.2023, str. 134, Dz. Urz. UE LI 100 z 13.04.2023, str. 4, Dz. Urz. UE L 100 z 13.04.2023, str. 98, Dz. Urz. UE L 101 z 14.04.2023, str. 67, Dz. Urz. UE LI 140 z 30.05.2023, str. 14, Dz. Urz. UE L 142 z 01.06.2023, str. 42, Dz. Urz. UE L 146 z 06.06.2023, str. 20, Dz. Urz. UE LI 159 z 23.06.2023, str. 526, Dz. Urz. UE LI 183 z 20.07.2023, str. 48, Dz. Urz. UE LI 190 z 28.07.2023, str. 21, Dz. Urz. UE L 226 z 13.09.2023, str. 104 oraz Dz. Urz. UE L 234 z 22.09.2023, str. 206.
15 Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 54, Dz. Urz. UE L 282 z 26.09.2014, str. 27, Dz. Urz. UE L 327 z 12.11.2014, str. 9, Dz. Urz. UE L 349 z 05.12.2014, str. 58, Dz. Urz. UE L 157 z 23.06.2015, str. 50, Dz. Urz. UE L 257 z 02.10.2015, str. 42, Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 22, Dz. Urz. UE L 178 z 02.07.2016, str. 21, Dz. Urz. UE L 345 z 20.12.2016, str. 65, Dz. Urz. UE L 166 z 29.06.2017, str. 35, Dz. Urz. UE L 316 z 01.12.2017, str. 20, Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2017, str. 77, Dz. Urz. UE L 172 z 09.07.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 331 z 28.12.2018, str. 224, Dz. Urz. UE L 175 z 28.06.2019, str. 38, Dz. Urz. UE L 330 z 20.12.2019, str. 71, Dz. Urz. UE L 207 z 30.06.2020, str. 37, Dz. Urz. UE L 430 z 18.12.2020, str. 26, Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 99, Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2022, str. 43, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 95, Dz. Urz. UE L 48 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 57 z 28.02.2022, str. 4, Dz. Urz. UE L 63 z 02.03.2022, str. 5, Dz. Urz. UE L 65 z 02.03.2022, str. 5, Dz. Urz. UE L 81 z 09.03.2022, str. 8, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 56, Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 70, Dz. Urz. UE L 146 z 25.05.2022, str. 154, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 128, Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 196, Dz. Urz. UE L 198 z 27.07.2022, str. 17, Dz. Urz. UE L 204 z 04.08.2022, str. 16, Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 122, Dz. Urz. UE LI 311 z 03.12.2022, str. 8, Dz. Urz. UE LI 322 z 16.12.2022, str. 614, Dz. Urz. UE L 26 z 30.01.2023, str. 44, Dz. Urz. UE LI 32 z 04.02.2023, str. 11, Dz. Urz. UE LI 59 z 25.02.2023, str. 593, Dz. Urz. UE LI 159 z 23.06.2023, str. 451 oraz Dz. Urz. UE L 184 z 21.07.2023, str. 40.
16 Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 116 z 13.04.2022, str. 8, Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 118 oraz Dz. Urz. UE L 53 z 21.02.2023, str. 37.
17 § 9 ust. 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
18 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
19 § 12 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
20 § 14 ust. 1 pkt 3 lit. c dodana przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
21 § 14 ust. 1 pkt 3 lit. d dodana przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
22 § 14 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
23 § 14 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
24 § 14 ust. 1 część wspólna zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
25 § 16 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
26 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
27 § 24 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
28 § 24 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
29 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 156 z 09.06.2022, str. 159.
30 § 24 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
31 § 26 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. a rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
32 § 26 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. b rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
33 § 27 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
34 § 28 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 14 lit. a rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
35 § 28 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. b rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
36 § 28 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 14 lit. c rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
37 § 29 pkt 1 lit. a tiret pierwsze zmienione przez § 1 pkt 15 lit. a rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
38 § 29 pkt 1 lit. a tiret drugie zmienione przez § 1 pkt 15 lit. a rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
39 § 29 pkt 1 lit. a tiret trzecie zmienione przez § 1 pkt 15 lit. a rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
40 § 29 pkt 2 lit. a tiret pierwsze zmienione przez § 1 pkt 15 lit. b rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
41 § 29 pkt 2 lit. a tiret drugie zmienione przez § 1 pkt 15 lit. b rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
42 § 29 pkt 2 lit. a tiret trzecie zmienione przez § 1 pkt 15 lit. b rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
43 § 29 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. c rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
44 § 30a dodany przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
45 § 32 zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
46 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 246 z 26.09.2017, str. 12, Dz. Urz. UE L 329 z 13.12.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 113 z 29.04.2019, str. 18, Dz. Urz. UE L 165 z 21.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 190 z 16.07.2019, str. 18, Dz. Urz. UE L 106 z 26.03.2021, str. 30 oraz Dz. Urz. UE L 277 z 02.08.2021, str. 1 i 6.
47 Rozdział 9 tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
48 § 37 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
49 § 38 zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
50 § 39 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
51 § 39 ust. 3 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 19 lit. a rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
52 § 39 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 19 lit. b rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
53 § 40 zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
54 § 41 zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
55 Rozdział 10 zmieniony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
56 § 48 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 22 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
57 § 48 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 22 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
58 § 48 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 22 lit. b rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
59 Zmiana wymienionego komunikatu została ogłoszona w Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2.
60 § 48 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 22 lit. c rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2023 r.
61 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 299), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 349 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086).