Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.64.385

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 1 sierpnia 1919 r.
o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej.

Art.  1.

Ziemie b. dzielnicy pruskiej, które z mocy postanowień Traktatu Wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 r. stały się nierozerwalną częścią składową Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają całkowicie władzy organów centralnych Rzeczypospolitej t. j. Sejmu, Naczelnika Państwa i Ministrów.

Art.  2.

Dotychczasowe ustawy i rozporządzenia, obowiązujące na tych ziemiach w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pozostają nadal w mocy, o ile nie ulegną zmianie na podstawie niniejszej lub późniejszych ustaw sejmowych.

Art.  3.

Znosi się wszelkie ustawy i rozporządzenia wyjątkowe, wydane na niekorzyść jakiejkolwiek narodowości lub wyznania.

Art.  4. 1

(uchylony).

Art.  5. 2

(uchylony).

Art.  6. 3

(uchylony).

Art.  7. 4

(uchylony).

Art.  8.

Znosi się stanowisko Naczelnego Prezesa prowincji oraz regencji obwodowej. W to miejsce tworzy się urzędy wojewódzkie z wojewodami na czele.

Wojewodom służą atrybucje naczelnych prezesów i prezesów regencji, a urzędom wojewódzkim atrybucje regencji obwodowych.

Art.  9.

Został utworzone 2 województwa: jedno Poznańskie dla obszaru Wielkiego Księstwa Poznańskiego i części powiatów Namysłowskiego i Sycowskiego, przyznanych Polsce, - drugie Pomorskie dla pozostałych części b. dzielnicy pruskiej, obecnie już do Państwa Polskiego przyłączonych.

Siedziby władzy wojewódzkiej oznaczy Rada Ministrów na wniosek Ministra b. dzielnicy pruskiej.

Art.  10.

Wojewodowie, mianowani będą przez Naczelnika Państwa na wniosek Ministra b. dzielnicy pruskiej, uchwalony w Radzie Ministrów.

Art.  11. 5

(uchylony).

Art.  12. 6

(uchylony).

Art.  13. 7

(uchylony).

Art.  14. 8

(uchylony).

Art.  15.

Urzędnicy mianowani na stałe winni złożyć przysięgę państwową według roty i w sposób dla urzędników Rzeczypospolitej Polskiej przepisany.

Art.  16.

Sądy i urzędy wydają wyroki i orzeczenia swoje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  17.

Atrybucje sądu Rzeszy Niemieckiej w Lipsku, jako instancji kasacyjnej, rewizyjnej i zażaleniowej przechodzą na Sąd Najwyższy w Warszawie.

Atrybucje Najwyższego Sądu Administracyjnego w Berlinie przechodzą aż do czasu utworzenia Trybunału Administracyjnego na sąd nadziemiański.

Art.  18.

Kompetencje pruskiej Rady Ministrów oraz niemieckiej Rady Związkowej za wyjątkiem jej kompetencji ustawodawczej przechodzą w zakresie terytorjum objętego przez Państwo Polskie na Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Również służy Radzie Ministrów prawo zatwierdzania rozporządzeń i zarządzeń wojewody w tych wszystkich wypadkach, w których podług dotychczasowych ustaw rozporządzenia i zarządzenia naczelnego prezesa lub prezesa regencji wymagały zatwierdzenia królewskiego względnie ministerjalnego.

Art.  19. 9

(uchylony).

Art.  20. 10

(uchylony).

Art.  21.

Wykonanie ustawy niniejszej należy do Prezydenta Ministrów i właściwych Ministrów.

Art.  22.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

1 Art. 4 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.30.247) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1922 r.
2 Art. 5 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.30.247) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1922 r.
3 Art. 6 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.30.247) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1922 r.
4 Art. 7 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.30.247) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1922 r.
5 Art. 11 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.30.247) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1922 r.
6 Art. 12 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.30.247) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1922 r.
7 Art. 13 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.30.247) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1922 r.
8 Art. 14 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.30.247) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1922 r.
9 Art. 19 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.30.247) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1922 r.
10 Art. 20 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.30.247) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1922 r.