Tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1625

Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
2)
szkołach - rozumie się przez to przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
3)
Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
1. 
W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia nauczyciela, w formie pisemnej, o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.
2. 
Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela, są wyrażane w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.
1. 
Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
2. 
Nauczyciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy również w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.
1. 
Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy.
2. 
Karta oceny pracy zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;
4)
staż pracy pedagogicznej;
5)
stopień awansu zawodowego;
6)
wykształcenie;
7)
datę dokonania ostatniej oceny pracy;
8)
stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela;
9)
uzasadnienie oceny pracy;
10)
datę dokonania oceny pracy;
11)
podpis osoby dokonującej oceny pracy;
12)
pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.
3. 
Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.
1. 
Dyrektor szkoły przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - do kuratora oświaty, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor szkoły dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.
2. 
Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty, zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty, jako przewodniczący zespołu;
2)
przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły;
3)
przedstawiciel rady rodziców;
4)
właściwy nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant;
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela - powołany na jego wniosek.
3. 
W przypadku odwołania od oceny pracy nauczyciela-konsultanta w skład zespołu oceniającego zamiast osób wymienionych w ust. 2 pkt 2-4 powołuje się drugiego przedstawiciela kuratora oświaty oraz przedstawiciela nauczycieli - konsultantów zatrudnionych w danej placówce doskonalenia nauczycieli.
4. 
W przypadku odwołania od oceny pracy nauczyciela-doradcy metodycznego w skład zespołu oceniającego poza osobami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-3 i 5 powołuje się przedstawiciela nauczycieli-konsultantów zatrudnionych w danej placówce doskonalenia nauczycieli.
5. 
Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców.
6. 
Odwołanie od oceny pracy nauczyciela kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;
2)
przedstawiciel rady programowej;
3)
właściwy opiekun naukowo-dydaktyczny;
4)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela - powołany na jego wniosek.
7. 
Zespół oceniający rozpatruje odwołanie od oceny pracy po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie. Organ, o którym mowa w ust. 1, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego nauczyciel ma zostać wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.
8. 
Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
9. 
Zespół oceniający sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia.
10. 
Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz jego uzasadnienie podpisuje przewodniczący zespołu.
11. 
W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 6a ust. 10a pkt 2 Karty Nauczyciela, do ustalenia nowej oceny pracy stosuje się przepisy § 4 ust. 2 i 3.
Przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio do dokonywania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny pracy uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną.
1. 
Cząstkowych ocen pracy dyrektora szkoły dokonują:
1)
organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - kurator oświaty - w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 5 oraz art. 68 ust. 1 pkt 2 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287) oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela;
2)
organ prowadzący szkołę - w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 68 ust. 1 pkt 5 i 12 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela;
3)
organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę - organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - kurator oświaty - w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6, 7 i 9-11 oraz ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz w art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 2-4 i 6 Karty Nauczyciela.
2. 
Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, są wyrażane w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.
3. 
Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora kolegium pracowników służb społecznych zasięga się również opinii rady programowej kolegium. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
Do dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2 ust. 1, § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio.
1. 
Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny pracy rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, j ako przewodniczący zespołu;
2)
przedstawiciel organu prowadzącego;
3)
przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców;
4)
nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant - powołany na wniosek ocenianego dyrektora szkoły;
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora szkoły - powołany na jego wniosek.
2. 
Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców.
3. 
Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;
2)
przedstawiciel organu prowadzącego;
3)
przedstawiciel uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium - wskazany przez rektora;
4)
przedstawiciel rady programowej kolegium;
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora kolegium - powołany na jego wniosek.
4. 
Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli rozpatruje powołany przez kuratora oświaty zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel kuratora oświaty, j ako przewodniczący zespołu;
2)
przedstawiciel organu prowadzącego;
3)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora placówki - powołany na jego wniosek.
5. 
W przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, w skład zespołu oceniającego wchodzi dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z których jednego wyznacza się na przewodniczącego zespołu.
6. 
W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby, które uczestniczyły w dokonywaniu oceny pracy, od której dyrektor szkoły się odwołuje.
7. 
Przepisy § 5 ust. 7-11 stosuje się odpowiednio.
Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy przepisy § 7 i § 8 stosuje się odpowiednio.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 2
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133 oraz z 2019 r. poz. 5), które traci moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).