Ocena pracy nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1822

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie oceny pracy nauczycieli

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli;
2)
szczegółowy tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli;
3)
szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.
1. 
Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela dzielą się na:
1)
obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela;
2)
dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela.
2. 
Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:
1)
poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
2)
dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
3)
znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
4)
wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;
5)
kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;
6)
współpracę z innymi nauczycielami w zakresie wynikającym z realizowanych przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych;
7)
przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;
8)
poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;
9)
współpracę z rodzicami.
3. 
Kryterium oceny pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 9, nie dotyczy nauczyciela zatrudnionego w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej, szkole dla dorosłych, placówce kształcenia ustawicznego, kolegium pracowników służb społecznych, bibliotece pedagogicznej lub placówce doskonalenia nauczycieli.
4. 
Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:
1)
planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;
2)
diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;
3)
analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;
4)
wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;
5)
realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "ustawą - Karta Nauczyciela", w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, i prowadzenie konsultacji, o których mowa w art. 42 ust. 2f ustawy - Karta Nauczyciela;
6)
podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
7)
pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;
8)
prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;
9)
realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły;
10)
umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów;
11)
umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;
12)
opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów;
13)
przeprowadzanie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły;
14)
współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub uczelniami w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne;
15)
inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
5. 
Dyrektor szkoły przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela wskazuje jedno kryterium oceny pracy spośród kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 4, związane ze specyfiką pracy tego nauczyciela.
6. 
Nauczyciel przed dokonaniem oceny pracy przez dyrektora szkoły wskazuje jedno kryterium oceny pracy spośród kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 4, związane ze specyfiką swojej pracy.
1. 
Dyrektor szkoły ustala poziom spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, oraz jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez siebie zgodnie z § 2 ust. 5 i jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez nauczyciela zgodnie z § 2 ust. 6, a następnie ustala ocenę pracy nauczyciela.
2. 
Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach:
1)
od 0 do 30 - w przypadku kryterium oceny pracy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;
2)
od 0 do 5 - w przypadku kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-9 i ust. 4.
3. 
W przypadku gdy dyrektor szkoły ustali, że suma punktów:
1)
wynosi 90% maksymalnej liczby punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;
2)
jest równa lub wyższa niż 75% maksymalnej liczby punktów i nie przekracza 89,99% maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
3)
jest równa lub wyższa niż 55% maksymalnej liczby punktów i nie przekracza 74,99% maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;
4)
wynosi poniżej 55% maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.
1. 
W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
1)
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty,
2)
organu prowadzącego szkołę,
3)
rady szkoły,
4)
rady rodziców

- dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia nauczyciela, w formie pisemnej, o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

2. 
W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły wskazuje jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 2 ust. 5.
3. 
W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel wskazuje jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 2 ust. 6.
4. 
W przypadku dokonywania oceny pracy na wniosek nauczyciela:
1)
nauczyciel we wniosku o dokonanie oceny pracy wskazuje jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 2 ust. 6;
2)
dyrektor szkoły, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy, wskazuje jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 2 ust. 5.
5. 
Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy - Karta Nauczyciela, są wyrażane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.
1. 
Dyrektor szkoły przygotowuje projekt oceny pracy, o którym mowa w art. 6a ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela.
2. 
Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
3. 
Nauczyciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy również w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.
Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, o której mowa w art. 6a ust. 8a ustawy - Karta Nauczyciela. Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.
1. 
Dyrektor szkoły przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - do kuratora oświaty, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor szkoły dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.
2. 
Zespół oceniający, o którym mowa w art. 6a ust. 9a-9d ustawy - Karta Nauczyciela, rozpatruje odwołanie od oceny pracy nauczyciela po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie.
3. 
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - kurator oświaty, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego nauczyciel ma zostać wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.
4. 
Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu oceniającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu oceniającego.
5. 
Zespół oceniający sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia.
6. 
Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia podpisuje przewodniczący zespołu oceniającego.
7. 
W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 6a ust. 10a pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczyciel otrzymuje kartę oceny pracy uwzględniającą to rozstrzygnięcie. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.
Przepisy § 2-7 stosuje się odpowiednio do dokonywania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny pracy uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną.
1. 
Obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły obejmują:
1)
organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa;
2)
planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej i rady szkoły, o ile organy te działają, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę;
3)
współdziałanie z innymi organami szkoły oraz zapewnienie efektywnego przepływu informacji między tymi organami;
4)
prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokume+ntacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych szkoły;
5)
tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
6)
sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
7)
wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły;
8)
organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
9)
podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole oraz tworzenie warunków do działań prozdrowotnych;
10)
tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, w tym praw ucznia niepełnosprawnego, oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
11)
podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego;
12)
wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym;
13)
doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych;
14)
współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
15)
prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł;
16)
prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły, w tym dokonywania oceny ich pracy.
2. 
W przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
1)
obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły oprócz kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 1, obejmują także kryteria oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2;
2)
jedno dodatkowe kryterium oceny pracy dyrektor szkoły wskazuje przed dokonaniem oceny pracy spośród kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 4.
3. 
W przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły oprócz kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 1, obejmują także kryteria oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5.
1. 
Ocenę pracy dyrektora szkoły ustala się:
1)
w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1, kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2, oraz jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez dyrektora szkoły zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2;
2)
w przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1, oraz kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5.
2. 
Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach:
1)
w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
a)
od 0 do 10 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1,
b)
od 0 do 30 - w odniesieniu do kryterium oceny pracy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,
c)
od 0 do 5 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-9 i ust. 4;
2)
w przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
a)
od 0 do 10 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1,
b)
od 0 do 5 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5.
3. 
Do ustalania oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
1. 
Cząstkowych ocen pracy dyrektora szkoły dokonują:
1)
organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - kurator oświaty - w zakresie kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 6, 10 i 11 oraz ust. 2 i 3;
2)
organ prowadzący szkołę - w zakresie kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 15 i 16;
3)
organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę - organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - kurator oświaty - w zakresie kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1-5, 7-9 i 12-14.
2. 
Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela, są wyrażane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.
3. 
Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora kolegium pracowników służb społecznych zasięga się również opinii rady programowej kolegium. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
Do dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 4 ust. 1 i 3, ust. 4 pkt 1, § 5 i § 6 stosuje się odpowiednio.
1. 
Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły zespół oceniający, o którym mowa w art. 6a ust. 9e, 9f, 9h i 9i ustawy - Karta Nauczyciela, rozpatruje po uprzednim wysłuchaniu dyrektora szkoły, który złożył wniosek.
2. 
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - kurator oświaty, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego dyrektor szkoły ma zostać wysłuchany, zawiadamia dyrektora szkoły o posiedzeniu. Niestawienie się dyrektora szkoły, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.
3. 
Przepisy § 7 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio.
Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy przepisy § 9-12 stosuje się odpowiednio.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 2

Minister Edukacji i Nauki: wz. D. Piontkowski

1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1625), które traci moc z dniem 1 września 2022 r. na podstawie art. 1 pkt 2 lit. l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730).