Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.116.1065

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 23 grudnia 1922 r.
w sprawie taryfy na przewóz towarów w ruchu tymczasowym na budującej się linji Kutno - Zgierz.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemyślu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. 1 Na budującej się linji kolejowej Kutno-Zgierz zostaje dopuszczony, do czasu otwarcia ruchu normalnego, przewóz towarów na podstawie przepisów poniższych!
1) przewóz towarów, należących do właścicieli prywatnych, odbywa się tylko w miarę możności, o ile przewóz podobny nie przeszkadza budowie kolei, za zezwoleniem;
2) zezwoleń na przewóz udzielają: prezes dyrekcji budowy względnie odnośni naczelnicy jej oddziałów;
3) po otrzymaniu pozwolenia na przewóz należy zamawiać wagony na stacjach końcowych Kutno lub Zgierz, na ogólnych zasadach t. j. piśmiennie z pobraniem kaucji. Wagony dostarczane będą w zależności od posiadania wolnego taboru;
4) przewóz jest dokonywany tylko w ładunkach wagonowych na zasadzie listu przewozowego, zaopatrzonego w napis: "Dla ruchu tymczasowego na budującej się linji Kutno-Zgierz";
5) za przewóz wagonu ładownego lub próżnego od stacji Kutno albo Zgierz do miejsca wyładowania, lub naładowania i z powrotem, pobiera się, bez względu na odległość po 10.800.000 mk. za wagon dwuosiowy przy zamawianiu wagonu;
6) kolej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za terminowość dostawy, jak również za straty wynikłe wskutek zaginięcia, braku wagi lub uszkodzenia przesyłki;
7) nadawcy przysługuje prawo wyznaczenia dozorcy, towarzyszącego ładunkowi, za którego przejazd kolej osobnej opłaty nie pobiera;
8) naładowania i wyładowania wagonu dokonywa nadawca, względnie odbiorca przesyłki, Czynności ładunkowe powinny być dokonane w ciągu 6 godzin od chwili podstawienia wagonu. Za czas przetrzymania wagonu, stwierdzony przez funkcjonarjuszy dyrekcji budowy, stacja, przyjmująca wagon z powrotem, pobiera postojowe w wysokości 2.000.000 mk. za każdą rozpoczętą dobę (24 godziny) po upływie terminu wolnego od postojowego i za jeden wagon;
9) w razie uszkodzenia wagonu podczas czynności ładunkowych, wysokość odszkodowania winna być określona i pobrana dodatkowo od osoby, która wagon zamówiła, na stacji Kutno lub Zgierz;
10) jeżeli uszkodzenie wagonu nastąpi na miejscu naładunku, lub wyładunku na linji i wagon wysłany być nie może, to wysokość odszkodowania określa naczelnik odnośnego oddziału dyrekcji budowy.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie ! dniem 1 stycznia 1923 r.
1 § 1:

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 5 marca 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach: Kutno-Strzałków, Kutno-Płock i Kutno-Zgierz. (Dz.U.23.24.153) z dniem 10 marca 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 28 marca 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno - Strzałków, Kutno - Płock i Kutno - Zgierz. (Dz.U.23.35.229) z dniem 15 kwietnia 1923 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 23 lipca 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz. (Dz.U.23.73.580) z dniem 1 sierpnia 1923 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 24 października 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz. (Dz.U.23.110.879) z dniem 1 listopada 1923 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz. (Dz.U.23.121.988) z dniem 1 grudnia 1923 r.