Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.122.1342

Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 października 2001 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje działem administracji rządowej - sprawiedliwość.
3.
Minister jest dysponentem części 37 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.
5.
Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

1) Centralny Zarząd Służby Więziennej,

2) Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie,

3) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.