§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.122.1342

Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2001 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje działem administracji rządowej - sprawiedliwość.
3.
Minister jest dysponentem części 37 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.
5.
Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.